Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou. Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  19.8.2019  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/2 a 112/3,  kat. územie  Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby – Zuzana Hubináková – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Ing. Milan Hutera

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2012019
Dátum podania 22.10.19
Žiadateľ: Ing. Milan Hutera, 925 54  Pusté Sady č. 20
Predmet konania: Výrub 3 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 47/4, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na spevnené plochy, statiku oplotenia, ohrozujú strechu rodinného domu a blízke telefónne vedenie
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

28.10.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obecpustesady@mail.t-com.sk

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmetom obstarávania je inštalácia a montáž nového kamerového systému, ktorý má byť umiestnený v obci Pusté Sady. Nový dodávaný kamerový systém a jeho súčasti, ktoré sú predmetom zákazky musia byť kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom v obci Pusté Sady. Víťazný uchádzač spolu s dodaním predmetu obstarávania zabezpečí aj návrh na zapojenie do elektrických rozvodov a jeho revízne potvrdenie. Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia elektrického pripojenia nového kamerového systému.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 601,00 eur bez DPH

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.09.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

1. Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

2.Technická správa – Kamerový systém Puste Sady (.pdf)

3. Mapa s fotodokumentáciou – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)

4. Výkaz – výmer – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)

 

 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Automobil pre obec Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmet obstarávania je nový osobný automobil určený pre potreby Obecného úradu v obci Pusté Sady.

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 067,39 eur bez DPH.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je do: 30.08.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Osobný automobil pre obec Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Osobný automobil pre obec Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)
Opis predmetu zákazky (.pdf)

 

Rozhodnutie o integrovanej prevencii a ochrane životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady č. 131, IČO: 34 100 644, zo dňa 14. 02. 2019, podanej Inšpekcii dňa 20. 02. 2019 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 07. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

  • č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006
  • č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008
  • č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008
  • č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
  • č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010
  • č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016
  • č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018

ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Skládka odpadov Pusté Sady“.

Rozhodnutie – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)