VZN 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady pre rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie.

VZN 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady pre rok 2020

VZN 1/2019 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2020

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2, §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti č. 1/2019 pre rok 2020 podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

VZN 1/2019 o dani z nehnuteľností pre rok 2020 (.pdf)

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady pre rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie.

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku pre rok 2019 (.pdf)

 

VZN 1/2018 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2019

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2018 pre rok 2019 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

VZN č. 1/2018 o dani z nehuteľnosti pre rok 2019 (.pdf)

VZN 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2017 (.pdf)