Charakteristika pedagogického zboru

V ZŠ v Pustých Sadoch vyučujú dve učiteľky Mgr. Ivana Zacharová a Mgr. Viktória Katreňáková. Náboženskú výchovu vyučuje katolícky farár z obce Pata.
Pedagogické pracovníčky spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom a svojej práci sa venujú maximálne zodpovedne. Obe si vo vlastnom záujme sústavne rozširujú svoju kvalifikáciu a získavajú nové kompetencie aby mohli formovať vo svojich žiakoch tvorivé myslenie, zvyšovať ich gramotnosť v oblasti IKT, vychovávať z nich pracovitých, zodpovedných a morálne vyspelých ľudí. Nevýhodou malého kolektívu je kumulácia funkcií a jednotlivých postov na škole, čo neúmerne zaťažuje pedagogické pracovníčky. Napriek tomu sa obe k svojim pracovným povinnostiam stavajú veľmi zodpovedne a ochotne plnia úlohy, ktorými sú im pridelené. Silným motívom je spokojnosť s vlastnou prácou, sebarealizáciou, s dobrými výsledkami a vzťahmi s rodičmi i žiakmi. Problémy, ktoré sa v škole vyskytnú, riešia bezodkladne, v čo najkratšom čase.

Mgr. Ivana Zacharová

Absolvované vzdelanie a školenia:

  • Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
  • Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu – ŠPÚ v rámci realizácie národného projektu DVUi – certifikát
  • Kľúčové kompetencie učiteľa slovenského jazyka, Modul – Čítanie s porozumením, vydal: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, osvedčenie
  • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou v projekte Špecifické odborné vedenie a podpora profesionálneho rastu študentov 4. a 5. ročníka VŠ (skupinová dynamika, význam hier pri práci s deťmi, zážitkové učenie, skupinové sedenia..), vydal: PPP s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie Bratislava
  • Súčasné trendy vo výučbe plávania (inštruktorka plávania pre deti mladšieho šk. veku), vydal: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, certifikát
  • Dopravná výchova na základných školách, vydal: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, osvedčenie

Mgr. Viktória Katreňáková

Absolvované vzdelanie a školenia:

  • Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
  • Práca s PC – Mpc, Bratislava, certifikát