Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na projekt „Výstavba nového detského ihriska v obci“.

Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska v areály základnej školy v obci Pusté Sady. Stavba sa bude realizovať na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha a nádvorie).

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 975,34 Eur.

Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2020 12:00.

Ponuku je potrebné zaslať v písomnej forme poštovou prepravou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuku po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výstavba nového detského ihriska v obci“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.

Termín otvárania ponúk: 28.02.2020 10:00

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci – kompletné znenie (.pdf)

Výkaz – výmer (.pdf)
Zmluva o dielo – vzor (.pdf)
Návrh na plnenie kritérií (.pdf)
Obrazová príloha – herné prvky – vzor (.pdf)

 

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  16.1.2020  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/4 a 112/5,  kat. územie  Pusté Sady. Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Obec Pusté Sady, úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 18 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v  súlade s § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  začatie stavebného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2  stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková – úplné znenie (.pdf)

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2018 (.pdf)

Správa z auditu účtovnej závierky za rok 2017

Obec Pusté Sady zverejňuje správu z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017, ktorú vypracovala audítorská spoločnosť GA – Audit s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky za účtovný rok 2017 (.pdf)

Stavebné povolenie – Zuzana Hubináková

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníčku podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO“ pre stavebníčku: Zuzana Hubináková rod. Valentová na pozemku  parc. č.  112/1, 112/2 a 112/3, kat. územie Pusté Sady.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Zuzana Hubináková, rod. Valentová (.pdf)