Oznámenie o začatí správneho konania – Emília Brísudová

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2582021
Dátum podania 14.10.21
Žiadateľ: Emília Brísudová, Dolné Zelenice 49
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 243/2, katastrálne územie  Pusté Sady 
Dôvod podania: – drevina sa nachádza priamo uprostred garáže, rastie v strede garáže a tým spôsobuje zlý prístup do garáže
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

21.10.2021

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obec@obecpustesady.sk

 

 

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Marek Vaško

Stavebník Marek Vaško rod. Vaško, bytom podal dňa 7.4.2021 na Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Rodinný dom – Bungalov Vaško“, na pozemku parcela číslo 56/9 a 56/10, kat. územie Pusté Sady, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre-rokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu : „Rodinný dom – Bungalov Vaško“ pre stavebníka : Marek Vaško rod. Vaško na pozemku parc. č. 56/9 a 56/10, kat. územie Pusté Sady.

Verená vyhláška – stavebné povolenie – Marek Vaško – úplné znenie (.pdf)

Rozhodnutie o integrovanom povolení – Skládka odpadov Pusté Sady

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady 131, IČO: 34 100 644, zo dňa 16. 11. 2020, doručenej Inšpekcii dňa 18. 11. 2020 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ustanovenia § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. a 4. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

 • č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006
 • č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008
 • č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008
 • č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
 • č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010
 • č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016
 • č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018
 • č. 3971-14963/2019/Rum/370280104/Z9 zo dňa 23. 04. 2019

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Skládka odpadov Pusté Sady“.

Integrované povolenie – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)

 

Oznámenie o začatí správneho konania – Obec Šalgočka

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 462021
Dátum podania 19.02.21
Žiadateľ: Obec Šalgočka, Šalgočka 135
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
 1. Žiadosť
 2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 93/1, katastrálne územie  Šalgočka 
Dôvod podania: – suchá drevina, nachádza sa na verejnom priestranstve, hrozí úraz náhodne pohybujúcich sa osôb odlomením suchých konárov. Hrozí rozpoltenie stromu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

26.02.2021

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Zmena navrhovanej činnosti – Úprava odpadov pred skládkovaním – Skládka odpadov Pusté Sady

Navrhovateľ, KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o, 925 54 Pusté Sady 131 doručil dňa 14.10.2020 Ministerstvu životného prostredia, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zmena navrhovanej činnosti – Úprava odpadov pred skládkovaním – Skládka odpadov Pusté Sady – sprievodný list (.pdf)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním – úplné znenie (.pdf)