Pozvánka na 7. obecnú zabíjačku

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na 7. obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať 26. januára 2019 v Športovom areáli a priestoroch Obecného úradu Pusté Sady. K občerstveniu sú pripravené tradičné zabíjačkové špeciality (pripraví mäsiar Miloš a kolektív), fašiangové dobroty a varené víno. O príjemnú atmosféru sa postará spevokol Pustakerčanka a heligonkári Krasňanci. Všetkých srdečne pozývame!

Videopohľad na Trojkráľové popoludnie 2019

Pozrite si krátky záznam s Trojkráľového popoludnia, ktoré sa konalo 6. januára 2019 vo filiálnom kostole Povýšenia Svätého kríža v Pustých Sadoch. Bohatý kultúrny program pripravili a predviedli žiaci základnej školy, základnej umeleckej školy a obyvatelia obce Pata.

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady č. 131, IČO: 34 100 644, zo dňa 16. 10. 2018, podanej Inšpekcii dňa 17. 10. 2018 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 07. 2006 (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Skládka odpadov Pusté Sady.“

Rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – plné znenie (.pdf)

Pozvánka na Trojkráľové popoludnie 2019

Obecný úrad Pusté Sady a Farský úrad Pata Vás pozývajú na Trojkráľové popoludnie, ktoré sa uskutoční 6. januára 2019 o 15:00 v kostole v Pustých Sadoch. V programe vystúpia deti Základnej školy, Základnej umeleckej školy a obyvatelia obce Pata.

Pozvánka na Silvestrovskú batôžku 2018

Obec Pusté Sady Vás pozýva na 5. ročník Silvestrovskej batôžkovej zábavy, ktorá sa uskutoční 31. decembra 2018 od 19:00 v Kultúrnom dome Pusté Sady. Vstupné je 5 EUR na osobu. Program:

  • DJ Jojo
  • Karaoke night