Pozvánka na Stavanie Mája 2024

Obecný úrad v Pustých Sadoch Vás pozýva na Stavanie mája dňa 30.04.2024 o 17.00 hodine v Športovom areáli. Vystúpi spevácka skupina Pustakerčanka. Predávať sa bude cigánska pečienka, alko-nealko – pohostinstvo Športovec. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Výberové konanie – Riaditeľ Základnej školy Pusté Sady

Obec Pusté Sady v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej  školy 1. – 4. roč. , č.  43  Pusté Sady s nástupom od 01.07.2024

Čítať ďalej

Výberové konanie – Riaditeľ Materskej školy Pusté Sady

Obec Pusté Sady v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej  školy, Hlavná ul. 132 Pusté Sady s nástupom od 01.07.2024.

Čítať ďalej

Projekt „Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady“

V súvislosti so žiadosťou o dotáciu vypracovanou podľa podmienok výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 2/2023/SRR, obec Pusté Sady získala dotáciu na projekt, ktorého aktivity boli zamerané na rozvoj občianskej vybavenosti, rozvoj služieb v regióne a rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky v súlade s § 3 ods. 2 písm. p) a u) zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Účelom podporeného projektu bolo vybudovanie a rekonštrukcia športovej infraštruktúry v exteriéri obce Pusté Sady, ktorá je určená pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru a ktorá nie je športovou infraštruktúrou pre organizovaný šport podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci projektu bola v obci na parc.č. 71/2 vybudovaná workout zóna, detská zóna, lezecká zóna, stolno-tenisová zóna ďalej voľnočasový priestor, boli zrealizované krajinno-sadové úpravy. Ďalej bola zrealizovaná drobná architektúra s workout prvkami, mobiliárom s prvkami drobnej architektúry vrátane defibrilátora umiestneného na vonkajšej stene kostola.

Celkové náklady na projekt boli v sume 127 204,18 eur s DPH, použitá dotácia bola v sume 120 843,94 eur a použité vlastné zdroje v sume 6 360,24 eur.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

 

Zápis detí do MŠ Pusté Sady – Školský rok 2024/2025

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v dňoch 6. až 10. mája 2024 v budove Materskej školy Pusté Sady od 9:00 do 12:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijímania  detí do MŠ v Pustých Sadoch:

  1. MŠ si prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
  2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci), teda deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.Tiež  deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky).(Od 1.9.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku do 31.8.)
  4. Prednostne sa prijímajú tiež deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, teda deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.
  5. Deti po dovŕšení 2,5 roku veku sa prijímajú do heterogénnej triedy MŠ iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej školy.

Kontakt MŠ Pusté Sady: 0317861152,   skolka.pustesady@gmail.com