PF 2019

Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu milovaných, veľa šťastia a úspechov a šťastné vykročenie do nového roku 2019 praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Pusté Sady.

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov ošípaných v zmysle §40 písm. a) Zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej, do Centra evidencie hospodárskych zvierat v Žiline na tlačive potvrdenom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Galanta.

Upozornenie pre občanov – povinnosť registrácie ošípaných – plné znenie (.pdf)

Informačný leták pre verejnosť – Africký mor ošípaných (.pdf)

Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci Pusté Sady

Miestna volebná komisia zverejňuje zápisnicu o výsledku volieb v obci Pusté Sady vo voľbách do orgánov samosprávy obcí zo dňa 10. novembra 2018.

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pusté Sady (.pdf)

Pozvánka na Lampiónový sprievod 2018

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Lampiónový sprievod v maskách, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2018 od 18:00 so zrazom pred Základnou školou. O občerstvenie je postarané!

Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí

“KOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

Základné informácie o projekte:

Fond Kohézny fond
Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov        
Názov projektu Kompostéry pre ʺKOMPLEXʺ, záujmové združenie obcí
Kód projektu

v ITMS 2014+

310011L395
Hlavný cieľ projektu Prostredníctvom nakúpených záhradných kompostérov a vzdelávaním verejnosti v oblasti nakladania s BRKO, zabezpečiť predchádzanie vzniku BRKO, znižovanie množstva BRKO uskladneného na skládky a zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na jeho opätovné použitie a recykláciu.
Stručný opis projektu Projekt rieši dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci v oblasti BRKO. Nakúpením 1207 ks záhradných kompostérov o objeme 1 001 l sa v obci podporí domáce a komunálne kompostovanie, pričom sa zvýši kapacita zariadení na predchádzanie vzniku BRKO o 1208,21 m3. Vzdelávaním verejnosti sa v obci vytvoria podmienky pre efektívny a spoľahlivý systém nakladania s BRKO.
Kontrahovaná výška NFP 139 080,00 Eur
Hypertextový odkaz na webové sídlo RO/SO www.op-kzp.sk

www.sazp.sk

 
Infolist KOMPLEX – záujmové združenie obcí – plné znenie (.pdf)