Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – Voľba poštou

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 o možnosti voľby poštou.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme alebo elektronicky.

Obec Pusté Sady zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: Obec Pusté Sady, Obecný úrad. Pusté Sady 131, 925 54 a zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou elektronicky: obecpustesady@mail.t-com.sk

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?NR20-posta2

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – 29. február 2020 (.docx)

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2019

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na okliesnenie stromov a iných porastov – november 2019 – úplné znenie výzvy (.pdf)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – Informácie pre voliča

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu pre voliča pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Čítať ďalej

Pozvánka na Lampiónový sprievod 2019

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Lampiónový sprievod v maskách, ktorý sa uskutoční 29. októbra 2019. Zraz je o 17:00 pri Základnej škole. Deti si prinesú svoje lampióny. O občerstvenie je postarané.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke obce.

Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

V rámci zvýšenie prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Pusté Sady (ďalej “obec”) bol v roku 2018 vypracovaný projekt s názvom: “Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady (ďalej “projekt”). Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej “ministerstvo”) bol projekt spracovaný a podaný. V roku 2018 bola žiadosť o dotáciu na projekt schválená ministerstvom a podporená dotáciou v sume 5 000,00 EUR.

Projekt bol v roku 2019 zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 11 3880,00 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 6388,00 EUR.

Nový kamerový systém v obci bude monitorovať nasledovné ulice, resp. lokality:

  1. Vstup do obce sever
  2. Obecný úrad smer autobusová zastávka
  3. Obecný úrad smer Dom kultúry
  4. Vstup do obce juh

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.”