Obec Pusté Sady zverejňuje územný plán obce, ktorý bol aktualizovaný v roku 2013:

Čistopis – Grafická časť
01 – širšie vzťahy (.pdf)
02 – záujmové územie – kataster (.pdf)
03 – komplexný návrh (.pdf)
04 – vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – energetika (.pdf)
06 – doprava (.pdf)
07 – vyhodnotenie záberu PF (.pdf)
08 – SZČ a VPS (.pdf)

Čistopis – textová časť
01 – ÚPN-O Pusté Sady, zmena 2a,b 2013, text (.pdf)
02 – ÚPN-O Pusté Sady, zmena 2a,b 2013, tab. PPF (.pdf)