Oznámenie o začatí správneho konania – Mário Valenta

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 43/2020
Dátum podania 18.02.20
Žiadateľ: Mário Valenta, Čajkovského 15, 949 11 Nitra
Predmet konania: Výrub 2 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 298/1, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na spevnené plochy, statiku oplotenia, konáre zasahujú do elektrického vedenia                   
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

25.02.2020

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,   obecpustesady@mail.t-com.sk

Oznámenie o začatí správneho konania – Anna Stanková

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 44/2020
Dátum podania 18.02.20
Žiadateľ: Anna Stanková, 925 54  Pusté Sady č. 201
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 1056/1, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv dreviny na spevnené plochy, statiku stavby koreňovým systémom, ohrozuje nehnuteľnosti v blízkom okolí
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

18.02.2020

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obecpustesady@mail.t-com.sk

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci”.

Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska v areály základnej školy v obci Pusté Sady. Stavba sa bude realizovať na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha a nádvorie).

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 975,34 Eur.

Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2020 12:00.

Ponuku je potrebné zaslať v písomnej forme poštovou prepravou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuku po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výstavba nového detského ihriska v obci“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.

Termín otvárania ponúk: 28.02.2020 10:00

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci – kompletné znenie (.pdf)

Výkaz – výmer (.pdf)
Zmluva o dielo – vzor (.pdf)
Návrh na plnenie kritérií (.pdf)
Obrazová príloha – herné prvky – vzor (.pdf)

 

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  16.1.2020  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/4 a 112/5,  kat. územie  Pusté Sady. Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Obec Pusté Sady, úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 18 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v  súlade s § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  začatie stavebného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2  stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková – úplné znenie (.pdf)

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018 (.pdf)