Výzva na predkladanie ponúk – výstavba detského ihriska

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku “Výstavba nového detského ihriska v obci”. Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska v areály základnej školy v obci Pusté Sady. Stavba sa bude realizovať na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha a nádvorie).

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 975,34 eur

Dĺžka trvania zákazky: 30 pracovných dní od odovzdania staveniska

Lehota na predkladanie ponúk: 16.01.2020 12:00

  • ponuku je potrebné zaslať v písomnej forme poštovou prepravou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa,
  • ponuku po predložení nemožno meniť ani dopĺňať,
  • po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené,
  • prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk,
  • ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR,
  • ponuka musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výstavba nového detského ihriska
    v obci“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.

Termín otvárania ponúk: 17.01.2020 10:00

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska – úplné znenie (.pdf)

1. Výkaz – výmer – Výstavba nového detského ihriska v obci (.pdf)
2. Návrh na plnenie kritérií – Výstavba nového detského ihriska v obci (.pdf)
3. Zmluva o dielo – Vzor – Výstavba nového detského ihriska v obci (.pdf)
4. Čestné vyhlásenie – Výstavba nového detského ihriska v obci (.pdf)

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018 (.pdf)

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017 (.pdf)

Stavebné povolenie – Zuzana Hubináková

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníčku podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO“ pre stavebníčku: Zuzana Hubináková rod. Valentová na pozemku  parc. č.  112/1, 112/2 a 112/3, kat. územie Pusté Sady.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Zuzana Hubináková, rod. Valentová (.pdf)

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou. Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  19.8.2019  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/2 a 112/3,  kat. územie  Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby – Zuzana Hubináková – úplné znenie oznámenia (.pdf)