Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 25.09.2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční 12. júna 2018 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ  s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce – Záverečný účet za rok 2017
 5. Schválenie preklenovacieho úveru pre projekt PRV  SR 2014 – 2020
 6. Schválenie Programu odpadového hospodárstva  na roky 2016 – 2020
 7. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2018 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby pre rok 2018
 6. Plán kultúrno – spoločenských akcií pre rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2017 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2017 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ  s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver