Ako napustiť bazén pred letnou sezónou 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2022:

 • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
 • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
 • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
 • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
  stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén – 2022 (.pdf)

 

Pozvánka na Stavanie Mája 2022

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na Stavanie Mája, ktoré sa bude konať v sobotu 30. apríla 2022 od 17:00 v Športovom areáli Pusté Sady. Kultúrny program a zábavu zabezpečia:

 • KJH BAND
 • Spevácka skupina Pustakerčanka
 • Zábavné atrakcie pre deti

Občerstviť sa budete môcť tradičnou cigánskou a nápojmi v Pohostinstve u Sofii. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce

 

Podvody na senioroch – rôzne životné situácie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané nové spôsoby podvodov najmä na starších občanov, ktoré sa snažia zneužiť rôzne životné situácie:

 • Podvodník seniorovi zavolá a predstaví sa ako pracovník pošty. Uvedie, že seniorovi doručí balík, aby si pripravil peniaze na zaplatenie.
 • Podvodník sa predstaví ako pracovník banky a tvrdí, že seniorovi z banky niekto neoprávnene previedol peniaze z účtu. Na ich vrátenie požiada seniora o poskytnutie údajov jeho bankomatovej karty.
 • Podvodník sa predstaví ako policajt a seniora upozorní, že má informáciu o tom, že ho idú práve teraz vykradnúť. Počas hovoru sa dotazuje, či má senior doma nejaké peniaze alebo cennosti a dáva mu inštrukcie, ako má ďalej postupovať, napríklad ich má vyhodiť von oknom, kde už bude čakať údajný policajt.

Podvodníci často volajú v nočných hodinách. Polícia preto opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby cudzie telefónne čísla nezdvíhali. V prípade, ak hovor príjmu, aby pri podozrení na podvod hovor čo najskôr ukončili a neposkytovali bližšie informácie o rodine, peniazoch ani ďalšie citlivé údaje, ktoré by podvodníci následne mohli zneužiť. Informácie je potrebné vždy preverovať a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.

Zápis detí do MŠ Pusté Sady – školský rok 2022/2023

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z.z. o materskej škole riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023.

Zápis detí do MŠ Pusté Sady bude prebiehať od 2. do 6. mája 2022 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 do 12:00.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijímania  detí do MŠ v Pustých Sadoch:

 1. Do MŠ si prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
 3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci) a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky). Od 1.9.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku do 31.8.2022
 4. Deti po dovŕšení 2,5 roku veku sa prijímajú do heterogénnej triedy MŠ iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej školy.

Veľkonočné sviatky 2022

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2022 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Pusté Sady.