Zber elektroodpadu a veľkoobjemového odpadu – jeseň 2023

Obec Pusté Sady oznamuje, že 19. októbra 2023 (štvrtok) o 8.00 hodine sa v spolupráci so spoločnosťou BOMAT, s.r.o. uskutoční zber elektroodpadu.

Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče ako: chladničky, pračky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie. Oleje a obaly zo starých farieb sa budú zberať iba v nepriepustných obaloch. Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu !!!

Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíme tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie. V prípade potreby Vám s vyložením elektrospotrebičov pomôžu pracovníci obce.

Spoločnosť BOMAT, s.r.o. je autorizovaná na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, certifikovaná podľa STN ES ISO 9001:2001, STN ES 14001:2005, členom Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

V dňoch 21. a 22. októbra 2023 (sobota, nedeľa) sa uskutoční v obci Pusté Sady jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch. Do kontajnerov je zakázané ukladať komunálny odpad a zelený odpad zo záhrad.

Na ukladanie zeleného odpadu zo záhrad (kvety, tráva, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, štiepka, šupy z čistenia zeleniny a ovocia) je určený kompostér, ktorý ste dostali z Obecného úradu. Na drevný odpad, odpad zo strihania a orezávania drevín, krovín a stromov je určené zberné miesto v lokalite nad futbalovým ihriskom, na začiatku čerešňovej cesty vľavo.

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na prísny zákaz spaľovania akéhokoľvek odpadu na záhradách a dvoroch rodinných domov.

Nebuďme ľahostajní k prírode, trieďme odpad !

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Výsledky

Obec Pusté Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 30.09.2023.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Zápisnica (.pdf)

Pozvánka na Hody 2023 v Pustých Sadoch

Obec Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Hodový program 2023 v dňoch 15. – 18. septembra 2023:

Piatok 15.09.2023:

 • 18:00 – Skupina AT Band

Sobota 16.09.2023:

 • 14:30 – Futbalový zápas U13 TJ Pusté Sady – OFC Košúty
 • 18:00 – Skupina Mejbis (Jack Daniel’s Party – Pohostinstvo Športovec)

Nedeľa 17.09.2023:

 • 09:00 – Slávnostná Svätá omša
 • 15:30 – Futbalový zápas TJ Pusté Sady – TJ ŠM Kráľov Brod

Pondelok 18.09.2023:

 • 17:00 – Futbalový zápas Starí Páni Pusté Sady – Výber Starostov Slovenska

Pre malých aj veľkých sú pripravené rôzne hodové atrakcie v Športovom areáli. O bohaté občerstvenie sa postará partner podujatia Pohostinstvo Športovec.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Pozvánka na Výstavu ovocia a zeleniny 2023

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa bude konať v sobotu 26. augusta 2023 od 15:00 v Kultúrnom dome Pusté Sady. Sprievodný program:

 • Prehliadka historických vozidiel v Športovom areáli Pusté Sady
 • Súťaž vo varení guláša miestnych organizácií v obci
  • 14:00 – štart
  • 17:30 – vyhodnotenie
 • Súťaž v pití piva
 • Výstava výrobkov Motaliniek
 • Atrakcie pre deti

O bohaté občerstvenie sa postará pohostinstvo Športovec.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 21.08.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 21.08.2023 o 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.