Úpravy rozpočtu – 05/2022

Obec Pusté Sady zverejňuje úpravy rozpočtu za mesiac máj 2022, ktoré boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 07.06.2022.

Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady – 05/2022 (.pdf)

Upravený rozpočet obce Pusté Sady – 05/2022 (.pdf)

Úpravy rozpočtu – 02/2022

Obec Pusté Sady zverejňuje úpravy rozpočtu za mesiac február 2022, ktoré boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2022.

Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady – február 2022 (.pdf)

Upravený rozpočet obce Pusté Sady – február 2022 (.pdf)

Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2022 – 2024

Obec Pusté Sady zverejňuje schválený rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. Rozpočet obce na rok 2022 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. B/77/2021 dňa 13.12.2021.

Schválený rozpočet obce Pusté Sady na roky 2022 – 2024 (.pdf)

Návrh rozpočtu obce Pusté Sady na roky 2022 – 2024

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 09.12.2021. Pripomienkovanie je možné vykonať:

  • písomne alebo emailom na adrese: Obec Pusté Sady, Pusté Sady 131, 925 54 Pusté Sady. Email: obec@obecpustesady.sk
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade Pusté Sady počas stránkových hodín.

V pripomienke k rozpočtu je potrebné uviesť údaje pripomienkujúceho, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Pusté Sady na roky 2022 – 2024 (.pdf)