Výzva na predkladanie cenových ponúk – Automobil pre obec Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmet obstarávania je nový osobný automobil určený pre potreby Obecného úradu v obci Pusté Sady.

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 067,39 eur bez DPH.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je do: 30.08.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Osobný automobil pre obec Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Osobný automobil pre obec Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)
Opis predmetu zákazky (.pdf)

 

Rozhodnutie o integrovanej prevencii a ochrane životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o., 925 54 Pusté Sady č. 131, IČO: 34 100 644, zo dňa 14. 02. 2019, podanej Inšpekcii dňa 20. 02. 2019 vo veci zmeny integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa ustanovení § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. a § 3 ods. 3 písm. c) bod 4. zákona o IPKZ, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)
mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 2847/OIPK/1088/06-Rf/370280104 zo dňa 03. 07. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 07. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

 • č. 5131/OIPK/06-Rf/370280104/Z1 zo dňa 05. 12. 2006
 • č. 3343-23967/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z2 zo dňa 15. 07. 2008
 • č. 8779-42622/37/2008/Zál/370280104/Z3 zo dňa 29. 12. 2008
 • č. 10438-42609/37/2008/Zál/370280104/Z4 zo dňa 18. 12. 2008
 • č. 5226-22019/37/2010/Zál/370280104/Z5 zo dňa 20. 07. 2010
 • č. 3838-19816/2016/Sza/370280104/Z7-SP zo dňa 22. 06. 2016
 • č. 8338-44678/2018/Rum/370280104/Z8 zo dňa 18. 12. 2018

ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: „Skládka odpadov Pusté Sady“.

Rozhodnutie – KOMPLEX – odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby – Zuzana Valentová

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe §90 stavebného zákona prerokoval žiadosť Zuzany Valentovej rod. Valentovej, bytom Čajkovského 15, 949 11 Nitra, zo dňa 4.3.2019, o odstránenie stavby “Rodinný dom s.č. 64” na pozemku parcela č. 112/2, katastrálne územie Pusté Sady.

Na podklade výsledkov tohto konania podľa §88 odst. 3 stavebného zákona povoľuje vlastníčke stavby Zuzane Valentovej rod. Valentovej odstránenie stavby rodinného domu s.č. 64, na pozemku parcela číslo 112/2, k.ú. Pusté Sady.

Rozhodnutie o odstránení stavby – Zuzana Valentová – plné znenie (.pdf)

 

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová

Zuzana Valentová rod. Valentová, podala  dňa 4.3.2019 na Obecný úrad v Pustých Sadoch  žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Rodinný dom s. č. 64 “,  na pozemku parc. č.  112/2,    kat. úz.  Pusté Sady.

Obec  Pusté Sady, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust.§ 88 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov o z n a m u j e  v e r e j n o u   v y h l á š k o u  začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods.3 stavebného zákona a podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 11.4.2019 (štvrtok) o 9,00 hod. so stretnutím prizvaných na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc.  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na  úradnej tabuli a webovom sídle Obce  Pusté Sady, ( 15 deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia).

Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 97 ods. 1) stavebného zákona : Účastníkmi konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – spoluvlastníkovi susednej nehnuteľnosti pozemok parcela č. 113/1 a 113/5,  kat. úz.  Pusté Sady

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby – Zuzana Valentová (.pdf)

Informácia o začatí správneho konania – Obec Šalgočka

Informácia o začatí správneho konania  v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán: O b e c    P u s t é   S a d  y
Číslo spisu: 482019
Dátum podania 15.03.19
Žiadateľ: Obec Šalgočka, Šalgočka 135
Predmet konania: Výrub 8 ks drevín
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
 1. Žiadosť
 2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
 3. Zápisnica
 4. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie: p.č. 93/1, katastrálne územie  Šalgočka 
Dôvod podania: – nepriaznivý vplyv drevín na budovu obecného úradu, kultúrneho domu a miestneho vodovodu
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v zmysle § 82  ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do:  

22.03.2019

Kontakt: Ing. Nemeček Tomáš, č. t. 031 7861 194, 0907 709 221,  obecpustesady@mail.t-com.sk