Návrh VZN č. 1/2023

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Sady č. 1/2023 zo dňa 5.9.2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu.

Návrh VZN č. 1/2023 (.pdf)

VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (.pdf)

VZN č. 4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch.

VZN č. 4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ (.pdf)

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady.

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady (.pdf)

Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

Návrh VZN č. 5/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (.pdf)