Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Pusté Sady – Jozef Kotúček

Obec Pusté Sady zverejňuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov zámer nájmu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to parciel:

 1. č. 373/7, orná pôda o výmere 11 m2,
 2. č. 373/18, orná pôda o výmere 489 m2,
 3. č. 373/109, orná pôda o výmere 1071 m2,
 4. č. 373/209, orná pôda o výmere 1155 m2,

všetky parcely sú evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, ako parcely registra „E“ na mape určeného operátu , na LV č. 1326, pre k.ú. Pusté Sady, v podiele 1/1:

 • predmet nájmu – pozemky v celkovej výmere 2726 m2,
 • účel nájmu – poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku,
 • doba nájmu – 10 rokov od účinnosti zmluvy o nájme,
 • ročné nájomné je vo výške obvyklého nájomného pre k.ú. Pusté Sady – 105,25 €/ha, t.j. 28,69 €/rok/predmet nájmu, ktoré sa bude každoročne zvyšovať o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR,

z dôvodu, že sa jedná o  poľnohospodárske pozemky (orná pôda), ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti iných pozemkov, ktoré žiadateľ  dlhodobo užíva na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku  a pozemky sú pre obec z  hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľné, žiadateľovi: SHR – Jozef Kotúček, 925 54  Zemianske Sady č. 8, IČO: 31831877. 

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce Pusté Sady – Jozef Kotúček (.pdf)

Zámer prevodu časti parcely v k.ú. Pusté Sady – Ladislav Práznovský

Obec Pusté Sady zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov zámer prevodu majetku obce – časti parcely – pozemku v k.ú. Pusté Sady uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o časť parcely – pozemku, ktorý je súčasť dvora žiadateľa a ktorý  žiadateľ dlhodobo užíva, a to novovytvorenej parcely  č. 133/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 211 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 26/2023 zo dňa 18.8.2023, vypracovaným GEOTOP NITRA s.r.o.,  Nedbalova 541/13, 949 12 Nitra, IČO 47338342, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 7.9.2023, pod č. 1081/2023, od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 133 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 333 m2  v podiele 1/1 k celku  a evidovanej Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 1308, pre k. ú. Pusté Sady, žiadateľovi  Ladislavovi Práznovskému, trvale bytom č. 74, 925 54 Pusté Sady za cenu 5 €/m2.

Zámer prevodu časti parcely v k.ú. Pusté Sady – Ladislav Práznovský (.pdf)

Zámer prevodu časti parciel v k.ú. Pusté Sady – Ján Ščasný

Obec Pusté Sady zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení  neskorších predpisov zámer prevodu majetku obce – časti parciel – pozemkov v k.ú. Pusté Sady uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to:

 1. novovytvorenej parcely č. 133/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 93 m2 , ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 1-2/2023 zo dňa 9.2.2023, vypracovaným GEODET – JS s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava, IČO 44784236, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 28.2.2023, pod č. 190/2023, od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 1082 – ostatná plocha o výmere 176 m2 ako  diel 20 o výmere 1 m2  a diel  22 o výmere 30 m2  a od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 133 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 333 m2 ako  diel 23 o výmere 62 m2; obidve pôvodné parcely sú v podiele 1/1 k celku  a evidované Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 1308, pre k. ú. Pusté Sady,
 2. novovytvorenej parcely č. 1078/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2 , ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 1-2/2023 zo dňa 9.2.2023, vypracovaným GEODET – JS s.r.o., Šintava 704, 925 51 Šintava, IČO 44784236, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 28.2.2023, pod č. 190/2023, od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 1082 – ostatná plocha o výmere 176 m2 ako  diel 21 o výmere 10 m2   a od parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – parc. č. 133 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 333 m2 ako  diel 24 o výmere 1 m2; obidve pôvodné parcely sú v podiele 1/1 k celku  a evidované Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 1308, pre k. ú. Pusté Sady,

z dôvodu, že ide o časti  parciel – pozemkov, na ktorých sa nachádza predzáhradka a časť rodinného domu  vo vlastníctve žiadateľa a ktoré sú spolu s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa oplotené a tvoria jeden užívací celok a uvedené časti parciel sú pre obec z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie  inak nevyužiteľné, za cenu 5,00 €/m2, žiadateľovi – Jánovi Ščasnému, trvale bytom č. 39, 925 54 Pusté Sady.

Zámeru prevodu časti parciel v k.ú. Pusté Sady – Ján Ščasný (.pdf)

 

Rozhodnutie o integrovanom povolení – Komplex – odpadová spoločnosť

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, 925 54 Pusté Sady, IČO: 34 100 644 zo dňa 14. 02. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 20. 02. 2023 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., 2. a bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

 • č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006
 • č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008
 • č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008
 • č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
 • č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010
 • č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016
 • č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018
 • č. 3971-14963/2019/Rum/370280104/Z9 zo dňa 23. 04. 2019
 • č. 464-655/2021/Rum/370280104/Z10 zo dňa 22. 01. 2021
 • č. 5868-19518/2022/Rum/370280104/Z11 zo dňa 06. 06. 2022
 • č. 7824-34915/2022/Rum/370280104/Z12-SP zo dňa 13. 10. 2022

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Skládka odpadov Pusté Sady“

Rozhodnutie o integrovanom povolení – Komplex – odpadová spoločnosť – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – vykonanie záchranného pamiatkového výskumu – Nataša Tvrdá

Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) v správnom konaní o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum, začatom na základe žiadosti spoločnosti MB Consulting activity, s. r. o., Ul. Karola Duchoňa 2435/21, 924 01 Galanta, v zastúpení stavebníka – Nataša Tvrdá, bytom 920 01 Koplotovce č. 155, vo veci vydania stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady, doručenej 19.04.2023, s následným oznámením začatia správneho konania v predmetnej veci oznámením KPÚ Trnava č. KPUTT-2023/10137-4/37613/Hor,Sl zo dňa 11.05.2023 formou verejnej vyhlášky, v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 7 pamiatkového zákona, vydáva toto rozhodnutie:

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území stavby „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu.

Verejná vyhláška – vykonanie záchranného pamiatkového výskumu – Nataša Tvrdá – úplné znenie (.pdf)