Oznámenie o začatí správneho konania – Obec Šalgočka

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 462021
Dátum podania 19.02.21
Žiadateľ: Obec Šalgočka, Šalgočka 135
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
  1. Žiadosť
  2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
  3. Zápisnica
  4. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 93/1, katastrálne územie  Šalgočka 
Dôvod podania: – suchá drevina, nachádza sa na verejnom priestranstve, hrozí úraz náhodne pohybujúcich sa osôb odlomením suchých konárov. Hrozí rozpoltenie stromu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

26.02.2021

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obec@obecpustesady.sk

 

Zmena navrhovanej činnosti – Úprava odpadov pred skládkovaním – Skládka odpadov Pusté Sady

Navrhovateľ, KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o, 925 54 Pusté Sady 131 doručil dňa 14.10.2020 Ministerstvu životného prostredia, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zmena navrhovanej činnosti – Úprava odpadov pred skládkovaním – Skládka odpadov Pusté Sady – sprievodný list (.pdf)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Skládka odpadov Pusté Sady, Úprava odpadov pred skládkovaním – úplné znenie (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk – Revitalizácia zelene vo verejnom priestore

Obec Pusté Sady zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na projekt „Revitalizácia zelene vo verejnom priestore“. 

V súvislosti s poskytnutím podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny má verejný obstarávateľ záujem o revitalizáciu verejne prístupného miesta (dvor ZŠ) spojenú s realizáciou novej výsadby verejnej zelene. Vo vlastníctve verejného obstarávateľa sa nachádzajú verejné priestranstvá na ktorých je v minimálnej miere zastúpená zeleň, vegetačné prvky a trávniky. Pozemky určené na revitalizáciu sa nachádzajú na parcelách č.84/3 a 84/6 o celkovej výmere 1 002 m2 v areáli základnej školy v k.ú. verejného obstarávateľa.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 5 942,92 EUR.

Lehota na predkladanie ponúk: do 30.04.2020 do 10:00 hod.

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Revitalizácia zelene vo verejnom priestore“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie ponúk – Revitalizácia zelene vo verejnom priestore – úplné znenie (.pdf)

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky (.pdf)
Príloha č. 2 – Výkaz-výmer (.pdf)
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií (.pdf)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie (.pdf)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na projekt „Výstavba nového detského ihriska v obci“, ktoré prebehlo 28. februára 2020.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na projekt „Výstavba nového detského ihriska v obci“ (.pdf)

Oznámenie o začatí správneho konania – Kazimír Vaško

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 42/2020
Dátum podania 18.02.20
Žiadateľ: Kazimír Vaško, 925 54  Pusté Sady č. 196
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 1023/3, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – zlý zdravotný stav
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

25.02.2020

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obecpustesady@mail.t-com.sk