web analytics

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Na tomto mieste sa v prehľadnej forme dozviete všetko o zbere, nakladaní a separovaní odpadov v obci Pusté Sady.

Zvozový kalendár odpadov v obci Pusté Sady pre rok 2024

Komunálny odpad sa v našej obci zbiera v pondelok, okrem 02.04.2024 (utorok). V deň zberu odpadu je potrebné vyložiť nádobu alebo vrece do 6:00 hod.

Mesiac Komunálny odpad Plasty, VKM, Kovy
Papier Sklo
Január 08.01.
22.01.
05.01. 11.01. 2. týždeň
Február 05.02.
19.02
02.02.  08.02.  6. týždeň
Marec 04.03.
18.03.
01.03.,
29.03.
 07.03.  10. týždeň
Apríl 02.04
15.04.
29.04.
26.04.  04.04.  14. týždeň
Máj 13.05.
27.05.
24.05.  02.05.  18. a 22. týždeň
Jún 10.06.
24.06.
21.06.  13.06.  26. týždeň
Júl 08.07.
22.07.
19.07.  11.07.  30. týždeň
August 05.08.
19.08.
16.08.  08.08.  34. týždeň
September 02.09.
16.09.
30.09.
13.09.  05.09.  38. týždeň
Október 14.10.
28.10.
11.10.  03.10.  42. týždeň
November 11.11.
25.11.
08.11.  14.11.  46. týždeň
December 09.12.
23.12.
06.12.  26.12.  50. týždeň

Základné informácie o nakladaní s odpadmi v obci Pusté Sady

Informácie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

11,00

Sadzba poplatku za tonu pre rok 2024

62,75%

Úroveň vytriedenia KO za rok 2023

Program odpadového hospodárstva pre roky 2016 – 2020

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva kraja do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR ako i kraja zostáva pre obdobie rokov 2016 až 2020 zásadné odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním obzvlášť pre komunálne odpady.

Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly pre Obec Pusté Sady je spoločnosť Natur-Pack, a.s.

Certifikát – Vytriedený odpad za rok 2020

Obec Pusté Sady zverejňuje certifikát spoločnosti Natur-Pack, a.s. za vytriedený odpad v roku 2021. Obec zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov obec v spolupráci s OZV Natur-Pack, a.s. prispela k zlepšeniu životného prostredia 37 050 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 61,14 kg na obyvateľa.

Kompostovanie v obci Pusté Sady

Obec Pusté Sady sa zapojila do projektu Kompostéry pre “KOMPLEX” záujmové združenie obcí. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Operačný program 310000 – Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Identifikátor (IČO) 31870007
Názov projektu Kompostéry pre „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí
Kód výzvy OPKZP-P01-SC11-2017-23
Celkové oprávnené výdavky projektu 146 400,00 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku 139 080,00 €
Dátum odoslania žiadosti 05.03.2018

Vybrané druhy odpadov v roku 2021

141,18t

Zmesový komunálny odpad, objemný odpad

10,20t

Plasty

10,34t

Papier a lepenka

13,72t

Sklo

36,55t

Kovy, železo, oceľ

Zdroj údajov: Výkaz “Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2021”

Vybrané vyzbierané druhy odpadov v kilogramoch na obyvateľa

  Komunálny odpad Vyzbierané plasty Vyzbierané sklo Vyzbieraný papier Vyzbierané kovy Vyzbierané tetrapaky
2019 237,23 11,61 15,89 9,24 1,76 0,83
2018 349,78 9,92 12,35 7,31 1,02 0,46

Ako separovať odpad?

POZOR! Od 01.01.2023 prebieha zber plastov, viacvrstvovoých kombinovaných materiálov na báze lepenky (tetrapakov) a kovov spoločne v jednom transparentnom (priesvitnom) vreci!

