Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe §21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe §2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 16.04.2019 o 15:00 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

  • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona čo. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Zápis detí do Materskej školy v Pustých Sadoch pre školský rok 2019/2020

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ V Pustých Sadoch sa uskutoční od  2.5.2019 – do 3.5.2019 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 – do 16:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Spravidla sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov veku, prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne sa môže prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa dosahuje požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je stanovený na deň 31.05.2019.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 25.04.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.04.2019 v čase od 8:00 do 11:00 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Pusté Sady č. 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 105/BL, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 130/VE, 130/ZA, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229/VE, 238, 240, 244, 363/1

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Zber veľkoobjemového odpadu – jar 2019

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v dňoch 13. a 14.  apríla  2019 (sobota, nedeľa) sa uskutoční v obci Pusté Sady jarný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na preberanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je: obecpustesady@mail.t-com.sk