Založenie školy sa datuje od roku 1868. Podľa údajov tunajších občanov škola sa nachádzala v terajšej síce budove, ale na mieste kde je komora a dreváreň pre učiteľa. Terajšia učebňa bola vystavaná asi v roku 1889. V tom istom roku bol aj prestavaný byt pre učiteľa. Správcu, ktorý až doteraz jestvuje bez zmeny. Spočiatku sa vyučovali slovensky. Po vydaní Apponyovského zákona od roku 1907 nastali vyučovanie v reč maďarskej, ktoré trvalo až do roku 1918. Z maďarského obdobia sa zachovali ešte niektoré úradné knihy, ale veľmi roztrhané. Po prevrate, až do roku 1920 bolo vyučovanie veľmi slabé. Ba skoro žiadne a to preto, že učiteľ Ľudovít Ravasz stal sa už pre vysoký vek a stratu sluchu vyučovania úplne neschopný. Ľudovít Ravasz narodil sa v roku 1844 dňa 31. januára v Žilkovciach pri Hlohovci. Učiteľský ústav končil v Ostrihome v roku 1896. Mal aj ďalšie vzdelanie. Mal spôsobilosť na železničnú telegrafnú a dopravnú službu. Ďalej si však zadovážil aj spôsobilosť na obchodnej škole. Učil a bol organista učiteľ a pred tým tiež v tejto hodnosti bol v Pate v poradí organistov učiteľov už 11. Bral ročný plat 495 Zlatých aj 25 krajciarov. V tej dobe však učiteľský plat bol len 300 Zl. Prvé riadne záznamy z doby po prevrate sú až v roku 1920, ktoré sú zapísané a prebrané zo školskej kroniky. V roku 1921 dňa 16. februára bola prevedená voľba učiteľa a bol zvolený Dominik Müller, ktorý pochádzal z Trnavy. Učiteľ Müller nastúpil učiteľskú službu 1. marca 1921. Dňa 3. marca 1921 zložil na školskom inšpektoráte sľub vernosti. Učiteľ Müller bojoval proti mnohým ťažkostiam v škole. Obec nedala na kúrenie drevo, takže žiaci museli z domu prinášať drevo, čo bolo však malé množstvo a dôsledku toho mnoho krát bola trieda veľmi slabo vykúrená. Tiež úradné knihy nechcela obec zadovážiť ani na naliehanie učiteľa. Školský rok však skončil dňa 28. júna 1921.

Nasledujúcom školskom roku účinkoval zase učiteľ Müller. Počet zapísaných žiakov bolo chlapcov 50 a dievčeniec 48, takže spolu bolo všetkých žiakov 98. V tomto školskom roku mal učiteľ tie isté ťažkosti ako v predošlom roku. Záležitosti oznámil okresnému úradu. V januári muselo byť zastavené vyučovanie lebo v studenej učebni sa nedalo vôbec vyučovať. Na rozkaz okresného úradu muselo obec zadovážiť najpotrebnejšie úradné knihy a to triednu knihu a triedny výkaz. Ďalej bolo obci nariadené, aby v každom moku už v mesiaci septembri zadovážila potrebné drevo, tak pre školu ako aj pre učiteľa. Müller sa snažil i u dospelých odstrániť nedostatky vo vedomostiach a preto zadržal ľudový naukobeh trvajúci 4 mesiace, kde učil najpotrebnejšie predmety o ktoré mali občania záujem. Keď boli najhlavnejšie ťažkosti odstránené, dňa 20. 6. 1922 Müller poďakoval a nastúpil učiteľskú stanicu vo Farkašíne. Stanica vo Farkašíne však nebola uprázdnená a preto musel z nástupom čakať až do 10. februára 1923.V tomto školskom roku bolo 98 žiakov, z toho 48 je chlapcov a 50 dievčat.

Počet žiakov aj v budúcom školskom roku 1923/24 sa na malé výnimky zmenil, bolo 40 chlapcov a 43 dievčat. Vyučovanie v tomto školskom roku sa začalo opozdene po odchode Müllerovom bol vypísaný súbeh na tento však sa nikto neprihlásil. Začalo sa vyučovanie až 11. februára 1924 a trvalo do konca mája. Učil výpomocný učiteľ, ktorého meno sa nepodarilo zistiť. I školský rok 1924/25 nebol lepší, nakoľko aj tu sa započalo vyučovanie až 15. decembra. Na súbeh sa nikto neprihlásila na uprázdnenú stanicu poslal školský inšpektor Alžbetu Bardejovskú. Školská stolica ju zvolila dodatočne. Bolo 70 školopovinných žiakov. Zo získaných peňazí sa na slávnostiach zakúpili 2 mapy a 2 prírodopisné obrazy. Začiatkom roku 1924 sa parcelovali panské majetky a to majer ležiaci v obci. Na radu predsedu školskej stolice obec zakúpila vedľa školy ležiaci pozemok i z budovou, na ktorom mala byť vystavaná nová učebňa, keďže stará učebňa pretože bola malá a vlhká nezodpovedala predpisom stanovených zákonom.Koncom školského roku výpomocná učiteľka sa zriekla stanice.

V školskom roku 1925/26 vyučovanie sa započalo 1. októbra. Koncom mesiaca bola prevedená voľba a bol zvolený za dočasného učiteľa Alojz Ahlers, mal školopovinných žiakov 60. Nastúpil dňa 1. októbra. V tomto roku sa rozprúdila aj mimoškolská činnosť. Boli zadržané predpísané oslavy ba sa zahrala aj divadelná hra “Bludár”, ktorá sa potom predviedla aj v Zemanskej Kerty. Čistý výnos sa venoval v prospech učiteľskej knižnice v Pustej Kerty. V susedstve školy kúpenú budovu obec prerobila pre ciele potravného družstva. Je to čiastka z budov bývalého majera. Ostatné budovy sa tiež a k ním patriace pozemky asi 200 uhorských honov boli zakúpené Františkom Hornáčkom a vd. Teklou Hornáčkovou. Ostatná čiastka z majetku asi 120 uhorských honov bolo rozparcelované medzi obyvateľstvo.Dňom 30. augusta Alojz Ahlers sa zriekol učiteľského miesta a odišiel do Orešian.

V dôsledku tohoto odchodu budúci školský rok 1926/27 sa započal až 20. novembra. Príčina bola nedostatok učiteľskej sily tiež aj to, že prestavba školskej budovy nebola ukončená. I keď sa školský rok začal oneskorene, hneď začiatkom sa vyskytla choroba detské osýpky. Pre túto epidémiu bola škola lekárom zatvorená až do konca decembra. Pre nemoc učiteľky sa začalo vyučovať až 11. januára.Boli zadržané dve oslavy a spomenulo sa aj 10. výročie Zborovskej bitky.

I školský rok 1927/28 sa započal až 15. septembra. Výpomocný učiteľ Pavel Bulla. Zapísaných školopovinných žiakov bolo 85, v opakovacej škole 45. Dievčenské ručné práce učila výpomocná učiteľka Aranka Biharyová. I v tomto školskom roku zadržali sa besiedky a oslavy a z týchto sa doplňovali učebné pomôcky. Obec slabo plnila túto svoju povinnosť Nechcela prispieť na učiteľské pomôcky, stále sa vyhovárala, že nemá prostriedky na zakúpenie týchto. Učiteľ preto zase obec žaloval na Okresnom úrade v Hlohovci. Sťažnosť podal aj na školský inšpektorát, ale vzdor tomuto obec na učebné pomôcky nechcela prispieť. Stačilo by bývalo asi ísť vysvetliť pánu starostovi, prečo je na školskej budove s príležitosti narodenín pána prezidenta vyvesená zástava. On to nevedela preto ani ostatní obyvatelia obce o tomto nevedeli. Učiteľ bol nútený toto obecenstvu oznámiť cestou žiakov. V tomto školskom roku celý školský rok sa nevyučovalo náboženstvo. Dochádzka bola veľmi špatná. Rodičia vôbec neposielali žiakov do školy, i keď sa im hrozilo pokutou a bolo zameškaných 25 620 vyučovacích pol dní.Z čoho bolo ospravedlnených len 3%. Školský rok bol riadne zakončený, ovšem ako obyčajne učiteľ doručil predsedovi školskej stolice dopis, ktorým mu ďakoval za poskytnutú službu učiteľskú.

