Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Pusté Sady

Obec Pusté Sady vypisuje výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Pusté Sady. V súlade s § 18a ods. 2/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch č. B/17/2015 zo dňa 12.5.2015. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 25. 05. 2015 na Obecnom úrade, Hlavná č. 131, 925 54 Pusté Sady v uzavretej obálke, označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA“ – „NEOTVÁRAŤ!“ Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.05.2015.

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy
 • účasť na výberovom konaní dňa 26. 05. 2015 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Pustých Sadoch

 

Všeobecné podmienky:

 • úväzok hlavného kontrolóra bude 6 hodín mesačne
 • hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti 2x ročne
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Výberové konanie na funkciu Hlavného kontrolóra obce Pusté Sady – bližšie informácie a podminenky (.pdf)

Stavanie Mája

Obec Pusté Sady Vás pozýva na Stavanie Mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2015 v Športovom areáli v Pustých Sadoch.

Program:
17:00 – futbalový zápas Slobodní páni – Ženatí Páni Pusté Sady. Registrácia je možná aj pred zápasom. K registrácii je potrebné doložiť potvrdenie od rodičov (slobodní) alebo sobášny list (ženatí). Registráciu overí delegovaný rozhodca.
18:00 – stavanie Mája

O zábavu je postarané. Vystúpi spevácka skupina Pustakerčanka. Je pripravené bohaté občerstvenie (cigánska pečienka zdarma).

Stavanie Mája – pozvánka (.pdf)

Vyčistime si svoje okolie – akcia pri príležitosti Dňa Zeme 2015

Obec Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Dňa Zeme spoločnú akciu “Vyčistime si svoje okolie”. Stretneme sa dňa 25. apríla 2014 (sobota) o 9.00 hod. v športovom areáli. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Je pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Všetkých srdečne pozývame.

Vyčistime si svoje okolie 2015 – pozvánka (.pdf)

Pochovávanie basy 2015

Obec Pusté Sady Vás pozýva na fašiangový sprievod obcou v maskách, ktorý sa uskutoční 17. februára 2015 o 17:00. Po sprievode bude v kultúrnom dome nasledovať pochovávanie basy. K občerstveniu je pripravená zabíjačková kapustnica. O kultúrny program sa postará dychová hudba Šúrovanka.

Pochovávanie basy 2015 (.pdf)

Oznam o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom obce Pusté Sady, že v utorok 17. februára 2015 bude v čase od 8:15 do 12:30 prerušená dodávka elektrickej energie v obci Pusté Sady.

Oznam o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie (.pdf)