Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2024

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa bude konať v sobotu 1. júna 2024 od 15:00 v Športovom areáli Pusté Sady. Pripravili sme pre Vás:

 • nafukovacie atrakcie
 • športové disciplíny
 • maľovanie na tvár
 • ukážky hasičskej, policajnej a komunálnej techniky
 • občerstvenie spojené s opekačkou

Pre všetky deti je pripravený malý darček. O občerstvenie sa postará Pohostinstvo Športovec.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 3/2024

Obec Pata v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky č. 3/2024.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Pata, Zmeny a doplnky 3/2024“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (22. 05. 2024), na adresu: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta,  

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

 1.  v listinnom  vyhotovení :
  1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
  2. Obec Pata, Hlohovecká 103/69, 925 53  Pata
 2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-pata-zmeny-doplnky-c-3-2024

Pozvánka na Stavanie Mája 2024

Obecný úrad v Pustých Sadoch Vás pozýva na Stavanie mája dňa 30.04.2024 o 17.00 hodine v Športovom areáli. Vystúpi spevácka skupina Pustakerčanka. Predávať sa bude cigánska pečienka, alko-nealko – pohostinstvo Športovec. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Výberové konanie – Riaditeľ Základnej školy Pusté Sady

Obec Pusté Sady v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej  školy 1. – 4. roč. , č.  43  Pusté Sady s nástupom od 01.07.2024

Čítať ďalej

Výberové konanie – Riaditeľ Materskej školy Pusté Sady

Obec Pusté Sady v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej  školy, Hlavná ul. 132 Pusté Sady s nástupom od 01.07.2024.

Čítať ďalej