Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmetom obstarávania je inštalácia a montáž nového kamerového systému, ktorý má byť umiestnený v obci Pusté Sady. Nový dodávaný kamerový systém a jeho súčasti, ktoré sú predmetom zákazky musia byť kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom v obci Pusté Sady. Víťazný uchádzač spolu s dodaním predmetu obstarávania zabezpečí aj návrh na zapojenie do elektrických rozvodov a jeho revízne potvrdenie. Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia elektrického pripojenia nového kamerového systému.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 601,00 eur bez DPH

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.09.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

1. Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

2.Technická správa – Kamerový systém Puste Sady (.pdf)

3. Mapa s fotodokumentáciou – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)

4. Výkaz – výmer – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)

 

 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Automobil pre obec Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmet obstarávania je nový osobný automobil určený pre potreby Obecného úradu v obci Pusté Sady.

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 067,39 eur bez DPH.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je do: 30.08.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Osobný automobil pre obec Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Osobný automobil pre obec Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)
Opis predmetu zákazky (.pdf)

 

Rozhodnutie o integrovanej prevencii a ochrane životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady č. 131, IČO: 34 100 644, zo dňa 14. 02. 2019, podanej Inšpekcii dňa 20. 02. 2019 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 07. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

  • č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006
  • č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008
  • č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008
  • č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
  • č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010
  • č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016
  • č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018

ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Skládka odpadov Pusté Sady“.

Rozhodnutie – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby – Zuzana Valentová

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe §90 stavebného zákona prerokoval žiadosť Zuzany Valentovej rod. Valentovej, bytom Čajkovského 15, 949 11 Nitra, zo dňa 4.3.2019, o odstránenie stavby “Rodinný dom s.č. 64” na pozemku parcela č. 112/2, katastrálne územie Pusté Sady.

Na podklade výsledkov tohto konania podľa §88 odst. 3 stavebného zákona povoľuje vlastníčke stavby Zuzane Valentovej rod. Valentovej odstránenie stavby rodinného domu s.č. 64, na pozemku parcela číslo 112/2, k.ú. Pusté Sady.

Rozhodnutie o odstránení stavby – Zuzana Valentová – plné znenie (.pdf)

 

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová

Zuzana Valentová rod. Valentová, podala  dňa 4.3.2019 na Obecný úrad v Pustých Sadoch  žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Rodinný dom s. č. 64 “,  na pozemku parc. č.  112/2,    kat. úz.  Pusté Sady.

Obec  Pusté Sady, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust.§ 88 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov o z n a m u j e  v e r e j n o u   v y h l á š k o u  začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods.3 stavebného zákona a podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 11.4.2019 (štvrtok) o 9,00 hod. so stretnutím prizvaných na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na  úradnej tabuli a webovom sídle Obce  Pusté Sady, ( 15 deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia).

Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 97 ods. 1) stavebného zákona : Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – spoluvlastníkovi susednej nehnuteľnosti pozemok parcela č. 113/1 a 113/5,  kat. úz.  Pusté Sady

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová (.pdf)