Entries by Obec Pusté Sady

Prvácka pasovačka

Koncom septembra sa v našej školičke konala Prvácka pasovačka. Deti 1. ročníka sa už počas septembra stihli naučiť veľa nových vecí, a tak dostali možnosť predviesť pred staršími spolužiakmi, čo už dokážu. Z čarovného klobúka losovali písmenká a priraďovali ich k obrázkom, určovali počet prvkov v skupine, skladali stavby z lega podľa predlohy, čítali prvé […]

Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. septembra 2011 o 18:00 hod. Program: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce Správa o činnosti Základnej školy a Materskej školy za šk. rok 2010/2011 Projekt ,,Zberný dvor Zemianske Sady, Pusté Sady, Šalgočka“ […]

Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. júna 2011 o 18:00 hodine. Program: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 Schválenie platu starostu obce Rôzne Diskusia Návrh na uznesenie Záver Zápisnica zo 4. […]

Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. apríla 2011 o 18.00 hodine. Program: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce Organizovanie Kultúrno-spoločenských akcií Rôzne Diskusia Návrh na uznesenie Záver Zápisnica z 3. zasadnutia (.doc)

Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. februára 2011 o 18:00 hodine. Program: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce Voľba komisií Plán investičnej výstavby na rok 2011 Rôzne Diskusia Návrh na uznesenia Záver Zápisnica z 2. zasadnutia (.doc)