Entries by

VZN č. 2/2021 o o dani z nehnuteľností

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2, §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, § 29, § 36, […]

Čertovská škola 2021

Tradície treba dodržiavať. Každoročne sa na Mikuláša naša škola mení na čertovskú. Nebolo to inak ani tento rok. Bez práce nie sú koláče, preto malí čertíci najprv ozdobili vianočný stromček a potom hor sa za zábavou. Správny čert musí vedieť rozbiť okno, podliezť a preliezť plot a po vykonaní neplechy sa dobre schovať. Zažili sme […]

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 13.12.2021

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2021 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o […]