Entries by Obec Pusté Sady

Video: Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2019

Pozrite si krátke video z Fašiangového sprievodu obcou Pusté Sady a s ním spojené pochovávanie basy. V utorok pred popolcovou stredou sa sprievod v krásnom slnečnom počasí prešiel obcou a následne sa dosýta zabavil pri hudbe tradičného hosťa – dychovej hudby Šurovanka. Fotogaléria: https://obecpustesady.sk/2019/03/05/fasiangovy-sprievod-a-pochovavanie-basy-2019/

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – 13.03.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky […]

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Obec Pusté Sady oznamuje, že úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je 22,07%. Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t-1 je 10,00 €. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 (.pdf)

Pozvánka na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2019

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na fašiangový sprievod obcou v maskách, ktorý sa uskutoční 5. marca 2019 od 16:00. Po sprievode sa v sále Kultúrneho domu uskutoční tradičné Pochovávanie basy. K občerstveniu bude pripravená zabíjačková kapustnica. O kultúrny program sa postará dychová hudba Šurovanka. Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a […]