Pozvánka na Lampiónový sprievod 2019

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Lampiónový sprievod v maskách, ktorý sa uskutoční 29. októbra 2019. Zraz je o 17:00 pri Základnej škole. Deti si prinesú svoje lampióny. O občerstvenie je postarané.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke obce.

Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

V rámci zvýšenie prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Pusté Sady (ďalej “obec”) bol v roku 2018 vypracovaný projekt s názvom: “Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady (ďalej “projekt”). Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej “ministerstvo”) bol projekt spracovaný a podaný. V roku 2018 bola žiadosť o dotáciu na projekt schválená ministerstvom a podporená dotáciou v sume 5 000,00 EUR.

Projekt bol v roku 2019 zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 11 3880,00 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 6388,00 EUR.

Nový kamerový systém v obci bude monitorovať nasledovné ulice, resp. lokality:

 1. Vstup do obce sever
 2. Obecný úrad smer autobusová zastávka
 3. Obecný úrad smer Dom kultúry
 4. Vstup do obce juh

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.”

Zber odpadov – jeseň 2019

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v mesiaci október prebehne zber týchto druhov odpadov:

Vo štvrtok 24. októbra 2019 od 8:00 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče (chladničky, práčky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, oleje a obaly zo starých farieb – no tie len v nepriepustných obaloch). Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu!!!

Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíte tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie. V prípade potreby s vyloženým elektrospotrebičov Vám pomôžu pracovníci obce.

V sobotu a nedeľu 26. a 27. októbra 2019 sa uskutoční jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch. Do kontajnerov je zakázané ukladať komunálny odpad a zelený odpad zo záhrad.

Na ukladanie zeleného odpadu zo záhrad (kvety, tráva, drevný odpad zo strihania a orezávania drevín, krovín, stromov, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, štiepka, šupy z čistenia zeleniny a ovocia) je určené zberné miesto v lokalite nad futbalovým ihriskom, na začiatku čerešňovej cesty vľavo. Zelený odpad je prísne zakázané ukladať do zberných 120 l nádob, určených na komunálny odpad.

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na prísny zákaz spaľovania akéhokoľvek odpadu na záhradách a dvoroch rodinných domov. Spaľovanie odpadov je porušenie zákona o odpadoch, za ktoré je možné uložiť sankcie.

Nebuďme ľahostajní k prírode, trieďme odpad!

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Vinohrady nad Váhom.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Vinohrady nad Váhom“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (17. 09. 2019), t.j. najneskôr do 02. 10. 2019 na adresu:

Okresný úrad Galanta
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta 

Email: frantisek.antal@minv.sk
Fax: 031/788 25 06
Tel. 031/788 61 07

Miesto a čas konzultácie k strategickému dokumentu:

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Galanta, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta, 1. poschodie, číslo dverí 35, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

 1.  v listinnom  vyhotovení:
  1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
  2. Obec Vinohrady nad Váhom, č. 355, 925 55  Vinohrady nad Váhom
 2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vinohrady-nad-vahom

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán obce Vinohrady nad Váhom – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na hodové futbalové zápasy 2019

Obec Pusté Sady Vás pozýva na futbalové zápasy, ktoré sa odohrajú počas hodových slávností 2019:

Sobota 14. septembra 2019:

 • 15:30 – futbalový zápas žiaci Pusté Sady : žiaci Čierny Brod
 • 17:00 – futbalový zápas Starí páni Pusté Sady : Mladí páni Pusté Sady

Pondelok 16. septembra 2019:

 • 16:30 – futbalový zápas Internacionáli Pusté Sady : Starostovia ZMO Jaslovské Bohunice