Pozemkové úpravy v k.ú. Pusté Sady – informácia o prípravnom konaní

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu o prípravnom konaní k pozemkovým úpravám v katastrálnom území obci Pusté Sady.

Pozemkové úpravy v k.ú. Pusté Sady – informácia o prípravnom konaní – úplné znenie informácie (.pdf)

Verejná vyhláška – prerušenie územného konania – Nataša Tvrdá

Obec Pusté Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku – Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzvu na doplnenie návrhu.

Navrhovateľka Nataša Tvrdá podala dňa 26.1.2024 na Obecný úrad Pusté Sady, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinné domy, technická infraštruktúra a vjazd a prístupová komunikácia“ – stavebné objekty: SO 01 Rodinný dvojdom, SO 02 Rodinný dom, SO 03 Vjazd a prístupová komunikácia, SO 04 Prípojka vody k 3RD, SO 05 Distribučný rozvod NN“, na pozemkoch parcela reg, „C“ parcela číslo 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/6, 803/3 a na pozemkoch parcela reg. „E“ číslo 73/3, 1065/100, 1045, 1035/200, 1030/200, 1027/200, 1023/200, k. ú. Pusté Sady.

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov územné konanie podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov prerušuje.

Stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 3 stavebného zákona a v spojení s ustanovením § 19 ods. 3 správneho poriadku Vás vyzýva, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy návrh doplnili o doklady podľa § 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Verejná vyhláška – prerušenie územného konania – Nataša Tvrdá – úplné znenie (.pdf)

Výberové konanie – Riaditeľ Základnej školy Pusté Sady

Obec Pusté Sady v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej  školy 1. – 4. roč. , č.  43  Pusté Sady s nástupom od 01.07.2024

Čítať ďalej

Výberové konanie – Riaditeľ Materskej školy Pusté Sady

Obec Pusté Sady v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej  školy, Hlavná ul. 132 Pusté Sady s nástupom od 01.07.2024.

Čítať ďalej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 06.04.2024

Obec Pusté Sady zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 06.04.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 06.04.2024 (.pdf)