Viete, že za každú tonu odpadu, ktorá sa uloží na skládku, sa platí? Našim cieľom by malo byť zabezpečenie čo možno najväčšej miery separácie odpadu. Zberné auta sú prispôsobené tak, aby odviezli každú komoditu zvlášť  a aby sa vytriedený odpad dostal na triediacu linku. Preto prosíme o dodržiavanie nasledovných pokynov pri triedení jednotlivých druhov odpadov:

Komunálny odpad

Zberá sa prostredníctvom 120 l a 1100 l nádob.

PATRÍ SEM: 

 • neseparovateľný komunálny odpad
 • znečistený komunálny odpad

NEPATRÍ SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier
 • sklo
 • tetrapaky
 • kovy
 • zelený odpad
 • nebezpečný odpad

Plasty

Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov. Zberajú sa prostredníctvom spoločného transparentného (priesvitného) vreca.

Žiadame občanov o stláčanie PET-fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nie je vrece naplnené minimálne do trištvrte, naša spoločnosť vrece nezoberie a je potrebné ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere

PATRÍ SEM:

 • stlačené PET fľaše
 • igelitové tašky
 • plastové poháre
 • plastové fólie
 • penový polystyrén (v malom množstve -max 10% z objemu vreca a neznečistený od iných prímesí)

NEPATRÍ SEM :

 • TETRA PACKY
 • plasty znečistené od oleja, rôznych chemikálií a liekov.

PAPIER

Určené pre odpady z obalov z papiera a lepenky a odpady z určených neobalových výrobkov z papiera a lepenky. Zberá sa prostredníctvom modrých vriec.

PATRÍ SEM:

 • noviny
 • časopisy
 • katalógy
 • prospekty
 • reklamné letáky
 • telefónne zoznamy
 • zošity, knihy
 • papierové tašky, vrecká
 • poskladané krabice z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

NEPATRÍ SEM:

 • asfaltový a dechtový papier
 • mokrý, mastný a znečistený papier
 • hygienické potreby
 • škatuľky od cigariet
 • škatule od mlieka, džúsov a iných nápojov tzv. tetrapaky

Tetrapaky

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky. Zberajú sa prostredníctvom spoločného transparentného (priesvitného) vreca.

PATRÍ SEM:

 • škatule (krabice) od mlieka, džúsov, nápojov

NEPATRÍ SEM:

 • znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka

Sklo

Určené pre odpady z obalov zo skla a odpady z určených neobalových výrobkov zo skla. Zberá sa prostredníctvom 1100 l nádob zelenej farby.

PATRÍ SEM:

 • čisté fľaše, od alko-a nealko-nápojov, potravín, kozmetiky
 • sklenené črepy
 • poháre
 • farebné sklo
 • zelené sklo
 • tabuľové sklo bez drôtenej vložky

NEPATRÍ SEM:

 • plexisklo
 • zrkadlá
 • keramika
 • porcelán
 • žiarivky
 • autosklá
 • TV obrazovky
 • sklo s kovovou výplňou

Kovy

Určené pre pre odpady z obalov a z kovov. Zberajú sa prostredníctvom spoločného transparentného (priesvitného) vreca.

PATRÍ SEM:

 • kovové obaly
 • konzervy
 • kovové výrobky a súčiastky
 • alobal
 • nápojové plechovky

NEPATRÍ SEM:

 •  znečistené kovové obaly
 • kovové obaly od farieb a lepidiel
 • kovové obaly kombinované s iným obalom

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Určené pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kategórie 3. Zberá sa prostredníctvom 120 l nádob hnedej farby.

PATRÍ SEM:

 • Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • Starý chlieb a pečivo
 • Mäso, ryby, mliečne výrobky
 • Vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupiny
 • Potraviny po záručnej dobe
 • Znehodnotené potraviny
 • Šupky z ovocia a zeleniny
 • Čajové vrecúška, lufa
 • Použité vreckovky, servítky
 • Papierové vrecká znečistené zeleninou a ovocím, maslom, džemom
 • Nespracované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu