VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska

Obec Pusté Sady v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. f) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska v obci Pusté Sady.

VZN č. 7/2021 o určení ochranného pásma pohrebiska – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 6/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia

Obec Pusté Sady v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 obce Pusté Sady o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

VZN č. 6/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole v Pustých Sadoch.

VZN č. 5/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v ŠJ pri MŠ – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a  podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.

VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov – úplné znenie (.pdf)

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Pustých Sadoch na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pusté Sady toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady.

VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – úplné znenie (.pdf)