Latest Past Udalosti

Vyčistime si svoje okolie 2022

Pusté Sady

Obec Pusté Sady, Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Svetového dňa Zeme 2022 spoločnú akciu "Vyčistime si svoje okolie". Stretneme sa v sobotu 9. apríla 2022 o 9.00 hod. v Športovom areáli Pusté Sady. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Je pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Všetkých srdečne pozývame! […]

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 14.03.2022

Obecný úrad Pusté Sady Pusté Sady 131, Pusté Sady

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2021 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných […]