Oznámenie o vydaní dodatočného stavebného povolenia – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §88 ods. 1 písm. b) a §88a stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti dodatočne povoľuje stavbu Rodinný dom – prístavba a nadstavba pre stavebníkov Peter Varga a manželka Marta, rod. Dudášová na pozemku parc. č. 75/3, katastrálne územie Pusté Sady:

Dodatočné stavebné povolenie – Peter Varga – plné znenie (.pdf)

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a stavebného zákona začatie stavebného konania  účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň   12.1.2017 (štvrtok) o 10,30 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pustých Sadoch.

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené s kolaudačným konaním – p. Peter Varga (.pdf)

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Pusté Sady zverejňuje zámer previesť vlastníctvo pozemku v katastrálnom území Pusté Sady na nadobúdateľov: Ľubomír Jankovič a Luciu Jankovičovú:

Zámer na odpredaj dlhodobého nehnuteľného majetku obce (.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarania – komplexná poradenská činnosť

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnice z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančý príspevok z fondov EÚ“ – 1 (.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania – Rámcová dohoda – komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný finančý príspevok z fondov EÚ“ – 2 (.pdf)

Zápis z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela „Fitpark Junior“

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnice z prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela „Fitpark Junior“.

Zápis z prieskumu trhu k obstaraniu diela „Fitpark Junior“ (.pdf)

Zápis z vyhodnotenia ponúk k obstaraniu diela „Fitpark Junior“ (.pdf)