Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2022
 2. Rozpočet po zmenách k 31.12.2022 v EUR
 3. Príjmy
  1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR
 4. Výdavky
  1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 v EUR
 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
 6. Tvorba a použitie rezervného fondu, sociálneho fondu, environmentálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v EUR
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov
 13. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu
 14. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2022 (.pdf) 

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2023:

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022 (.pdf)

 

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 s obsahom:    

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozpočet po zmenách k 31.12.2021 v EUR
 3. Príjmy
  1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021 v EUR
 4. Výdavky
  1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 v EUR
 5. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
 6. Tvorba a použitie rezervného fondu, sociálneho fondu, environmentálneho fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv
 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021 v EUR
 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 9. Hospodárenie príspevkových organizácií
 10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
 11. Podnikateľská činnosť
 12. Finančné usporiadanie vzťahov
 13. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Záverečný účet obce Pusté Sady a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 (.pdf)

Záverečný účet obce Pusté Sady za rok 2019

Obec Pusté Sady zverejňuje Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 s obsahom:      

 1. Rozpočet obce na rok 2019
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2019
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
 4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
 5. Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu
 6. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Pusté Sady za rok 2019 (.pdf)