Entries by Obec Pusté Sady

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – september 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  5. zasadnutie Obecnéhozastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2011 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky […]

Základné informácie a poslanie Základnej školy v Pustých Sadoch

Z histórie Najstaršie triedne výkazy i knihy nachádzajúce sa v archíve školy pochádzajú z roku 1921 a zachytávajú pomerne podrobné informácie nielen o vzdelávaní žiakov, ale aj o ich zdravotnom stave či výchovných problémoch. Pôvodná kronika školy, z ktorej by sme mohli zistiť presnejšie informácie, zhorela počas II. svetovej vojny, kedy sa pred  prechodom frontu obcou (1. apríla 1945) zriadil v škole nemecký   […]

Návšteva psovodov

V škole sme privítali vzácnu návštevu. Zavítal k nám policajný psovod a jeho tri nádherné, poslušné a vycvičené psy. Policajný psovod nám predviedol, čo všetko jeho psy dokážu a odpovedal na zvedavé otázky všetkých detí. Spolu s nimi prišla aj milá pani policajtka, ktorá taktiež ochotne odpovedala na všetko, čo deti zaujímalo. A veru otázok […]

Otvorenie školského roka 2011/2012

Piateho septembra sa opäť otvorila brána našej školičky. Tento deň bol významný najmä pre nových prváčikov. So záujmom si prezreli svoju triedu, zvítali sa s pani učiteľkou a uhádli, aký poklad sa pre nich ukrýval v čarovnej krabici. Domov si odniesli novučičké Šlabikáre a darček od pána starostu – krásnu rozprávkovú knihu.

Zmluvý – júl 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac júl 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]