Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – Nataša Tvrdá

Dňa 19.04.2023 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) na základe žiadosti spoločnosti MB Consulting activity, s. r. o., Ul. Karola Duchoňa 2435/21, 924 01 Galanta, v zastúpení stavebníka – Nataša Tvrdá, bytom 920 01 Koplotovce č. 155, vo veci vydania stanoviska k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový – archeologický výskum podľa § 35 ods. 7 a § 36 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v súvislosti s navrhovanou stavbou: „Rodinné domy, prípojky a spevnené plochy; stavebné objekty: „Rodinný dvojdom SO-01 a Rodinný dom SO-02“, navrhovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 1030/3, 135/1, 804/1, KN-E parc. č. 1045, 1035/200, 1027/200, 1030/200 v katastrálnom území Pusté Sady, obec Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – Nataša Tvrdá – úplné znenie vyhlášky (.pdf)

Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o OPaK“, v súlade § 54 ods. 2 písm. c) a §54 ods.20 zákona o OPaK schvaľuje dokumentáciu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta, ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s.r.o., Pletiarska 2, 969 27 Banská Štiavnica v roku 2019 ako odborne spôsobilá osoba zákona o OPaK.

Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – oprava produktovodu Slovnaft v k.ú. obce Pusté Sady

Oznámenie spoločnosti Slovnaft, a.s. o plánovanej oprave a údržbe produktovodu na pozemkoch v katastrálnom území obce Pusté Sady v mesiacoch jún až júl 2023.

Verejná vyhláška – oprava produktovodu Slovnaft v k.ú. obce Pusté Sady – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 24. apríla 2023 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutočnia prerokovania návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách, ktoré celé alebo časťou zasahujú do lokality SKUEV0074 Dubník s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3233/3- časť, 3464/2, 3482- časť, 3508, 3556, 3585, 3613 v katastrálnom území (k. ú.) Dvorníky, parcely č. 1581, 1584, 1586, 1587, 1697/6, 1712 v k. ú. Pusté Sady a parcely č. 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 v k. ú. Vinohrady nad Váhom.

Prerokovanie, ktoré budú z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 24. apríla 2023 so začiatkom o 10:00 v Miestnom osvetovom stredisku, č. budovy 351, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník – úplné znenie (.pdf)
Príloha -_mapa_SKUEV0074_Dubník (.pdf)
Príloha – zoznam_parciel_KN-C_a_KN-E_SKUEV0074_Dubník (.pdf)

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (.pdf)