web analytics

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Na tomto mieste sa v prehľadnej forme dozviete všetko o zbere, nakladaní a separovaní odpadov v obci Pusté Sady.

Zvozový kalendár odpadov v obci Pusté Sady pre rok 2020

Mesiac Komunálny odpad Plasty VKM Papier Sklo Kovy
Január 13.01.
27.01.
10.01. 2. týždeň 3. týždeň 3. týždeň 2. týždeň
Február 10.02.
24.02
07.02. 9. týždeň 7. týždeň 7. týždeň 6. týždeň
Marec 09.03.
23.03.
06.03. 13. týždeň 11. týždeň 11. týždeň 10. týždeň
Apríl 06.04
20.04.
03.04. 17. týždeň 15. týždeň 15. týždeň 14. týždeň
Máj 04.05.
18.05.
01.05.
29.05.
21. týždeň 19. týždeň 19. týždeň 18. týždeň
Jún 01.06.
15.06.
29.06.
26.06. 25. týždeň 23. a 26. týždeň 25. týždeň 24. týždeň
Júl 13.07.
27.07.
24.07. 29. týždeň 31. týždeň 29. týždeň 30. týždeň
August 10.08.
24.08.
21.08. 33. týždeň 35. týždeň 33. týždeň 34. týždeň
September 07.09.
21.09.
18.09. 37. týždeň 39. týždeň 37. týždeň 38. týždeň
Október 05.10.
19.10.
16.10. 41. týždeň 43. týždeň 43. týždeň 42. týždeň
November 02.11.
16.11.
30.11.
13.11. 45. týždeň 48. týždeň 47. týždeň 46. týždeň
December 14.12.
28.12.
11.12. 49. týždeň 51. týždeň 51. týždeň 50. týždeň

Základné informácie o nakladaní s odpadmi v obci Pusté Sady

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

12,00

Sadzba poplatku za tonu pre rok 2020

41,07%

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Program odpadového hospodárstva pre roky 2016 – 2020

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva kraja do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR ako i kraja zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.

Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly pre Obec Pusté Sady je spoločnosť Natur-Pack, a.s.

Kompostovanie v obci Pusté Sady

Obec Pusté Sady sa zapojila do projektu Kompostéry pre “KOMPLEX” záujmové združenie obcí. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Operačný program 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Identifikátor (IČO) 31870007
Názov projektu Kompostéry pre „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Kód výzvy OPKZP-P01-SC11-2017-23
Celkové oprávnené výdavky projektu 146 400,00 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku 139 080,00 €
Dátum odoslania žiadosti 05.03.2018

Vybrané druhy odpadov v roku 2019

150,34t

Zmesový komunálny odpad

6,86t

Plasty

5,46t

Papier a lepenka

9,39t

Sklo

19,40t

Kovy, železo, oceľ

Zdroj údajov: Výkaz “Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019”

Vybrané vyzbierané druhy odpadov v kilogramoch na obyvateľa

  Komunálny odpad Vyzbierané plasty Vyzbierané sklo Vyzbieraný papier Vyzbierané kovy Vyzbierané tetrapaky
2019 237,23 11,61 15,89 9,24 1,76 0,83
2018 349,78 9,92 12,35 7,31 1,02 0,46

Ako separovať odpad?

Viete, že za každú tonu odpadu, ktorá sa uloží na skládku, sa platí? Našim cieľom by malo byť zabezpečenie čo možno najväčšej miery separácie odpadu. Zberné auta sú prispôsobené tak, aby odviezli každú komoditu zvlášť  a aby sa vytriedený odpad dostal na triediacu linku. Preto prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov pri triedení jednotlivých druhov odpadov:

Komunálny odpad

Zberá sa prostredníctvom 120 l a 1100 l nádob.

PATRÍ SEM: 

 • neseparovateľný komunálny odpad
 • znečistený komunálny odpad

NEPATRÍ SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier
 • sklo
 • tetrapaky
 • kovy
 • zelený odpad
 • nebezpečný odpad

Plasty

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov. Zberajú sa prostredníctvom 110 l vriec a 1100 l nádob žltej farby.

Žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, naša spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere

PATRÍ SEM:

 • stlačené PET fľaše
 • igelitové tašky
 • plastové poháre
 • plastové fólie
 • penový polystyrén (v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

NEPATRÍ SEM :

 • TETRA PACKY
 • plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov.

PAPIER

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob modrej farby.

PATRÍ SEM:

 • noviny
 • časopisy
 • katalógy
 • prospekty
 • reklamné letáky
 • telefónne zoznamy
 • zošity, knihy
 • papierové tašky, vrecká
 • poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

NEPATRÍ SEM:

 • asfaltový a dechtový papier
 • mokrý, mastný a znečistený papier
 • hygienické potreby
 • škatuľky od cigariet
 • škatule od mlieka, džúsov a iných nápojov tzv. tetrapaky

Tetrapaky

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Zberajú sa prostredníctvom 1100 l nádob oranžovej farby.

PATRÍ SEM:

 • škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov

NEPATRÍ SEM:

 • znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka

Sklo

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby.

PATRÍ SEM:

 • čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky
 • sklenené črepy
 • poháre
 • farebné sklo
 • zelené sklo
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky

NEPATRÍ SEM:

 • plexisklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou

Kovy

Určené pre pre odpady z obalov a z kovov. Zberajú sa prostredníctvom 1100 l nádob červenej farby.

PATRÍ SEM:

 • kovové obaly
 • konzervy
 • kovové výrobky a súčiastky
 • alobal
 • nápojové plechovky

NEPATRÍ SEM:

 •  znečistené kovové obaly
 • kovové obaly od farieb a lepidiel
 • kovové obaly kombinované s iným obalom
© Copyright - Obec Pusté Sady. Všetky práva vyhradené