Strategická vízia školy

Vytvoriť z našej školy inštitúciu konkurencie schopnú okolitým školám, otvorenú širokej verejnosti obce, ktorá bude základňou šírenia vzdelania, kultúry a športu v našej obci.

Veľký dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a seba hodnotenia žiaka. Cieľom je, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky.
Chceme, aby naši žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu. Chceme rozvíjať u žiakov estetické cítenie a pozitívny vzťah k umeniu, chceme, aby sa naučili vnímať prírodu, chrániť ju starať sa o ňu ako o zdroj prírodných surovín a ako zdroj zdravia a krásy.

Chceme sa zapájať do rôznych projektov a reagovať na výzvy, čím plánujeme získať pre školu fin prostriedky.
Sme zapojení do projektov:

  • INFOVEK
  • ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
  • DIGITÁLNA UČEBNICA
  • MODRÁ ŠKOLA
  • ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
  • Prváci sú zapojení do projektu PUTOVANIE ZA PÍSMENKAMI (interný projekt v 1. ročníku)

Škola ako životný priestor

V roku 2010 prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou. Bol zakúpený nový šk. nábytok, tabuľa, pomôcky. V škole sa nachádzajú dve triedy, počítačová učebňa (11 PC zostáv, dva notebooky, dva dataprojektory), zborovňa, knižnica a kabinet. Telocvičňa sa v našej škole nenachádza. Na telesnej výchove a počas veľkých prestávok využívame priestory školského dvora, na ktorom je asfaltové ihrisko s jedným basketbalovým košom. V obci sa nachádza aj multifunkčné ihrisko, ktoré je žiakom našej školy kedykoľvek k dispozícii. Upravené a estetické prostredie školských priestorov pozitívne vplýva na všetkých účastníkov pedagogického procesu v našej škole. V spolupráci s OcÚ každoročne organizujeme menšie úpravy týchto priestorov. Na chodbách sú vystavené práce žiakov zhotovené na hodinách VV, PV ale aj projekty z prírodovedy a vlastivedy. K tradičným sviatkom pripravujeme tematickú výzdobu okien, tried a chodieb školy.
K budovaniu priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi a rodičmi prispievajú tradičné akcie organizované spoločne (Deň dôchodcov, Mikuláš, Vianočná besiedka, Karneval, Deň matiek…), ktoré znamenajú nielen oživenie školského života ale spestrujú život v obci, nakoľko sa vždy snažíme zapojiť do nich aj širšiu obecnú verejnosť.