Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK

Obec Pusté Sady oznamuje emailovú adresu na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych  krajov v roku 2022: obec@obecpustesady.sk.

Voľby 2022 – Oznámenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov MVK (.pdf) 

Konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia – Skládka odpadov Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zeny integrovaného povolenia verejnou vyhláškou – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., na uskutočnenie stavby “Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním”. 

Upovedomenie – Konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia – Skládka odpadov Pusté Sady (.pdf)

Voľby 2022 – vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Obec Pusté Sady V súlade s § 19 ods. 5 v spojení s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že: Vo volebnom okrsku č. 1, Obec Pusté Sady je za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie Pusté Sady vymenovaná Helena Vivodíková, 925 54 Pusté Sady 25.

  • Sídlo: Obecný úrad Pusté Sady
  • Telefónne číslo: 031/7861194
  • Mobilné číslo: 0911 270 363
  • Emailová adresa: obec@obecpustesady.sk

Voľby 2022 – oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – utvorenie volebného obvodu a určenie počtu volených poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uznesením č. B/92/2022 zo dňa 13.07.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch bude mať 7 poslancov.

Uznesením č. B/93/2022 zo dňa 13.07.2022 určilo, že celé územie obce Pusté Sady je jeden volebný obvod.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – utvorenie volebného obvodu a stanovenie počtu volených poslancov (.pdf)

 

Zmena a doplnenie integrovaného povolenia na prevádzku “Skládka odpadov Pusté Sady”

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady 131, IČO: 34 100 644 zo dňa 28. 02. 2022, doručenej Inšpekcii dňa 02. 03. 2022 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, zmeneného a doplneného rozhodnutiami:

  • č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006
  • č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008
  • č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008
  • č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
  • č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010
  • č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016

Rozhodnutie 5868/19518/2022/Rum/370280104/Z11 (.pdf)