Deň Zeme 2016

Obec Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Svetového dňa Zeme tradičnú akciu “Vyčistime si svoje okolie”.

Stretneme sa v sobotu, 23. apríla 2016 o 9:00 hod. v športovom areáli. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Ako občerstvenie bude pripravený guláš, pivo a kofola. Všetkých srdečne pozývame!

Martin a Jozef Vivodíkovci víťazmi Bábskej palacinky

Obec Báb v spolupráci s MS Červeného kríža organizovala v sobotu 19. marca 2016 súťaž v pečení palaciniek pod názvom “Bábska palacinka”. Víťazmi hlasovania poroty sa stali Pustakerčania Martin a Jozef Vivodíkovci. V diváckom hlasovaní následne obsadili tretie miesto. Blahoželáme!

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej Republiky

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2016:

Zápisnica – voľby do NRSR 2016 (.pdf)

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2016 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Plán investičnej výstavby 2016
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Video pohľad na fašiangový sprievod a pochovávanie basy

Pozrite si krátke video z fašiangového sprievodu obcou Pusté Sady a následného pochovávania basy, ktoré sa uskutočnilo v utorok 9. februára 2016. O dobrú náladu počas sprievodu sa staral spevácky zbor Pustakerčanka spoločne s hosťujúcou dychovou hudbou Šúrovanka, ktorá zároveň vykonala aj slávnostný akt pochovania basy.