Zber odpadov – jeseň 2019

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v mesiaci október prebehne zber týchto druhov odpadov:

Vo štvrtok 24. októbra 2019 od 8:00 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče (chladničky, práčky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, oleje a obaly zo starých farieb – no tie len v nepriepustných obaloch). Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu!!!

Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíte tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie. V prípade potreby s vyloženým elektrospotrebičov Vám pomôžu pracovníci obce.

V sobotu a nedeľu 26. a 27. októbra 2019 sa uskutoční jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch. Do kontajnerov je zakázané ukladať komunálny odpad a zelený odpad zo záhrad.

Na ukladanie zeleného odpadu zo záhrad (kvety, tráva, drevný odpad zo strihania a orezávania drevín, krovín, stromov, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, štiepka, šupy z čistenia zeleniny a ovocia) je určené zberné miesto v lokalite nad futbalovým ihriskom, na začiatku čerešňovej cesty vľavo. Zelený odpad je prísne zakázané ukladať do zberných 120 l nádob, určených na komunálny odpad.

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na prísny zákaz spaľovania akéhokoľvek odpadu na záhradách a dvoroch rodinných domov. Spaľovanie odpadov je porušenie zákona o odpadoch, za ktoré je možné uložiť sankcie.

Nebuďme ľahostajní k prírode, trieďme odpad!

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Vinohrady nad Váhom.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Vinohrady nad Váhom“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (17. 09. 2019), t.j. najneskôr do 02. 10. 2019 na adresu:

Okresný úrad Galanta
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta 

Email: frantisek.antal@minv.sk
Fax: 031/788 25 06
Tel. 031/788 61 07

Miesto a čas konzultácie k strategickému dokumentu:

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Galanta, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta, 1. poschodie, číslo dverí 35, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení:
    1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
    2. Obec Vinohrady nad Váhom, č. 355, 925 55  Vinohrady nad Váhom
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vinohrady-nad-vahom

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán obce Vinohrady nad Váhom – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na hodové futbalové zápasy 2019

Obec Pusté Sady Vás pozýva na futbalové zápasy, ktoré sa odohrajú počas hodových slávností 2019:

Sobota 14. septembra 2019:

  • 15:30 – futbalový zápas žiaci Pusté Sady : žiaci Čierny Brod
  • 17:00 – futbalový zápas Starí páni Pusté Sady : Mladí páni Pusté Sady

Pondelok 16. septembra 2019:

  • 16:30 – futbalový zápas Internacionáli Pusté Sady : Starostovia ZMO Jaslovské Bohunice

Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy – 2019/2020

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 16. 09. 2019 do 30. 09. 2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

 

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

 

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

 

Zmeny cestovných poriadkov 2019/2020 – úplné znenie výzvy (.pdf)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 06.09.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06.06.2019.