Pozvánka na Folklórne slávnosti 2013

Pozývame Vás na Folklórne slávnosti 2013, ktoré sú organizované pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a obce Pusté Sady pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia vzniku Matice Slovenskej. Slávnosti sa budú konať dňa 20. júla 2013 od 14:00 hod. v Areáli Obecného úradu v Pustých Sadoch. Na Slávnostiach vystúpia súbory:

  • Pustakerčanka (Pusté Sady)
  • Kepežďanka (Hájske)
  • Važina (Šoporňa)
  • Ujlačanka (Veľké Zálužie)
  • Čerdavanka (Rumanová)
  • Bábčanka (Báb)
  • Krojovanka (Zemianske Sady)
  • Patanská radosť (Pata)

Do tanca hrá dychová hudba Šúrovanka.

Folklórne Slávnosti 2013 – Plagát (.pdf)

Družobný deň obcí 2013

Obec Pusté Sady Vás pozýva na 6. Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a Liptovská Osada, ktorý sa uskutoční 5. a 6. júla 2013. Okrem bohatého programu je pripravené občerstvenie a zábavné atrakcie pre deti. Všetkých srdečne pozývame!

Kompletný program Družobného dňa obcí 2013 (.pdf)

Návrh VZN k územnému plánu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady v zmysle ustanovení § 6 a § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto VZN č. /2013, ktorým vyhlasuje záväznú časť Územného plánu obce Pusté Sady v zmysle územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Pusté Sady – Zmeny a doplnky č. 2/2013“.

Návrh znenia VZN k územnému plánu obce (.doc)
Schéma Záväzných Častí a VPS (.pdf)
Územný plán obce Pusté Sady 2013 – zmeny a doplnky (.pdf)

Stavanie Mája

Obec Pusté Sady Vás pozýva dňa 30. apríla 2013 na Stavanie Mája.
Program:

  • 16.00 hod. – futbalový zápas slobodní páni – ženatí páni Pusté Sady. Registrácia futbalistov je možná aj pred zápasom, k registrácii je potrebné doložiť – slobodní – potvrdenie od rodičov, ženatí – sobášny list, registráciu overí delegovaný rozhodca.
  • 18.00 hod. – stavanie mája

O zábavu sa postará hudobná skupina TEMPOBAND. Je pripravené bohaté občerstvenie: cigánska pečienka – zdarma, čapované pivo a kofola.
Miesto konania: Športový areál Pusté Sady

Oznámenie Obvodného úradu životného prostredia Galanta k strategickému dokumentu “Územný plán obce Pusté Sady”

Obvodný úrad životného prostredia Galanta ako príslušný orgán štátnej správy vo veci posudzovania strategických dokumentov podľa §56 písm. a) zákona oznamnuje v súlade s §6 ods. 1 obstarávateľovi, ktorý je súčasne dotkutou obcou, že stanoviská verejnosti možno predkladať na Obec Pusté Sady, č. 131, 925 54 Pusté Sady a Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Mierové nám. 1, 924 00 Galanta v lehotách určených v §6 ods. 3 a 4 zákona.

Celé znenie oznámenia o strategickom dokumente (.pdf)