Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Tento zákon ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.

Aktualizácia – december 2016

Civilná ochrana – čo má každý občan vedieť pri mimoriadnej udalosti

Civilná ochrana – odporúčania pre obyvateľstvo pri mimoriadnej udalosti

Civilná ochrana – informácie pre obyvateľov obce Pusté Sady

Výpis z analýzy územia

Všeobecné informácie

Rady pre občanov – príručka pre obyvateľstvo (.doc)
Integrovaný záchranný systém (.doc)
Evakuácia (.doc)
Ukrytie (.doc)

Informácie týkajúce sa obce

Základné informácie pre obyvateľov obce Pusté Sady (.doc)