Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018 (.pdf)

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017 (.pdf)

Stavebné povolenie – Zuzana Hubináková

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníčku podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO“ pre stavebníčku: Zuzana Hubináková rod. Valentová na pozemku  parc. č.  112/1, 112/2 a 112/3, kat. územie Pusté Sady.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Zuzana Hubináková, rod. Valentová (.pdf)

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou. Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  19.8.2019  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/2 a 112/3,  kat. územie  Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby – Zuzana Hubináková – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Ing. Milan Hutera

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2012019
Dátum podania 22.10.19
Žiadateľ: Ing. Milan Hutera, 925 54  Pusté Sady č. 20
Predmet konania: Výrub 3 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 47/4, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na spevnené plochy, statiku oplotenia, ohrozujú strechu rodinného domu a blízke telefónne vedenie
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

28.10.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obecpustesady@mail.t-com.sk