Zmluvy 2019

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2019. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A18.12.2019Ema Gubáňová - 2019 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A17.12.2019Radoslav Vaško - 2019 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 19.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2018 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201719.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2017 (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky66/TR/2019Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt "Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady"12.11.2019zmluva 66/TR/2019 (.pdf)
EPIC Partner, a.s.-Zmluva o dielo - vyhotovenie žiadosti a poradenstvo k výzve Environmentálneho fondu na rok 202025.10.2019Zmluva o dielo - EPIC Partner, a.s. (.pdf)
Úhrad vlády Slovenskej republiky582/2019Poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj športu na rok 2019 - Výstavba nového detského ihriska v obci30.09.2019Zmluva 582/2019 (.pdf)
JRK Slovensko, s.r.o.-Nákup kompostérov v rámci projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 25.09.2019Zmluva - JRK Slovensko (.pdf)
Michaela Donáthová -Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2019Michaela Donáthová - 2019 (.pdf)
Dominik Szerencsés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B18.09.2019Dominik Szerencsés - 2019 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia-Zmluva o poskytnutí podpory - realizácia vegetačných prvkov02.09.2019Zmluva o poskytnutí podpory - SAŽP (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia107/POD-202/19Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Revitalizácia zelene v centrálnej časti23.07.2019Zmluva 107/POD-202/19 (.pdf)

Príloha č. 2 - Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (.pdf)
KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group-Zmluva o spolupráci - propagácia počas podujatia XII. družobný deň obcí25.06.2019Zmluva o spolupráci - KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. - 2019 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9409267847Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie12.06.2019Zmluva č. 9409267847 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Zmluva o reklame na podujatí Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka04.06.2019Zmluva o reklame - KOMPLEX Odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
INEX - Hausgarden, s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch07.05.2019Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch (.pdf)
biomarina - biowaste s.r.o.-Zmluva o odbere použitého jedlého oleja24.04.2019zmluva-biomarina-biowaste-2019 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B22.03.2019Jozef Kotúček - 2019 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta19/05/50J/4Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti27.02.2019Dohoda 19/05/50J/4 (.pdf)
Húština, s.r.o.-Zmluva o dielo - tvorba realizačného projektu v zmysle "Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry"25.02.2019Zmluva o dielo - Húština s.r.o. (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121864112Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy25.02.2019Zmluva č. 121864112 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.- Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.6.201611.01.2019NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 2 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2019Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Príloha č. 1 k dodatku č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad01.01.2019Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

Zmluvy 2018

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2018. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A20.12.2018Ema Gubáňová - 2018 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.12.2018Radoslav Vaško - 2018 (.pdf)
V+M s.r.o.-Dodávateľsko odberateľská zmluva - dodávka a odber Fe odpadu26.11.2018Dodávateľsko-odberateľská zmluva - V+M s.r.o. (.pdf)
AQUASECO s.r.o.1805Zmluva o dielo - akreditovaný odber a rozbor bodovej vzorky na odtoku ČOV22.11.2018Zmluva o dielo 1805 - AQUASECO s.r.o. (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - okresný úrad Trnava57/TR/2018Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady"12.11.2018Zmluva 57/TR/2018 (.pdf)
LEDKY, s.r.o.-Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pusté Sady09.11.2018Zmluva o dielo LEDKY, s.r.o. (.pdf)

Príloha č. 1 - Výkaz-výmer - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pusté Sady (.pdf)
Michaela Donáthová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A28.09.2018Michaela Donáthová - 2018 (.pdf)
Úrad vlády Slovenskej republiky-Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové mužstvo Pusté Sady19.09.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 2018 (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Jozef Vandák - 2018 (.pdf)
Dominik Szerencés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Dominik Szerencés - 2018 (.pdf)
Róbert Rajčo-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Róbert Rajčo - 2018 (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Barbora Macháčová - 2018 (.pdf)
Katarína Krišková-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Katarína Krišková - 2018 (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Agneta Juhanyak - 2018 (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Gabriela Janíčková - 2018 (.pdf)
Matúš Čačaný-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Matúš Čačaný - 2018 (.pdf)
Michal Vivodík-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Michal Vivodík - 2018 (.pdf)
Kristián Szerencés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Kristián Szerencés - 2018 (.pdf)
Miriam Ščasná-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Miriam Ščasná - 2018 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Radoslav Vaško - 2018 (.pdf)
Jaroslav Kožuch-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jaroslav Kožuch - 2018 (.pdf)
Martin Kollárik-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Martin Kollárik - 2018 (.pdf)
Tomáš Kohút-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Tomáš Kohút - 2018 (.pdf)
Katarína Kohútová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Katarína Kohútová - 2018 (.pdf)
Patrik Hornák-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Patrik Hornák - 2018 (.pdf)
Jana Faturová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jana Faturová - 2018 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jaroslava Drápalová - 2018 (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.903/2018/UZZmluva o termínovanom úvere č. 903/2018/UZ22.08.2018Zmluva o termínovanom úvere 903/2018/UZ (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.-Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1390/2018/D22.08.2018Dohoda o vyplňovacom práve k zmenke č. 1390/2018/D (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.900/2018/UZZmluva o termínovanom úvere č. 900/2018/UZ22.08.2018Zmluva o termínovanom úvere č. 900/2018/UZ (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.-Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1386/2018/D22.08.2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1386/2018/D (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady09.08.2018Zmluva o dielo - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady (.pdf)
Obec Zemianske Sady-Zmluva o spolufinancovaní stavby "vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady"09.08.2018Zmluva o spolufinancovaní stavby - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia103/POD-202/18Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Výsadba novej zelene v obci Pusté Sady - Bytové domy Horizont01.08.2018Zmluva 103/POD-202/18 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra-Dodatok č. 1 k zmluve 072TT13001926.07.2018Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130019 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra-Dodatok č. 1 k zmluve 072TT13001826.07.2018Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130018 (.pdf)
ČSOB Leasing, a.s.ZIN/18/06262Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva - 9 miestne motorové vozidlo04.07.2018Zmluva ZIN/18/06262 (.pdf)
KM CARS, s.r.o.2018042Kúpa 9 miestneho motorového vozidla s úpravou pre ZŤP29.06.2018Kúpna zmluva č. 2018042 (.pdf)

Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu kúpy (.pdf)

Príloha č. 2 - Všeobecné obchodné podmienky (.pdf)

Príloha č. 3 - Záručné podmienky (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/27Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby25.06.2018Dohoda 18/05/52A/27 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.042/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 042/2018 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.041/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 041/2018 (.pdf)
Lindák Rastislav - NILTEXZ201736401_ZDodávka záhradných kompostérov na zber a zhodnocovanie BRKO14.05.2018Príloha č.3- Zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/17Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby26.04.2018Dohoda 18/05/52A/17 (.pdf)
Ing. Michal Kotman-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbách "Úprava verejných priestranstiev v Pustých Sadoch" a "Rekonštrukcia autobusových zastávok v Pustých Sadoch"05.04.2018Mandátna zmluva - Ing. Michal Kotman - 04/2018 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B29.03.2018Zmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130019Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - úprava a tvorba verejných priestranstiev13.03.2018Zmluva 072/TT130019 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130018Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia autobusových zastávok13.03.2018Zmluva 072/TT130018 (.pdf)
Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi08.03.2018Dodatok č. 1 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/054/15Poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ23.02.2018Dohoda 18/05/054/15 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/50J/2Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti23.02.2018Dohoda 18/05/50J/2 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/10Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby23.02.2018Dohoda 18/05/52A/10 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 4 k zmluve č. 1/2008Stanovenie cien za zber a prepravu separovaných zložiek odpadu01.02.2018Dodatok č. 4 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

