Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/ 1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Tento zákon ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva. Aktualizácia - december 2016 Civilná ochrana - čo má každý občan vedieť pri mimoriadnej udalosti Civilná ochrana - odporúčania pre obyvateľstvo pri mimoriadnej udalosti Civilná ochrana - informácie pre obyvateľov obce Pusté Sady Výpis z analýzy územia Všeobecné informácie Rady pre občanov – príručka pre obyvateľstvo (.doc) Integrovaný záchranný systém (.doc) Evakuácia (.doc) Ukrytie (.doc) Informácie týkajúce sa obce Základné informácie pre obyvateľov obce Pusté Sady (.doc)