Zber elektroodpadu – máj 2018

Obec Pusté Sady v spolupráci s autorizovanou spoločnosťou na spracovanie a nakladanie s elektroodpadom Bomat, s.r.o. organizuje zber elektroodpadu:

Kedy: 3. mája 2018

Čo: Všetky domáce elektrospotrebiče ako chladničky, práčky, sporáky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory, batérie. Oleje a obaly zo starých farieb iba v nepriepustných obaloch. Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nie sú predmetom zberu!

Ako: Odpad bude zberaný a odvezený len označeným automobilom a pracovníkmi spoločnosti Bomat, s.r.o.

Zber elektroodpadu - máj 2018

Videopohľad na akciu Vyčistime si svoje okolie 2018

Videopohľad na akciu Vyčistime si svoje okolie 2018, ktorá sa už tradične koná v Pustých Sadoch pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Všetky generácie obyvateľov sa zišli v sobotu 14. apríla 2018, aby spoločne pozbierali odpad v okolí obce.

Zápis detí do Materskej školy v Pustých Sadoch pre školský rok 2018/2019

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ V Pustých Sadoch sa uskutoční od  2.5.2018 – do 4.5.2018 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 – do 16:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí/resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je stanovený na deň 25.5.2018 (piatok) dopoludnia.

Pozvánka na akciu Vyčistime si svoje okolie 2018

Obec Pusté Sady, ZO SZZ Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Svetového dňa Zeme spoločnú akciu “Vyčistime si svoje okolie 2018”. Stretneme sa dňa 14. apríla 2018 (sobota) o 9.00 hod. v športovom areáli. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Je pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Všetkých srdečne pozývame!

Generálny pardon na nezmluvný odber vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

V prípade preukázania neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu po skončení generálneho pardonu si Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., bude uplatňovať voči neoprávneným odberateľom náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného pripojenia.