Verejná vyhláška – oprava produktovodu Slovnaft v k.ú. obce Pusté Sady

Oznámenie spoločnosti Slovnaft, a.s. o plánovanej oprave a údržbe produktovodu na pozemkoch v katastrálnom území obce Pusté Sady v mesiacoch jún až júl 2023.

Verejná vyhláška – oprava produktovodu Slovnaft v k.ú. obce Pusté Sady – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 24. apríla 2023 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutočnia prerokovania návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách, ktoré celé alebo časťou zasahujú do lokality SKUEV0074 Dubník s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3233/3- časť, 3464/2, 3482- časť, 3508, 3556, 3585, 3613 v katastrálnom území (k. ú.) Dvorníky, parcely č. 1581, 1584, 1586, 1587, 1697/6, 1712 v k. ú. Pusté Sady a parcely č. 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 v k. ú. Vinohrady nad Váhom.

Prerokovanie, ktoré budú z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 24. apríla 2023 so začiatkom o 10:00 v Miestnom osvetovom stredisku, č. budovy 351, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník – úplné znenie (.pdf)
Príloha -_mapa_SKUEV0074_Dubník (.pdf)
Príloha – zoznam_parciel_KN-C_a_KN-E_SKUEV0074_Dubník (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.03.2023

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 07. marca 2023 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Rozpočtové opatrenia 12/2022
 7. Investičná výstavba 2023
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (.pdf)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022. Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022: 63,49 %. Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro za tonu: 11,00 €

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 (.pdf)