Zmluvy 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
NATUR-PACK, a.s.- Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov zo dňa 24.6.201629.12.2017NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 1 (.pdf)
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A21.12.2017Zmluva o nájme bytu - Ema Gubáňová (.pdf)
ADELI, s.r.o.-Poskytovanie rehabilitačných služieb23.11.2017Zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb (.pdf)
ADELI Center, s.r.o.-Zmluva o ubytovaní23.11.2017Zmluva o ubytovaní (.pdf)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky0107-PRB/2016/ZZáložná zmluva07.11.2017Záložná zmluva č. 0107-PRB/2016/Z (.pdf)
Naša domová správa , s.r.o.-Výkon bytovej správy domov Horizont A a Horizont B30.10.2017Zmluva o výkone správy (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta26a/§52a/2017Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby30.10.2017Dohoda 26a/§ 52a/2017 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie20.10.2017Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9408791306Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie20.10.2017Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 9408791306 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9408791310Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie20.10.2017Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 9408791310 (.pdf)
Úrad vlády Slovenskej republiky339/2017Dotácia na rehabilitačný pobyt po úraze09.10.2017Zmluva 33/2017 UVSR (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121726530Zmluva o pripojení bytového domu Horizont B25.09.2017Zmluva o pripojení 1 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121726573Zmluva o pripojení bytového domu Horizont B25.09.2017Zmluva o pripojení 2 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Jana Faturová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Jana Faturová (.pdf)
Patrik Hornák-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Patrik Hornák (.pdf)
Tomáš Kohút-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Tomáš Kohút (.pdf)
Katarína Kohútová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Katarína Kohútová (.pdf)
Martin Kollárik-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Martin Kollárik (.pdf)
Ivana Korecová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Ivana Korecová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Miroslav Kožuch (.pdf)
Miriam Ščasná-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Miriam Ščasná (.pdf)
Kristián Szerencés-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Kristián Szerencsés (.pdf)
Radoslav Vaško-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Radoslav Vaško (.pdf)
Michal Vivodík-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Michal Vivodík (.pdf)
Roman Bojnanský-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Roman Bojnanský (.pdf)
Matúš Čačaný-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Matúš Čačaný (.pdf)
Gabriela Janíčková-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Gabriela Janíčková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Agneta Juhanyak (.pdf)
Katarína Krišková-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Katarína Krišková (.pdf)
Barbora Macháčová-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Barbora Macháčová (.pdf)
Róbert Rajčo-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Róbert Rajčo (.pdf)
Dominik Szerencés-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Dominik Szerencsés (.pdf)
Jozef Vandák-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Jozef Vandák (.pdf)
LEDKY, s.r.o.-Realizácia verejného osvetlenia v obci12.09.2017Zmluva o dielo o realizácii verejného osvetlenia v obci (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia101/POD-11/17Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku08.08.2017Zmluva č. 101/POD-11/17 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby03.08.2017Zmluva o zriadení vecných bremien (.pdf)
Lindák Rastislav - NILTEXZ201736401_ZDodávka záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO28.07.2017Kúpna zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.-Úprava verejného priestranstva12.07.2017Zmluva o dielo - ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. (.pdf)

Príloha k zmluve o dielo - rekonšrtrukcia verejných priestranstiev (.pdf)
Štátny fond rozvoja bývania, TINAMA, s.r.o.200/134/2016Záložná zmluva01.07.2017Záložná zmluva 200/134/2016 (.pdf)
Via-kom, s.r.o.-Zmluva o dielo - rekonštrukcia autobusových zastávok26.06.2017Zmluva o dielo o rekonštrukcii autobusových zastávok v obci Pusté Sady (.pdf)

Príloha k zmluve o dielo - rekonštrukcia autobusových zastávok (.pdf)
Michal Halada-Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti21.06.2017Kúpna zmluva - Michal Halada (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 115.06.2017Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Kúpna zmluva č. 1Kúpna zmluva č. 114.06.2017Kúpna zmluva č. 1 - TINAMA s.r.o. (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Dodatok č. 2 ku Zmluve o budúcej zmluve 1/2015Dodatok č. 2 ku Zmluve o budúcej zmluve 1/201513.06.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1-2015 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 22.07.2015Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 22.07.201513.06.2017Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 22.07.2015 (.pdf)
BOMAT s.r.o.-Zmluva o zbere odpadu03.04.2017Zmluva o zbere odpadu (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta5/§50j/NS/2017Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 27.03.2017Dohoda 5/§50j/NS/2017 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta3/2017/§54/ŠnZPoskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených27.03.2017Dohoda 3/2017/§54/ŠnZ (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Nájomná zmluva medzi na obecné pozemky k výstavbe čističky odpadových vôd a odlučovača ropných látok 16.03.2017Nájomná zmluva - ČOV (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Základná škola10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Základná škola (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Kostol10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Kostol (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Obecný úrad 10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Obecný úrad (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Materská škola10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Materská škola (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Klub dôchodcov10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Klub dôchodcov (.pdf)

Zmluvy 2016

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2016. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
TINAMA, s.r.o.-Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve 1/201514.12.2016Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1/2015 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 4. k zmluve 105/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch10.12.2016Dodatok č. 4 k zmluve 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva24.11.2016Darovacia zmluva medzi spoločnoťou KOMPLEX - odpadová spoločnosť s.r.o. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - 216.11.2016Zmluva o dodávke plynu medzi SPP, a.s. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - 116.11.2016Zmluva o dodávke plynu medzi SPP, a.s. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky107-BRP/2016Dotácia na obstaranie nájomných bytov07.11.2016Zmluva 0107 PRB/2016 (.pdf)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky108-BRP/2016Dotácia na obstaranie nájomných bytov07.11.2016Zmluva 0108 PRB/2016 (.pdf)
Štátny fond rozvoja bývania Bratislava200/134/2016Zmluva o úvere21.10.2016Zmluva o úvere č. 200/134/2016 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.-Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie12.09.2016Dodatok k zmluve medzi Obcou Pusté Sady a ZSE Energia a.s. (.pdf)
ANEO, s.r.o.23/08/2016Zmluva o zabezpečení nakladania s elektronickým odpadom01.07.2016Zmluva č. 23/08/2016 (.pdf)
Mesto Sereď-Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.200330.06.2016Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov24.06.2016NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 22.07.201516.06.2016Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Tinama, s.r.o. (.pdf)
Ľubomír Jankovič-Kúpna zmluva - predaj pozemku02.05.2016Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Ľubomírom Jankovičom o predaji pozemku (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2008Stanovenie spôsobu a podmienok úhrady nákladov Obcou vo vzťahu k vytriedeným zložkám komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov28.04.2016Dodatok č. 3 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta13a/§ 52a/2016Zabezpečenie podmienok a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti 29.02.2016Dohoda 13a/§52a/2016 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta4/2016/§54 Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ25.02.2016Dohoda 4/2016/§54 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta3/2016/§54Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac 25.02.2016Dohoda 3/2016/§54 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Kúpna zmluva č. 1 - NÁVRHKúpna zmluva č. 1 - NÁVRH13.01.2016Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Tinama s.r.o. - NÁVRH (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Zmluva o budúcej zmluve13.01.2016Zmluva o budúcej zmluve medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Tinama s.r.o. (.pdf)

Zmluvy 2015

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2015. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Natur-Pack, a.s.-Zmluva o budúcej zmluve18.12.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Natur-Pack a.s. (.pdf)
N.M. - Audit, spol. s r.o.-Audítorská zmluva08.12.2015Audítorská zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou NM-Audit, s.r.o. (.pdf)
Vernon, s.r.o.-Zmluva o dielo03.11.2015Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Vernon s.r.o. (.pdf)
green project, s.r.o.01122015Poskytovanie komplexných architektonických a projekčných služieb03.11.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Green-Project s.r.o. (.pdf)
P4You, s.r.o.-Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb02.11.2015Rámcová dohoda medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou P4You s.r.o. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta6/2015/§54 - ŠnZPoskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ28.10.2015Dohoda 6/2015/§54 - ŠnZ(.pdf)
Milan Psota-Dohoda o vykonaní hygienických služieb28.10.2015Dohoda medzi Obcou Pusté Sady a Milanom Psotom o vykonaní hygienických služieb (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta07/06/2015Zmluva o poradenstve a spolupráci26.10.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Združením pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta o poradenstve a spolupráci (.pdf)
Terratrix, s.r.o.-Poskytovanie služieb v rámci verejného obstarávania07.09.2015Rámcová dohoda medzi Obcou Pusté Sady a spoločnoťou Terratrix s.r.o. Trnava o poradenských službách v rámci verejného obstarávania (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - okresný úrad Trnava30/TT/2015Poskytnutie dotácie na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 18.08.201530/TT/2015 (.pdf)
Vincent Majka-Zmluva o vývoze odpadových vôd17.08.2015Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Vincentom Majkom o vývoze odpadových vôd (.pdf)
Róbert Šipka-Zmluva o dielo - rekonštrukcia domu smútku13.08.2015Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a Róbertom Šipkom o rekonštrukcii domu smútku (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta53a/§52a/2015Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti27.07.2015Dohoda 53a/§52a/2015 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Nájomná zmluva22.07.2015Nájomná zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA (.pdf)
KUPAS, s.r.o.-Kúpna zmluva - "Fitpark Junior"23.06.2015Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Kupas s.r.o. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta11/§50j/NS/2015Poskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti27.04.2015Dohoda 11/§50j/NS/2015 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta32a/§52a/2015Dohoda o aktivačnej práci24.04.2015Dohoda (.pdf)
Mesto SereďDodatok č.5Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.200310.04.2015Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 (.pdf)