Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto: Verejný obstarávateľ: Obec Pusté Sady IČO : 00800295 Sídlo : Hlavná 131 925 54 Pusté Sady Slovenská republika Štatutárny zástupca : Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce Tel : 031 786 11 94 E-mail : obecpustesady@mail.t-com.sk Druh verejného obstarávateľa : Regionálny alebo miestny orgán Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 343/2015 Z. z.: § 7 ods. 1 písm. b) Hlavný predmet alebo predmety činnosti : Všeobecná verejná správa Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.obecpustesady.sk Kontaktné osoby: Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce Tel : 031 786 11 94 E-mail : obecpustesady@mail.t-com.sk Helena Vivodíková – účtovník Tel : 031 786 11 94 E-mail : obecpustesady@mail.t-com.sk   Bankové spojenie: VUB a.s.. Číslo účtu: SK90 0200 0000 0000 0742 5132 Ďalšie informácie možno získať : Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb.