Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 12.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2021 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva – 16.06.2021

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 11.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2021 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
 8. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.03.2021

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 10.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa  uskutoční dňa 16. marca 2021 o17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 9.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa  uskutoční dňa 14. decembra 2020 o 16.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021
 7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2021
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 24.09.2020

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 8.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa  uskutoční dňa 24. septembra 2020 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 7. Investičná výstavba v roku 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver