Entries by Obec Pusté Sady

Verejná vyhláška – ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Pusté Sady zverejňuje verejnú vyhlášku Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly – Prizvanie na ústne pojednávanie nariadené v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Pusté Sady“, prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady 131, IČO: 34 […]

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.09.2022

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 18.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2022 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program : Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných […]

Pozvánka na Hodové podujatia 2022

Obec Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Hodové podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 17. – 19.09.2022: Sobota 17.09.2022: 10:30 – Futbalový zápas U11, U13 – TJ Pusté Sady – TJ Vinohrady nad Váhom 18:00 – DJ Tomáš, Súrodenci Chalupkovci – Hudobné vystúpenie sa uskutoční v areáli kultúrneho domu Nedeľa 18.09.2022: 09:00 – Svätá […]