Entries by Obec Pusté Sady

Videopohľad na Trojkráľové popoludnie 2019

Pozrite si krátky záznam s Trojkráľového popoludnia, ktoré sa konalo 6. januára 2019 vo filiálnom kostole Povýšenia Svätého kríža v Pustých Sadoch. Bohatý kultúrny program pripravili a predviedli žiaci základnej školy, základnej umeleckej školy a obyvatelia obce Pata.

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]

Pozvánka na Trojkráľové popoludnie 2019

Obecný úrad Pusté Sady a Farský úrad Pata Vás pozývajú na Trojkráľové popoludnie, ktoré sa uskutoční 6. januára 2019 o 15:00 v kostole v Pustých Sadoch. V programe vystúpia deti Základnej školy, Základnej umeleckej školy a obyvatelia obce Pata.