Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) a ods. 5 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa § 22 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 1/2022 zo dňa 7.6.2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (ďalej len „nariadenie“).

Obec Pusté Sady nariadením ustanovuje podrobnosti poskytovania sociálneho bývania v bytoch vo vlastníctve obce  postavených s podporou štátu v rozsahu určenia:

  1. nájomných bytov určených na sociálne bývanie,
  2. žiadateľa o sociálne bývanie,
  3. podmienok pre zaradenie žiadateľa do zoznamu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
  4. postupu a spôsobu prideľovania nájomných bytov na sociálne bývanie,
  5. spôsobu výberu žiadateľov o sociálne bývanie v nájomných bytoch,
  6. okruhu oprávnených fyzických osôb, ktorým sa poskytuje bývanie z dôvodov hodných osobitného zreteľa a dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Návrh VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu (.pdf)

Verejná vyhláška – určenie lesného celku Nitra – oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Nitra, odbor oprávnených prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len “OÚ Nitra, OOP”), ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o lesoch”), v súlade s § 59 písm. h) zákona o lesoch a § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok” oznamuje účastníkom konania začatie konania vo veci určenia lesného celku Nitra, ako územne ucelenej časti v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy (ďalej len “PSL”) na obdobie rokov 2024 – 2033.

Verejná vyhláška – určenie lesného celku Nitra – oznámenie o začatí konania (.pdf)

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 – 61,86%. Sadzba poplatku pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je 11,00 EUR/t. 

Úroveň vytriedenia za rok 2021 (.pdf)

Oznámenie o začatí správneho konania – Emília Brísudová

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: Obec Pusté Sady
Číslo spisu: 2582021
Dátum podania 14.10.21
Žiadateľ: Emília Brísudová, Dolné Zelenice 49
Predmet konania: Výrub 1 ks dreviny
Popis konania v zmysle platnej legislatívy: 1. Žiadosť

2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

3. Zápisnica

4. Rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 243/2, katastrálne územie  Pusté Sady 
Dôvod podania: – drevina sa nachádza priamo uprostred garáže, rastie v strede garáže a tým spôsobuje zlý prístup do garáže
Lehota na doručenie písomného alebo elektornického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

21.10.2021

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obec@obecpustesady.sk

 

 

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Marek Vaško

Stavebník Marek Vaško rod. Vaško, bytom podal dňa 7.4.2021 na Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Rodinný dom – Bungalov Vaško“, na pozemku parcela číslo 56/9 a 56/10, kat. územie Pusté Sady, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre-rokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu : „Rodinný dom – Bungalov Vaško“ pre stavebníka : Marek Vaško rod. Vaško na pozemku parc. č. 56/9 a 56/10, kat. územie Pusté Sady.

Verená vyhláška – stavebné povolenie – Marek Vaško – úplné znenie (.pdf)