Tvoríme stratégie výučby, ktoré rešpektujú individuálne a skupinové osobitosti žiakov, rozvíjajú ich tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, schopnosti orientovať sa vo svete informácií, schopnosti samostatne, efektívne a uvedomelo sa učiť, nezabúdame pri tom na rodičov a širokú verejnosť obce.
V oblasti učenia – trvale zvyšujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zostavovaním vhodných učebných plánov v náväznosti na Štátny vzdelávací program
o výberom voliteľných predmetov zodpovedajúcich zameraniu našej školy, doplnených prierezovými témami. Zavádzame moderné metódy a formy, ktoré uľahčujú učenie a ktoré zvyšujú vnútornú motiváciu žiakov pri učení:

 • metódy zážitkového učenia a získavania skúseností: brainstorming, skupinová diskusia, obhajoba, vytváranie vlastného názoru,kritické myslenie, metóda tvorivého riešenia problémov – heuristika (vedie žiakov k premýšľaniu nad problémom, k navrhovaniu možných riešení. Problém je pre žiaka výzvou), bádateľské metódy (výskumy, experimenty, bádanie, ankety, štatistiky…), metódy tvorivej dramatiky (dramatizácia, tvorba príbehu, scénky, tvorivé hry…), využívanie IKT vo vyučovacom procese, kurzy(plavecký,…), blokové vyučovanie (dopravná výchova, slušné správanie, umenie…), projektová metóda v jednotlivých predmetoch ale aj v celoškolských projektových dňoch
 • zavádzame motivačné a aktivizujúce metódy: metóda voľby diferencovaných úloh, motivovanie pomocou hodnotenia, skupinové vyučovanie, metóda brainstormingu, práca s literatúrou, s obrazovým materiálom, diskusia
 • relaxačné techniky a metódy na vyučovaní, o cvičenia uvoľňovacie, koordinačné, na odstraňovanie napätia a stresu
 • yyužívame cvičenia, ktoré rozvíjajú sociálne cítenie a odbúravajú agresivitu detí
 • zlepšením vzťahu učiteľ – žiak: budovanie vzájomnej dôvery, rešpektovaním žiakovej osobnosti, citlivým
  riešením vzniknutých problémových situácií…
 • motiváciou pedagogických pracovníkov k sebavzdelávaniu, prípadne ich účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách (Využívanie rôznych modelov hodnotenia, zamerať sa najmä na kladné hodnotenie, ústne hodnotenie a seba hodnotenie.)

Snažíme sa:

 • Rozvíjať tvorivosť žiakov, ich fantáziu a komunikačné schopnosti.
 • Systematicky rozširovať aktivity zamerané na spoluprácu s rodičmi.
 • Zapájať sa projektov, ktoré umožnia získať pre školu finančné prostriedky na nákup pomôcok, doplnkových učebníc na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.