Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Tento zákon ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva.

Aktualizácia – november 2018

Všeobecné informácie

Civilná ochrana – čo má každý občan vedieť pri mimoriadnej udalosti (.doc)

Civilná ochrana – odporúčania pre obyvateľstvo pri mimoriadnej udalosti (.pdf)

Výpis z analýzy územia (.pdf)

Integrovaný záchranný systém (.doc)

 

Informácie týkajúce sa obce

Informácia pre verejnosť (.doc)