Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch číslo B/94/2017

Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe návrhu komisie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch ,,HORIZONT“ – Bytový dom A – 13 bytových jednotiek a Bytový dom B – 9 bytových jednotiek v súlade s čl. 4, bod 1 VZN obce Pusté Sady č. 4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovani a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Uznesenie B/94/2017 – Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch (.pdf)

Stavebné povolenie – p. Mesároš a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje stavebné povolenie – p. Lukáš Mesároš a manželka Mária Mesárošová, rod. Vargová:

Stavebné povloenie – p. Mesároš a manželka (.pdf)

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou – p. Lukáš Mesároš a manželka Mária Mesárošová, rod. Vargová:

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka (.pdf)

 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení vodnej stavby

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, dodatočne povoľuje pre spoločnosť TINAMA, s.r.o. uskutočnenie vodnej stavby “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” budovanú v rámci stavby “Bytové domy HORIZONT”.

Dodatočné stavebné povolenie – “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” (.pdf)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania “vonkajšia kanalizácia” pre “bytové domy Horizont”

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o dodatočnom povolení vodnej stavby “vonkajšia kanalizácia” budovanú v rámci stavby “bytové domy Horizont”:

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania “vonkajšia kanalizácia” pre “bytové domy Horizont” (.pdf)