Základná škola v Pustých Sadoch je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1.- 4. Vyučujeme v troch učebniach (dve triedy a počítačová učebňa). Dva ročníky sú spájané do jednej triedy. Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať mládež tak, aby úspešne obstála v dnešnom modernom svete. Školské prostredie a atmosféra školy zásadne vplývajú na kvalitu práce školy. Školu máme novozrekonštruovanú, vybavenú novým a moderným nábytkom. Zriaďovateľ – obec Pusté Sady nám vytvoril pozitívne prostredie, ktoré má nemalý vplyv na klímu tried i celej školy.

Náš malý, ale tvorivý kolektív sa snaží budovať školu s moderným výchovno-vzdelávacím systémom, s prvkami humanistickej výchovy a vzdelávania, sústreďujúc sa na osobnosť dieťaťa, na jeho pocity, motiváciu, vzťahy, na jeho prežívanie. Prostredníctvom vhodnej motivácie vedieme deti k lepším výkonom v oblasti výchovy a vzdelávania. Výhodou našej školy je príjemné vidiecke prostredie, menší počet žiakov v triedach, čo umožňuje vytvárať podnecujúce prostredie pre žiakov, priaznivú klímu triedy, vytváranie neformálnych vzťahov, uplatňovanie individuálneho prístupu a prehľadnejšie a detailnejšie diagnostikovanie žiakov.

V roku 2010 prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou. Bol zakúpený nový školský nábytok, tabuľa, pomôcky. V škole sa nachádzajú dve triedy, počítačová učebňa (11 PC zostáv, dva notebooky, dva dataprojektory), zborovňa, knižnica a kabinet. Telocvičňa sa v našej škole nenachádza. Na telesnej výchove a počas veľkých prestávok využívame priestory školského dvora, na ktorom je asfaltové ihrisko s jedným basketbalovým košom. V obci sa nachádza aj multifunkčné ihrisko, ktoré je žiakom našej školy kedykoľvek k dispozícii. Upravené a estetické prostredie školských priestorov pozitívne vplýva na všetkých účastníkov pedagogického procesu v našej škole. V spolupráci s Obecným úradom každoročne organizujeme menšie úpravy týchto priestorov. Na chodbách sú vystavené práce žiakov zhotovené na hodinách VV, PV ale aj projekty z prírodovedy a vlastivedy. K tradičným sviatkom pripravujeme tematickú výzdobu okien, tried a chodieb školy.

K budovaniu priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a rodičmi prispievajú tradičné akcie organizované spoločne (Deň dôchodcov, Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, Deň matiek…), ktoré znamenajú nielen oživenie školského života ale spestrujú život v obci, nakoľko sa vždy snažíme zapojiť do nich aj širšiu obecnú verejnosť.

 

Strategická vízia základnej školy | Pedagogické stratégie používané v základnej škole

Harmonogram školských akcií a aktivít

September: Výstava ovocia a zeleniny,Šarkaniáda, Divadelné predstavenie v Nitre, Turistický výlet

Október: Deň stromov, Medzinárodný deň školských knižníc, Lampiónový sprievod

November: Bibiana a bábkové divadlo v Bratislave, Nácvik divadelného predstavenia, tvorba kostýmov a rekvizít

December: Čertovská škola, Vianočné trhy, Pečenie medovníkov, Vianočné divadelné predstavenie

Január: Zimné športy – športový deň, Fašiangy, Karneval, Staráme sa o zvieratká v zime

Február: Návšteva múzea

Marec: Marec – mesiac knihy, Sviatky jari, Chystáme sa na Veľkú noc

Apríl: Noc s Andersenom, Deň Zeme, Nácvik divadelného predstavenie, tvorba kostýmov a rekvizít

Máj: Divadelné predstavenie ku Dňu matieka, Turistický výlet

Jún: Športový deň, Školský výlet, Opekačka na školskom dvore