Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou – p. Lukáš Mesároš a manželka Mária Mesárošová, rod. Vargová:

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka (.pdf)

 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení vodnej stavby

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, dodatočne povoľuje pre spoločnosť TINAMA, s.r.o. uskutočnenie vodnej stavby “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” budovanú v rámci stavby “Bytové domy HORIZONT”.

Dodatočné stavebné povolenie – “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” (.pdf)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania “vonkajšia kanalizácia” pre “bytové domy Horizont”

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o dodatočnom povolení vodnej stavby “vonkajšia kanalizácia” budovanú v rámci stavby “bytové domy Horizont”:

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania “vonkajšia kanalizácia” pre “bytové domy Horizont” (.pdf)

Rozhodnutie o trvalom užívaní stavby – rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje podľa §26 ods. 3 a 4 vodného zákona a §76 a 82 stavebného zákona pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. trvalé užívanie stavby “Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka”.

Povolenie pre trvalé užívanie stavby “Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka” (.pdf)

Oznámenie o vydaní dodatočného stavebného povolenia – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §88 ods. 1 písm. b) a §88a stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti dodatočne povoľuje stavbu Rodinný dom – prístavba a nadstavba pre stavebníkov Peter Varga a manželka Marta, rod. Dudášová na pozemku parc. č. 75/3, katastrálne územie Pusté Sady:

Dodatočné stavebné povolenie – Peter Varga – plné znenie (.pdf)