V nasledujúcom školskom roku, teda 1928/29 sa školský rok započal riadne. Nastúpila zase na uprázdnené miesto Alžbeta Bardejovská ako výpomocná, keďže sa riadna sila neprihlásila. V tomto školskom roku bolo 91 školopovinných žiakov a do školy opakovacej 29. Pre krutú zimu bolo vyučovanie prerušené vyše dvoch týždňov z dôvodu, že trieda sa nedala vykúriť. Nastala zmena v predsedníctve školskej stolice. Odišiel farár Jozef Palovčík, na jeho miesto nastúpil Štefan Rácz, ale i tento tu bol do konca mája, odišiel na Dobrú Vodu a jeho miesto zaujal Štefan Druga, farár v Bábe. Treba pripísať pochvalu pre Dr. Tomáša Stolára, dekana v Ujlaku, ktorý svedomite navštevoval školu a kde bolo potrebné poskytoval aj svoju pomoc.Školský rok bol zakončený riadne, ale pretože učiteľka ochorela na pľúcnu chorobu, vzdala sa svojho miesta.

V školskom roku 1929/30 vyučovanie sa započalo 11. októbra. Bola zvolená výpomocná sila Margita Bíliková. Zapísaných bolo 116 žiakov, vyučovalo sa striedavo a to nasledovne. 3. a 8. ročník chodil dopoludnia, 1. a 2. ročník odpoludnia. Dopoludnia mala 59 žiakov a odpoludnia 56 žiakov. Zadržala predpísané oslavy. Školu navštívil i školský i cirkevný inšpektor.Školský rok riadne ukončila, avšak podala zrieknutie s učiteľského miesta.

Rok 1930/31 začal sa 1. októbra. Do školy bolo zapísaných 116 žiakov. Na vypísaný súbeh sa nikto neprihlásil, preto miesto bolo zaplnené výpomocnou učiteľkou Margitou Bílikovou. Pre veľký počet žiakov dňa 30. októbra bola škola rozšírená na dvoj triedu. Výnosom referátu MŠ číslo 72.499/I číslo školského inšpektorátu 3.780/30 bol vypísaný súbeh. Nakoľko sa diplomovaná učiteľka nehlásila, zvolená bola za výpomocnú učiteľku Margita Melezerová z Banskej Štiavnice, ktorá predtým pôsobila v Hornom Moštenci, Považská Bystrica, miesto zaujala 12. januára 1931. Dňa 1. apríla 1931 bola zvolená na druhú učiteľskú stanicu Mária Matyšková, dočasná učiteľka a preto výkonnostná učiteľka Margita Melzerová jej postúpila miesto. Učiteľka Mária Matyšková predtým pôsobila v Spišských Vlachoch. V roku 1930 – 31 mala zdravotnú dovolenku a práve do dňa vyvolenia na toto miesto. V školskom roku boli zadržané predpísané oslavy a besedy a tiež školu navštívil tak školský, ako aj cirkevný inšpektor. Na začiatku prázdnin začala sa stavať druhá učebná miestnosť vedľa starej školskej budovy.Táto bola dokonca prázdnin aj dostavaná a opatrená školským nábytkom.

Školský rok 1931 sa začal 1. septembrom. V prvom ročníku bolo 27 žiakov, v druhom 23 a v treťom 22. Súhrn všetkých žiakov bolo 72. Vyučovanie ostatných žiakov bolo odložené pre nedokončenú ešte stavbu, až bude zariadená druhá trieda. 8. septembra 1931 konala sa posviacka už spomenutej druhej učebne. Po odpoludňajšej pobožnosti v tunajšej kaplnke odobrali sa účastníci v slávnostnom sprievode k budove novej školy, kde posviacku vykonal dekan a cirkevný škol dozorca Dr. Tomáš, stolár z Ujlaku. O posviacke prehovoril k ľuďom a vylíčil význam katolíckej školy v terajších pomeroch a poďakoval sa za obetavosť, budovanie novej školy. Tiež sa k tomuto pripojil predseda školskej stolice farár Eugen Kantor a poďakoval všetkým občanom. Upozornil rodičov, aby riadne posielali svoje deti do školy a spolu účinkovali so školou pri výchove svojich detí. Po slávnosti zostala školská budova otvorená, aby si mohli občania túto prezrieť. 14. septembra sa započalo vyučovať už aj v novej učebni a pretože sa kvalifikovaná sila neprihlásila, bola zvolená za výpomocnú učiteľku Margita Bíliková z Topolčian. Počet žiakov prvej triedy bolo 71, druhej 62, spolu všetkých 133. Učiteľský zbor bol dvojčlenný. Dňa 9. 2. 1931 dedina bola vyburcovaná za spánku tým, že horí mlyn. Usilovnou prácou hasičov sa podarilo oheň udusiť, ovšem značné škody boli na strojoch a bolo poškodené obilie, ako aj múka. Behom školského roku zasa boli zadržané predpísané slávnosti a besedy. Koncom školského roka usporiadali učitelia výstavu žiackych ručných prác, aby rodičia videli práce svojich detí. Rodičia boli veľmi potešení nad prácami detí, ktorých prácu videli. Koncom školského roku bola prevedená voľba školskej stolice, ktorá bola príslušným cirkevným úradom aj schválená. Členovia školskej stolice boli Blažej Sudovský, Adam Ondrušek, František Bogola, Vendel Hornaček, František Trnka, Gašpar Buček, Lenghardt Vaško a Vincent Hutera.Predsedom bol Eugen Kantor, farár v Bábe.

Školský rok 1932 sa započal a tak za druhého učiteľa bol zvolený Vladimír Konštanský, abiturient reálneho gymnázia v Zlíne. Školskú prax si zadovážil v Šintave – Vinohrady, kde pôsobil 2 1/2 roka, ako učiteľ správca. Počet žiakov v tomto roku bol 145. Konštanský sa pričinil aj o to, aby mládež zahrala divadelné predstavenia, ktoré on nacvičil. Počas školského roku sa zadržali predpísané oslavy a besiedky, pri ktorých väčšinou účinkovali aj žiaci. Žiaci školy k 83. narodeninám prezidenta Masaryka poslali blahoprajné telegramy, an ktoré odpovedala Prezidentská kancelária ďakovným prípisom. 5. júna navštívil škou dr. Ján Janda, ako biskupský vizitátor, a tiež 15. júna školský inšpektor Kišoň.V tomto školskom roku žiaci usporiadali zájazd do Nitry, a pozreli si kostolík kniežaťa Pribinu.

Školský rok 1933 sa započal v predpísanom čase a počet žiakov bol 154. Do 15. septembra vyučovala Mária Matičková sama striedavo. Voľba bola prevedená 30. augusta a zvolený bol Rudolf Weber, abiturient reálneho gymnázia v Turčianskom Martine a tento nastúpil miesto až 15. septembra. Rudolf Weber bol odborníkom v speve a preto nacvičoval spevy dvojhladne. V školskom roku ako obyčajne sa zadržali všetky predpísané oslavy a besiedky. 26. mája bolo vyučovanie prerušené, nakoľko sa žiaci záčastnili birmovky, ktoré v Malom Bábe udeľoval osvietený pán biskup Pavol Jantauš.Koncom školského roku žiaci podnikli výlet do Šoporni, kde sa v rieke Váh vykúpali. Školský rok bol zakončený riadne.

Školský rok 1934/35 sa začal 3. septembra. Všetkých žiakov spolu bolo 153. Bola zasa zmena učiteľa a bol vyvolený za výpomocného učiteľa Štefan Filan, Beresek pri Hlohovci. Zadržalo sa rodičovské združenie, ktoré si zvolilo aj svoj výbor, ktorý potom spravoval s učiteľským zborom školu. 2. 1. 1935 škola mala smútok, zomrel žiak Emil Donát, žiak prvej triedy, ktorý bol usilovný a veľmi poriadny. V tomto roku v škole vypukla epidémia chrípky, takže škola musela byť od 3. 3. do 13. 3. zatvorená.Rodičovské združenie naliehalo aby sa škola zatvorila. Za spoluúčasti tohoto združenia boli zasa zadržané predpísané oslavy a všekty slávnosti na škole, takže 20. júna 1935 bol školský rok ukončený.

Školský rok 1935/36 sa začal 2. septembra a počet žiakov bolo 147. Z toho 55 dievčat a 82 chlapcov. Na druhú učiteľskú stanicu bol zvolený kvalifikovaný učiteľ s vydvedčením učiteľskej dospelosti Eugen Macko, rodák z Ružomberku. 17. júla bola prevedená kolaudácia novej školskej bodovy, s príslušními úradmi bola aj schválená. V tomto istom mesiaci bola školská stanica upozornená školským inšpektorátom v Hlohovci, aby terajšia dvojtriedna škola bola rozšírená va trojtriednu, lebo v obidvoch triedach je už po tri roky vyšší počet žiakov, ako je to zákonom povolené. Školská stolica vo svojom zasadnutí uznáva síce potrebu rozšírenia školy, ale z dôvodu fonančných zamietla školu rozšíriť. Obec dala opraviť strechu na starej škole a to starý a zhnitý šindeľ bol nahradený novou červenou škridlicou, ktorá dodala škole pekného vzhľadu. Oprava štála 3500 Kčs. Behom školského roku sa zadržali predpísané slávnosti ako aj besiedky a tiež Eugen Macko vo svojich vystúpeniach preberal aj politické udalosti. No MŠANO v Bratislave, výnosom zo dňa 4.12.1935 č.152.636/35/II. predĺžilo tohoročné vianočné prázdniny o dva dni, takže sa vyučovanie začalo 7. januára. Ako novum v tomto roku sa začal odbavovať deň stromkov a vtákov, ktorá mal za účel vzbudiť úctu žiakov voči stromom. Počas školského roku boli prevedené všetky školské inšpekcie. 13. júna zvolal predseda školskej stolice, farár Eugen Kantor školskú stolicu na schôdzu, ktorá sa jednohlasne uzniesla, že doterajšiu dvojtriednu školu rozšíria na trojtriednu, o čom sa okamžite podala správa školskému inšpektorátu.Školský rok bol ukončený 28. júna a tiež bola ako aj obvykle zadržaná výstava ručných prác.

Školský rok 1936 sa začal 7. septembra a to preto, že začiatkom septembra v tomto kraji prebiehali vojenské cvičenia sa skoly boli prepožičiavané vojenskej správe pre vojsko. Začiatkom školského roku nebola ešte tretia trieda povolená a preto škola zostala dvojtriedna. Na prvej stanici bola Mária Matyšková, na druhej stanici Eugen Macko. Počet žiakov bol 68 chlapcov a 84 dievčat, spolu 152 žiakov. Začiatkom školského roku obnovil sa výbor rodičovského združenia. Referát MŠANO v Bratislave 27. augusta 1936, pod číslom 68.150/36 – I/4 dal zvolenie ku zriadeniu tretej dočasnej učiteľskej stanice. Druhá učiteľská stanica je tiež už definitívna. Stanica bola zaplnená 15. novembra 1936 a za učiteľku bola povolaná Alžbeta Kašžáková z Nitry, kde skončila v tom čase r. 1936 Učiteľskú dospelosť. Eugen Macko z príležitosti Vianoc zadržal divadelné predstavenie Vianočné prekvapenie. Čistý výžťažok tohoto divadla 126 Kčs bol použitý ako predplatné na časopisy, ktoré škola odoberala.Dňa 7. decembra tiež sa zadržalo rodičovské združenie na ktorom Eugen Macko a Mária Matysková predniesli prednášky, ktoré sa vsťahujú na výchovu detí.

Rok 1937 sa začal s oslavou 87 narodenín prezidenta Masatyka. Tiež bolo zadržané v polovici marca rodičovské združenie, na ktorom sa prejednala školská dochádzka, ktorá v poslednom čase veľmi poklesla. Ako po iné roky aj teraz zadržala sa stromková slávnosť a deň matiek, ktoré mali primeraný program o nacvičenie ktorého sa pričinili členovia učiteľského zboru. Počas školského roku boli zadržané inšpekcie na škole, tak zo strany cirkevnej ako aj svetskej vrchnosti.Koncom júna sa usporiadala školská výstava, ktorá bola veľmi bohato navštevovaná a rodičia sa tešili, že žiaci vedie tak šikovne vytvárať ručné práce a týmto sa cvičia i v zdatnosti rúk.

Školský rok 1937/38 sa začal prvého septembra Bohoslužbami v Malom Bábe. Škola je trojtriedna, vyučuje sa vo všetkých troch triedach. Nakoľko sá však len dve učebne, vyučuje sa striedavo. Mária Matýsková zastupuje správu škkoly pri tom sú učiteľské sily Eugen Macko a Alžbeta Kaštiaková. Počet žiakov: 1. trieda 43, 2. trieda 44, 3. trieda 45. V tomto roku bola založená školská samospráva v ktrorej si žiaci určité veci vybavujú samostatne. Dňa 14. septembra postihla školu smutná správa, zomrel prezident Masaryk. V primerane vyzdobenej triede sadržala sa pietna oslava pre občanov tiež zadržala sa oslava smútočná dňa 19. septembra. I miestne složky sa pričinili o to, aby oslava zapôsobila smútočnám dojmom. Dňa 24. októbra bolo rodičovské združenie. Na tomto bol zvolený aj výbor. Predsedníčka sa stala Matýsková, tajomníkom František Kabát. Rodičia boli zastúpení podľa počtu žiakov. S príležitosti Vianoc zase nacvičilo sa Vianočné divadielko “Vianoce anjelských sŕdc”, ktoré nacvičil učiteľ Macko. Čistý zisk sa venoval na členský príspevok Matice slovenskej. V tomto roku prvý krát sa previedol Charitný týždeň, ktorý pozostával s toho, že starší ziaci zozbierali staršie obnosené šatstvo a podľa hesla láska je vynaliezavá obdarovali cigánske deti, ktroé boli na podporu odkázané. Predľžili sa tiež polročné prázdniny do 6. februára. Toto opatrenie malo na zreteli, aby sa žiaci vo väčšej miere záčastnili zimných športov. Počas roku sa zadržali tieto oslavy. 16. výročie Pia XI. Spomienka na prezidenta Masaryka, stromková slávnosť a deň matiek. Tohotoročný deň matiek bol spestrený tanečným vystúpením niektorých žiačok, ako aj dvojhlasným spevom. Dňa 26 apríla podrobil sa Eugen Macko učiteľskej splsobilosti v Spišskej Novej Vsi. Ako každoročne i v tomto roku vyzytoval na škole Dr. Tomáš Stollár z Ujlaku ako cirkevný školdozorca. Znovu sa usporiadala výstava dievšensých ručných prác, ktorú navštívili učitelia a žiaci zo susedných obcí Paty, Zemanskej Kerty, Čalád, Dvorníky.Z výťažku výstavu boli zakúpené najpotrebnejšie učebné pomôcky najmä obrazy takých zvierat, ktoré sa na našom okolí nenachádzajú čím sa rozšíril známy okruh zvierat žiakov.

Školský rok 1938/39 sa žapočal 1. septembra Bohoslužbou v miestnej kaplnke. Škola ostala trojtriedna. Vo sbore nenastali žiadne zmeny. Počet žiakov I. triedy 58, II. triedy 55, III. triedy 50. V tomto roku sa zvýšil počet prvákov o 15. Hneď začiatkom školského roku sa začalo podľa pokynov inšpektorátu vyučovať brannej výchove. V tomto roku našu vlasť stihla katastrofa jedna za druhou. Dňa 10. septembra prezident Beneš prečítal prejav, ktorý občanov napomína k dbelosti ohľadom na zahraničnú situáciu. Dňa 14 septembra sme spomínali výročie smrti T. G. Masaryka. Dňa 24. septembra bola vyhlásená všeobecná mobilizácia na ochranu štátu. Na okolí v Seredi, v Pate, Zemanskej Kerty aj v dalších obciach boli zatvorené školy nakoľkov týchto bilo ubytované vojsko. V tunajšej škole sa vyučovalo normálne. Dňa 29. septembra bol vypovedaný Mníchovský verdikt, ktorým sme museli vydať Nemecku všetky kraje nášho územia obývané Nemcami. Dňa 30. septembra poliaci žiadali Tešínsko a Maďari južnú časť Slovenska. Ťažké obete ale dúfame, že sa s tejto ťažkej situácie dostaneme víťazne menzi ostatné národy Európy. Dňa 5. októbra odstúpil prezident Beneš, bola uskutočnená autonómia Slovenska. Dňa 6. októbra uskutočnila sa dávna túžba slovenského národa. Tento pamätný deň zišli sa zástupcovia slovenských strán do Žiliny a tam spoločne odhlasovali autonómiu Slovákov v rámci Československej republiky. Začiatkom októbra bolo vymenovaných 5 slovenských ministrov. Predseda Dr. Tiso, minister školstva Matúš Černák. Od tohoto dňa vedenie slobodného Slovenska a jeho školstva ide v duchu kresťanskom. Výročie deklarácie bolo zvláštnou oslavou spomenuté. Ďalší úder nás zasiahol 2. novembra 1938. Boli vo Viedni od Nemecka a Itálie určené nové hranice Slovenska. No tieto neboli niako spravodlivé, lebo sa do Madarského štátu dostalo mnoho čistých slovenských obcí. Aby sa kalich utrbenia naplnil, muselo Slovensko odstúpiť i Javorinu vo Vysokých Tatrách Poľsku a časť územia zo železnicou v Čadci. Za takýchto rušných udalostí zadržal sa detský deň. Nový prezident Dr. Emil Hácha bol zvolený dňa 30. novembra. Jeho zvolenie dávalo mnoho nádejí do budúcnosti. Na Vianoce žiaci zahrali divadlo “Obnovený svet”, ktoré nacvičila Mária Matýsková. Zisk venovala na školské potreby cigánskych detí. Slovenský snem zasadal dňa 18. januára 1939. Predsedom snemovne bol Dr. Martin Sokol. Na školách bolo voľno a vo všetkých kostoloch sa vyzýval Duch svätý na pomoc tohoto nového štátu. Na Bohoslužbách obecenstvo si vypočulo z rádia priebez zasadania snemovne. Rádio prepožičal Eugen Macko. 18. január bol pre budúcnosť vyhlásený národným sviatkom vzhľadom na to, že snem zasadal po prvý krát. Samostatný slovenský štát začal vládnuť svojími ministrami, ku ktorým boli prebraní aj ďalší. Ministrim zahraničia bol Ferdinand Durčanský. Vláda nemala dlhého trvania, pretože sa nezhodli v názoroch a už hneď na druhý deň v noci bola utvorená druhá vláda s predsedom Karolom Sidorom. V tejto dobe bol na Slovesku pozatváranýc a odvedených do väzania asi 190 politických činných ľudí. Dr. Tiso dňa 13. marca odcestoval do Berlína k Adolfovi Hitlerovi, aby dojednal ďalšie podrobnosti slovenského štátu. Hneď začiatkom marca bol vyhlásený slovenský štát, tým rozniká československá repoblika. Historické zeme Česko a Morava boli prepojení k veľkej ríši nemeckej, podparpatská Rus čiastočne k Ukrajine a Maďarsku. Zo slovenského štátu bol zriadenú sprevod po ktorom boli ďakovné Bohoslužby. Táto udalosť bola i v nasledovných dňoch oslavovaná tak v politickom živote, ako aj v nábožnom. Rodičovské združenie zišlo sa na svoju schôdzu na ktorej sa uznieslo vyzdvyhnúť 1200 Kčs pôžičky ako hospodársku pomoc slovenskému štátu. Mária Matýsková dňom 30. apríla ako češka prepustená zo služieb tunajšej školy. Žiactvo bolo stiahnuté do dvoch tried a takto sa vyučovalo až do skončenia školského roku. Boli usporiadané tieto slávnosti. Stromková slávnosť, deň matiek v rámci charity z výťažku týchto slávností boli zakúpené šaty pre cigánku Máriu Lakatošovú ktorá pristúpila k prvému svätému prijímaniu. Po odchode Matýskovej prevzal správu školy Eugen Macko. Vzdor pohnutým dobám boli prevedené úradné návštevy školy.Zopakovala sa tiež výstava dievčenských ručných prác, zriadnym výsledkom ako aj finančnou podporou. Školský rok bol 24. júna zakončený.