Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Šintavan, s.r.o. ako vlastník a oprávnený zástupca vlastníkov viac ako 1/3 poľovnch pozemkov v spoločnom poľovnom revíri Šintava pozýva všetkých vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do tohto spoločného poľovného revíru na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Šintava, ktoré sa bude konať dňa 04.12.2023 o 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti Chaty Poľovníckeho združenia Dubník Šintava na adrese: Vinohrady nad Váhom 626, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov – úplné znenie a pokyny (.pdf)

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – PhDr. Katarína Pálešová

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 25. 10. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 347/2.

Žiadateľ: PhDr. Katarína Pálešová, Belinského 2, 851 01  Bratislava

Dôvod výrubu: Dreviny sú poškodené, pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie jednotlivých haluzí a následne k ich vyvráteniu, čím môže dôjsť k poškodeniu elektrického vedenia ako aj cestnej komunikácie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 02.11.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Zverejnené: 25.10.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín – František Trnka

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len “zákona”) obec Pusté Sady oznamuje, že dňa 24. 10. 2023 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých stromov podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Stromy rastú na pozemkoch v k. ú.  Pusté Sady, parc. reg. „ C“ č. 294/2.

Žiadateľ: František Trnka, č.d. 84, 925 54 Pusté Sady

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do elektrického vedenia, v zimnom období pri tvorbe námrazy, ako aj pri silnejších nárazoch vetra hrozí lámanie haluzí a následne k vyvráteniu jednotlivých stromov, čím môže dôjsť k ohrozeniu chodcov, vedľajších nehnuteľností, ako aj cestnej premávky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona do 02.11.2023.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na obecnom úrade v Pustých Sadoch počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

Zverejnené: 24.10.2023

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 11.10.2023

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 11. októbra 2023 o 16.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rozpočtové opatrenia 3/2023
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Sady č. 2/2023 zo dňa 11.10.2023, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady (Zásady hospodárenia)
 7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady
 8. Nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Pusté Sady SHR – Jozef Kotúček
 9. Prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa – Ján Ščasný
 10. Prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa – Ladislav Práznovský
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Pusté Sady – Jozef Kotúček

Obec Pusté Sady zverejňuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov zámer nájmu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to parciel:

 1. č. 373/7, orná pôda o výmere 11 m2,
 2. č. 373/18, orná pôda o výmere 489 m2,
 3. č. 373/109, orná pôda o výmere 1071 m2,
 4. č. 373/209, orná pôda o výmere 1155 m2,

všetky parcely sú evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, ako parcely registra „E“ na mape určeného operátu , na LV č. 1326, pre k.ú. Pusté Sady, v podiele 1/1:

 • predmet nájmu – pozemky v celkovej výmere 2726 m2,
 • účel nájmu – poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku,
 • doba nájmu – 10 rokov od účinnosti zmluvy o nájme,
 • ročné nájomné je vo výške obvyklého nájomného pre k.ú. Pusté Sady – 105,25 €/ha, t.j. 28,69 €/rok/predmet nájmu, ktoré sa bude každoročne zvyšovať o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR,

z dôvodu, že sa jedná o  poľnohospodárske pozemky (orná pôda), ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti iných pozemkov, ktoré žiadateľ  dlhodobo užíva na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  a pozemky sú pre obec z  hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľné, žiadateľovi: SHR – Jozef Kotúček, 925 54  Zemianske Sady č. 8, IČO: 31831877. 

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Pusté Sady – Jozef Kotúček (.pdf)