Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – jún 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2011 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010
 6. Schválenie platu starostu obce
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – apríl 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2011 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – február 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 2. februára 2011 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Voľba komisií
 6. Plán investičnej výstavby na rok 2011
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver