Základné informácie o Materskej škole Pusté Sady

Naša materská škola sa v zameriava na environmentálnu výchovu, poznávanie prírody a jej ochranu. Cieľom nášho snaženia je dať deťom základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a hlavne pre prežitie človeka tejto i budúcej generácie. Nemáme v úmysle vychovať len samých aktívnych ochrancov prírody, ale chceme položiť základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a hlavne – neničí ju.

Denné činnosti usporadúvame tak, aby život detí v materskej škole bol radostný, zaujímavý a príťažlivý. Ide nám o vytvorenie podmienok pre zdravý psychický, fyzický, sociálny a estetický rozvoj detí. V maximálnej miere využívame pohybové aktivity, či už v priestoroch materskej školy, školského dvora, športového areálu obce ale i blízkeho okolia, ktoré sa nám priam ponúka na realizáciu našich zámerov a predstáv.

Prekrásna okolitá príroda je pre deti zdrojom oddychu, pokoja, pohybového vyžitia i poznávania rastlinnej a živočíšnej ríše. Do environmentálneho programu sú zapojení zamestnanci MŠ, deti, rodičia a v konečnom dôsledku i okolitá komunita. Viaceré projekty do ktorých je materská škola zapojená majú podporný charakter pre naše aktivity. Napríklad:

 • RECYKLOHRY
 • INSA- zbieram baterky
 • ŠKOLSKÉ OVOCIE

Ďalšie projekty a aktivity, ktoré podporujú všestranný rozvoj detí predškolského veku:

 • Farebný svet na papieri
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému v regionálnom škostve
 • Zelený svet – Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica
 • Žitnoostrovské pastelky
 • Tento strom sa mi páči – Dom matice slovenskej Galanta
 • Fragment – aktívna spolupráca s vydavateľstvom

Víziou našej materskej školy je napomáhať k zlepšeniu životného prostredia práve v dôsledku životného štýlu a celkového prístupu súčasnej generácie k prírode ako takej. Našim zámerom je bližšie deti oboznámiť s nevyhnutnosťou separácie odpadu, šetrenia vody a elektrickej energie. Prebúdzať v nich zmysel pre starostlivosť o životné prostredie a úpravu okolia školy i domova. Toto všetko realizujeme prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne, v prírodnom prostredí.

V oblasti environmentálneho pôsobenia na deti ďalej organizujeme tematické vychádzky do okolitej prírody, tiež ekohry pri príležitosti Dňa Zeme, Dňa jablka, Dňa vody, MDD. K základným myšlienkam a princípom ekologického a environmentálneho pôsobenia na deti patrí nevyhnutnosť rozšíriť spoluprácu s rodičmi a zapájať ich do spoločných aktivít a tak obojstranne pozitívne pôsobiť na rozvoj osobností detí v tejto oblasti. Pri spomínaných zámeroch našej materskej školy ďalej považujeme za pozitívne – aktívnu podporu zriaďovateľa pri úprave zelene a údržbe športovo-relaxačného náradia v areáli MŠ.

Spoluprácou s okolitou komunitou sa chceme podieľať na zlepšení miestneho životného prostredia a to všetko za účasti našich najmenších, našich detí. Aktivitami a vynaloženou snahou sa pokúšame aspoň čiastočne pretvárať životné prostredie v prospech spoločnosti. Neodmysliteľnou súčasťou pri realizácii našich cieľov je vytvorenie pokojnej atmosféry založenej na tvorivo-humanistických princípoch a poskytovanie kvalitnej inštitucionálnej výchovy všetkým deťom nezávisle od sociálneho postavenia rodín.

Základné informácie o Materskej škole Pusté Sady – plné znenie

Denný poriadok/plán dňa Materskej školy v Pustých Sadoch

 • 7:00

  Príchod detí do MŠ, výber aktivít, konzultácie s rodičmi.

 • 8:00

  Hry a hrové činnosti nepriamo riadené pedagógom, spontánne hry a hrové činnosti detí.

 • 8:30

  Ranné sedenia, určovanie pravidiel dňa, pohybové a relaxačné cvičenia, činnosti zabezpečujúce osobnú hygienu, životosprávu.

 • 9:00

  Desiata, činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena.

 • 9:30

  Edukačné aktivity priamo riadené pedagógom, hry a hrové činnosti nepriamo riadené pedagógom.

 • 10:00

  Pobyt detí vonku.

 • 11:30

  Obed, osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu.

 • 12:30

  Odpočinok.

 • 14:30

  Olovrant, osobná hygiena, edukačné aktivity, hry a hrové činnosti.

 • 15:00 - 16:00

  Odchod detí domov, konzultácie s rodičmi.

Aktivity Materskej školy počas školského roka