Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová

Zuzana Valentová rod. Valentová, podala  dňa 4.3.2019 na Obecný úrad v Pustých Sadoch  žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Rodinný dom s. č. 64 “,  na pozemku parc. č.  112/2,    kat. úz.  Pusté Sady.

Obec  Pusté Sady, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust.§ 88 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov o z n a m u j e  v e r e j n o u   v y h l á š k o u  začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods.3 stavebného zákona a podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 11.4.2019 (štvrtok) o 9,00 hod. so stretnutím prizvaných na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na  úradnej tabuli a webovom sídle Obce  Pusté Sady, ( 15 deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia).

Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 97 ods. 1) stavebného zákona : Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – spoluvlastníkovi susednej nehnuteľnosti pozemok parcela č. 113/1 a 113/5,  kat. úz.  Pusté Sady

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Obec Šalgočka

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: O b e c    P u s t é   S a d  y
Číslo spisu: 482019
Dátum podania 15.03.19
Žiadateľ: Obec Šalgočka, Šalgočka 135
Predmet konania: Výrub 8 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
  1. Žiadosť
  2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
  3. Zápisnica
  4. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 93/1, katastrálne územie  Šalgočka 
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na budovu obecného úradu, kultúrneho domu a miestneho vodovodu
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

22.03.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obecpustesady@mail.t-com.sk

 

Výzva – Nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové družstvá obce Pusté Sady

Obec Pusté Sady predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa pri zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom zákazky je Nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové družstvá obce Pusté Sady.

Plné znenie výzvy na predkladanie ponúk (.pdf)

Príloha č.1 (.pdf)

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky (.pdf)

Príloha č. 3 – Cenová ponuka (.pdf)

Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií (.pdf)

Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch číslo B/94/2017

Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe návrhu komisie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch ,,HORIZONT“ – Bytový dom A – 13 bytových jednotiek a Bytový dom B – 9 bytových jednotiek v súlade s čl. 4, bod 1 VZN obce Pusté Sady č. 4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovani a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Uznesenie B/94/2017 – Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch (.pdf)

Stavebné povolenie – p. Mesároš a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje stavebné povolenie – p. Lukáš Mesároš a manželka Mária Mesárošová, rod. Vargová:

Stavebné povloenie – p. Mesároš a manželka (.pdf)