VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady.

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 2/2021 o o dani z nehnuteľností

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2, §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obec o dani z nehnuteľností a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

VZN č. 2/2021 o o dani z nehnuteľností – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

Obec Pusté Sady podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách.

VZN č. 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce (.pdf)

 

 

 

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2021

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2021.

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2021 (.pdf)

VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2021

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2, §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti č. 1/2020 pre rok 2021 a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pusté Sady.

VZN obce o dani z nehnuteľnosti č. 1/2020 pre rok 2021 a o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Pusté Sady (.pdf)