Parte – Bronislav Ignác Kramár

Obec Pusté Sady zverejňuje parte emeritného opáta kláštora v českom Želive Bronislava Ignáca Kramára, ktorý zomrel 20. júna 2020 vo veku 74 rokov a ktorý v rokoch 1983 až 1999 spravoval farnosť Pata a filiálku Pusté Sady.

Kanonia premonštrátov v Želive

Svätý Bože, nech sa Ti klania celá zem a nech Ti spieva… Ž 66, 4

S vierou vo vzkriesenie a večný život oznamujeme, že 20. júna 2020 bol Najvyšším Veľkňazom povolaný na večnosť emeritný želivský opát J.M. Bronislav Ignác Kramár, O. Praem.

Narodil sa v Slovenskej Novej Vsi 31. októbra 1945. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1971 v Trnave. Do Kanonie premonštrátov v Želive vstúpil v roku 1976. Slávnostné sľuby zložil do rúk opáta Víta Bohumila Tajovského – tajne, v dobe komunizmu v roku 1979. Po kňazskej vysviacke pôsobil ako kaplán v Novom Meste nad Váhom, neskôr ho vymenovali za farára v Čachticiach a od roku 1983 spravoval farnosť Pata v okrese Galanta. Vo februári 1999 bol zvolený za opáta koadjútora. Opátsku benedikciu prijal z rúk súčasného pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku 17. apríla 1999 v Opátskom kostole Narodenia Panny Márie v Želive. Kanoniu viedol do roku 2013, keď zo zdravotných dôvodov rezignoval.

S naším drahým opátom sa rozlúčime v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave vo štvrtok 25. júna 2020 svätou omšou o 11. hod. Popoludní o 15. hod. jeho telo uložíme do hrobu na cintoríne v rodnej Slovenskej Novej Vsi, kde bude očakávať slávne vzkriesenie.

R.I.P.

Opát Jáchym a spolubratia Kanonie premonštrátov v Želive, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a kňazi z jeho arcidiecézy sestra Fidelis S.Praem, sestra Anna s rodinou, brat Michal s rodinou, švagriná Anastázia s rodinou, a ostatní príbuzní .

Parte – Bronislav Ignác Kramár (.pdf)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 03.06.2020

Obec Pusté Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: od stredy 03. júna 2020 prichádza k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 03.06.2020 – úplné znenie (.pdf)

Výzva na okliesnenie porastov pri vedení vysokého napätia

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – prevádzkovateľ distribučnej sústavy a držiteľ povolenia na podnikanie v energetike vzýva majiteľov pozemkov v katastrálnom území obce Pusté Sady na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme 400kV vedenia V425 – Križovany – V.Ďur.

Súhlas, resp. nesúhlas s odstránením a okliesnením stromov a iných porastov vlastník oznámi kontaktnej osobe do 40 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce.

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov je možné vykonať do 45 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce.

V prípade, ak v stanovenej lehote nedôjde o odstráneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, ktoré ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež ohrozujú bezpečnosť osôb a majetku, vykoná odstránenie a okliesnenie SEPS, prípadne ňou poverená osoba v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona o energetike.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a živých porastov – máj 2020 (.pdf)

Postup pri OČR po otvorení materských a základných škôl

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu Sociálnej poisťovne o tom, ako majú rodičia postupovať po otvorení materských a základných škôl v prípade, že budú pokračovať v OČR.

V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie.

Nový formulár Žiadosti o ošetrovné je určený iba tým poistencom, ktorí doteraz počas koronakrízy o dávku pandemické ošetrovné ešte nežiadali a nepoberajú ju. Nový formulár Čestného vyhlásenia je určený všetkým poberateľom dávky (súčasným, ktorí pokračujú v OČR a aj júnovým „novým“ žiadateľom), ktorí v ňom za mesiac jún musia vyznačiť dni, počas ktorých sa o deti starali, resp. vyznačia, či dieťa jasle/školu/škôlku v júni navštevovalo. Toto Čestné vyhlásenie treba príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne doručiť do konca júna. Tí poistenci, ktorí potvrdili dni ošetrovania na doterajších tlačivách, nemusia posielať a vypĺňať nové. Nové tlačivá sú platné iba odo dňa ich uverejnenia na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Znamená to, že ak si poistenec nárok na ošetrovné uplatnil prostredníctvom pôvodnej žiadosti (už poberá dávku ošetrovné), novú žiadosť o ošetrovné od 1. júna 2020 nie je potrebné podať, bude v nej pokračovať a na konci júna pošle pobočke už len formulár Čestné vyhlásenie aj s údajmi, či dieťa navštevovalo školu/škôlku.

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne môžu od 21. mája 2020 posudzovať dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa na účely nároku na ošetrovné. O posúdenie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu môžu požiadať rodičia, ktorí sa osobne a celodenne starajú o dieťa do dovŕšenia 18 rokov veku, ktorému nebolo vydané rozhodnutie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dlhodobo nepriaznivom stave alebo zdravotnom ťažkom postihnutí. Požiadavku na posúdenie dlhodobého nepriaznivého stavu posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne môže rodič vyznačiť priamo v žiadosti o ošetrovné. Následne ho bude kontaktovať poverený zamestnanec Sociálnej poisťovne a posúdenie sa vykoná v neprítomnosti dieťaťa.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 20.05.2020

Obec Pusté Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: od stredy 20. mája 2020 prichádza k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

PREVÁDZKY, SLUŽBY:

 • Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.
 • Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.
 • Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.
 • Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.
 • Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.
 • Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.
 • Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.
 • Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách.

RÚŠKA:

 • Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.
 • V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

HRANICE (OD ŠTVRTKA 21.MÁJA):

 • Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

ŠKOLY, ŠKÔLKY:

 • Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.
 • Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.
 • Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.
 • Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma.