Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci Pusté Sady

Miestna volebná komisia zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb v obci Pusté Sady vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018.

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pusté Sady (.pdf)

Pozvánka na Lampiónový sprievod 2018

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Lampiónový sprievod v maskách, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2018 od 18:00 so zrazom pred Základnou školou. O občerstvenie je postarané!

Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí

“KOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond Kohézny fond
Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov        
Názov projektu Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí
Kód projektu

v ITMS 2014+

310011L395
Hlavný cieľ projektu Prostredníctvom nakúpených záhradných kompostérov a vzdelávaním verejnosti v oblasti nakladania s BRKO, zabezpečiť predchádzanie vzniku BRKO, znižovanie množstva BRKO uskladneného na skládky a zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na jeho opätovné použitie a recykláciu.
Stručný opis projektu Projekt rieši dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci v oblasti BRKO. Nakúpením 1207 ks záhradných kompostérov o objeme 1 001 l sa v obci podporí domáce a komunálne kompostovanie, pričom sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku BRKO o 1208,21 m3. Vzdelávaním verejnosti sa v obci vytvoria podmienky pre efektívny a spoľahlivý systém nakladania s BRKO.
Kontrahovaná výška NFP 139 080,00 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo RO/SO www.op-kzp.sk

www.sazp.sk

 
Infolist KOMPLEX – záujmové združenie obcí – plné znenie (.pdf)

Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu – október 2018

Dňa 24. októbra 2018 (streda) sa uskutoční v obci Pusté Sady ráno o 8.00 hodine zber elektroodpadu. Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče ako:  chladničky, pračky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, oleje a obaly zo starých farieb, no tie len v nepriepustných obaloch. Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíme tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie. V prípade potreby s vyložením elektrospotrebičov Vám pomôžu pracovníci obce.

V dňoch 27. a 28. októbra 2018 (sobota,nedeľa) sa uskutoční v obci Pusté Sady jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch.

Upozornenie na podvodné konanie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje najmä starších spoluobčanov na podvodníkov, ktorí sa snažia vylákať nemalé finančné sumy od dôverčivých seniorov. Dôkazom, že starší občania sú príliš dôverčiví svedčí aj nedávny prípad z nášho okresu. Podvodníci sa predstavili ako pracovníci elektrární a pod zámienkou odpisu elektriny ich staršia pani vpustila do svojho obydlia. Od oklamanej pani následne podvodníci vylákali finančnú hotovosť vo výške niekoľko tisíc eur.

Vyzývame občanov, aby zvýšili svoju pozornosť, nakoľko páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými zámienkami. Polícia zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze. Páchatelia ovládajú veľa spôsobov, ako odlákať pozornosť a v nestráženej chvíli im peniaze odcudzia.

V prípade podozrenia žiadame kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.