Návrh VZN č. 3/2023 o dani z nehnuteľností

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2, §7, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 3/2023.

Návrh VZN č. 3/2023 o dani z nehnuteľností (.pdf)

Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov určuje tieto Zásady hospodárenia  s majetkom obce Pusté Sady. Zásady boli schválené  uznesením Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch č. 50/2023 dňa  11.10.2023. Zásady nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2023.

Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady účinné od 1.11.2023 (.pdf)

VZN č. 2/2023 ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej  republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 2/2023 zo dňa 11.10.2023, ktorým sa zrušuje  všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 ZÁSADY HOSPODÁRENIA s majetkom obce Pusté Sady (Zásady hospodárenia).

VZN č. 2/2023 ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady (.pdf)

VZN č. 1/2023 ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2022 zo dňa 7.6.2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (ďalej len „nariadenie“).

VZN č. 1/2023 ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2023 ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Sady č. …/2023 zo dňa 11.10.2023, ktorým sa ruší  všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 ZÁSADY HOSPODÁRENIA s majetkom obce Pusté Sady (Zásady hospodárenia).

Návrh VZN č. 2/2023 ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady (.pdf)