Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017 (.pdf)

Stavebné povolenie – Zuzana Hubináková

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníčku podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO“ pre stavebníčku: Zuzana Hubináková rod. Valentová na pozemku  parc. č.  112/1, 112/2 a 112/3, kat. územie Pusté Sady.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Zuzana Hubináková, rod. Valentová (.pdf)

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou. Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  19.8.2019  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/2 a 112/3,  kat. územie  Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby – Zuzana Hubináková – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Ing. Milan Hutera

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2012019
Dátum podania 22.10.19
Žiadateľ: Ing. Milan Hutera, 925 54  Pusté Sady č. 20
Predmet konania: Výrub 3 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 47/4, katastrálne územie  Pusté Sady
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na spevnené plochy, statiku oplotenia, ohrozujú strechu rodinného domu a blízke telefónne vedenie
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

28.10.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221, obecpustesady@mail.t-com.sk

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmetom obstarávania je inštalácia a montáž nového kamerového systému, ktorý má byť umiestnený v obci Pusté Sady. Nový dodávaný kamerový systém a jeho súčasti, ktoré sú predmetom zákazky musia byť kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom v obci Pusté Sady. Víťazný uchádzač spolu s dodaním predmetu obstarávania zabezpečí aj návrh na zapojenie do elektrických rozvodov a jeho revízne potvrdenie. Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia elektrického pripojenia nového kamerového systému.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 601,00 eur bez DPH

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.09.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

1. Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

2.Technická správa – Kamerový systém Puste Sady (.pdf)

3. Mapa s fotodokumentáciou – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)

4. Výkaz – výmer – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)