Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 10.12.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 5.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2019 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady za rok 2020
 7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba
 7. Základná škola, Materská škola – informácia o začiatku školského roka
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 11.06.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2018
 7. Investičná výstavba
 8. Správa riaditeľky ZŠ a MŠ Pusté Sady
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – 13.03.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Plán investičnej výstavby na rok 2019
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch,  ktoré sa uskutoční  dňa  04. decembra 2018 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2019
 12. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2019
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver