Entries by

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – december 2013

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 03. decembra 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných […]

Zápisnica – výrub drevín

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 03.10 2013 vo veci žiadosti vydania súhlasu na výrub drevín pre Obec Pusté Sady. Zápisnica – výrub stromov (.pdf)