Spoločné skríningové testovanie obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka – 24.04.2021

Obec Pusté Sady organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka. Testovanie bude prebiehať v Športovom areáli Pusté Sady v sobotu 24. apríla 2021 v čase od 7:00 do 15:00. Pokyny k testovaniu:

 • Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku.
 • Žiadame občanov, ktorí prekonali COVID-19 a majú o prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, občania ktorí majú príznaky COVID-19, alebo občania, ktorí sú v karanténe do 8 dní, aby sa testovania nezúčastnili.
 • Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov, prednostne občania s trvalým pobytom v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka podľa harmonogramu.
 • Je potrebné prísť s ochranou horných dýchacích ciest – respirátor FFP2 a mať ho nasadený počas pobytu v areáli, dodržiavať 3 m odstup a dodržiavať pokyny personálu odberového miesta.

Harmonogram testovania:

 • 7:00 – 10:00 – Obec Pusté Sady
 • 10:00 – 11:45 – Obec Šalgočka
 • 12:00 – 13:00 – Obedňajšia prestávka
 • 13:00 – 13:40 – Zemianske Sady Hlavná ulica + Kráčiny
 • 13:40 – 14:20 – Zemianske Sady Stredná ulica
 • 14:20 – 15:00 – Zemianske Sady Horná ulica

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 19.04.2021

Obec Pusté Sady zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 • k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí
 • k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 19. apríla 2021. Najdôležitejšie opatrenia:

 • Pravidlá nosenia rúšok a respirátorov – v exteriéri nie je povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, ak sú osoby od seba vzdialené najmenej 5 metrov. V interiéri môžu žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci mať počas vyučovania namiesto respirátora rúško. 
 • Pobyt v prírode je povolený aj mimo okresu (s testom)
 • Bohoslužby – počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; Vstup do kostola je možný iba s respirátorom a je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 
 • Otvorené obchody a služby (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené hotely (max 2 osoby v spoločnej domácnosti na izbu + test)
 • Odporúčaný home-office
 • Otvorené plavárne (max 6 osôb + test)
 • Otvorené múzeá, ZOO, botanické záhrady (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené knižnice (spoločné čítanie do 6 osôb)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf)
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (.pdf)

Výsledky skríningového testovania zákonných zástupcov detí a žiakov – 16.04.2021

V piatok popoludní sme otestovali zákonných zástupcov detí a žiakov z obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka, ktoré navštevujú materské a základné školy. Celkový počet vykonaných testov bol 253, všetky s negatívnym výsledkom.

Najbližšie skríningové testovanie pre občanov všetkých troch obcí sa bude konať v sobotu 24. apríla 2021 v Športovom areáli Pusté Sady. Pokyny k testovaniu zverejníme v priebehu budúceho týždňa.

 

 

Pokyny k ďalším kolám skríningového testovania – apríl 2021

Pandemická situácia sa postupne zlepšuje a okres Galanta je od 12. apríla 2021 v rámci COVID Automatu zaradený do 2. stupňa varovania (“červený okres”). Výsledok testu z spoločného testovania obcí zo soboty 10. apríla 2021 platí 14 dní a postačuje na preukázanie sa na cestu do a zo zamestnania.

Obec Pusté Sady bude v zmysle nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v piatok 16. apríla 2021 od 15:00 do 18:00 testovať iba zákonných zástupcov (rodičov) detí, ktoré navštevujú Materskú a Základnú školu.

Ďalšie kolo spoločného skríningového testovania obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka sa bude konať budúcu sobotu 24. apríla 2021 v Športovom areáli Pusté Sady. Pokyny k testovaniu zverejníme pred jeho konaním. Občania, ktorí potrebujú skorší test, môžu využiť súkromné mobilné odberové miesta v okolí.

Zápis detí do MŠ Pusté Sady – školský rok 2021/2022

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z.z. o materskej škole riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2021/2022.

Zápis detí do MŠ Pusté Sady bude prebiehať od 3. do 7. mája 2021 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 do 12:00.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijímania  detí do MŠ v Pustých Sadoch:

 1. Do MŠ si prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
 3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci) a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky). Od 1.9.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné pre deti, ktoré dovŕšili 5 rok veku do 31.8.2021.
 4. Deti po dovŕšení 2,5 roku veku sa prijímajú do heterogénnej triedy MŠ iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej školy.