Najstaršie triedne výkazy i knihy nachádzajúce sa v archíve školy pochádzajú z roku 1921 a zachytávajú pomerne podrobné informácie nielen o vzdelávaní žiakov, ale aj o ich zdravotnom stave či výchovných problémoch.

Pôvodná kronika školy, z ktorej by sme mohli zistiť presnejšie informácie, zhorela počas II. svetovej vojny, kedy sa pred  prechodom frontu obcou (1. apríla 1945) zriadil v škole nemecký   lazaret. Zachovať čo najviac informácií pre budúce generácie sa snažila pani Irena Martinkovičová , ktorá v roku 1946 začala písať novú kroniku. Zachytila v nej i udalosti, ktoré sa dozvedela zo zachovaných listov pôvodnej kroniky, avšak len od školského roka 1940/1941.

Môžeme povedať, že na škole sa žilo rušným životom, pre deti sa organizovali rôzne podujatia a oslavy: Týždeň slovenskej zástavy (14.12.1940), Stromková slávnosť (16.5.1941),  oslava „Slovenskej rodiny“ (23.5.1941), Deň slovenskej prírody (22.6.1943), navštevovali sa divadelné predstavenia a výlety do prírody.

Pravdou je, že v tej dobe ju navštevovalo desaťkrát viac žiakov ako dnes, pôsobili tu traja učitelia a často sa učilo len v jednej triede.

Rokom 1948 sa do kroniky dostáva množstvo informácií o starostlivom a zodpovednom budovaní socializmu, o oslavách výročia smrti „slávneho syna Slovanov, borcu za socializmus za lepší zajtrajšok utlačeného ľudu V.I. Lenina“, o rôznych súťažiach  a socialistických brigádach, o oslavách dňa československo- rumunského priateľstva atď.

Dnes písomné zachytávanie týchto momentov vyvoláva úsmevy na tvárach, avšak sú dôležitým sprievodcom a obrazom doby minulej. Ďakujeme kronikárom i za to, pretože z  ich niekoľkostranových detailných opisov udalostí získavame presný obraz doby, ktorá pominula, chápeme, na akých princípoch stál a fungoval školský systém.

Súčasnosť

Sme málotriedna základná škola, ktorá plní v obci viacero dôležitých funkcií:

  • Výchovno-vzdelávaciu
  • Osvetovú
  • Reprezentatívnu
  • Socializačnú
  • Kooperatívnu

ZŠ v Pustých Sadoch je neplnoorganizovaná škola s ročníkmi 1.- 4. Vyučujeme v troch učebniach (dve triedy a počítačová učebňa). Dva ročníky sú spájané do jednej triedy. V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu 19 žiakov (9 prvákov, 6 druhákov a 4 tretiaci)
Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať mládež tak, aby úspešne obstála v dnešnom modernom svete. Školské prostredie a atmosféra školy zásadne vplývajú na kvalitu práce školy. Školu máme novozrekonštruovanú, vybavenú novým a moderným nábytkom. Zriaďovateľ – obec Pusté Sady nám vytvoril pozitívne prostredie, ktoré má nemalý vplyv na klímu tried i celej školy.

Náš malý, ale tvorivý kolektív sa snaží budovať školu s moderným výchovno-vzdelávacím systémom, s prvkami humanistickej výchovy a vzdelávania, sústreďujúc sa na osobnosť dieťaťa, na jeho pocity, motiváciu, vzťahy, na jeho prežívanie. Prostredníctvom vhodnej motivácie vedieme deti k lepším výkonom v oblasti výchovy a vzdelávania. Výhodou našej školy je príjemné vidiecke prostredie, menší počet žiakov v triedach, čo umožňuje vytvárať podnecujúce prostredie pre žiakov, priaznivú klímu triedy, vytváranie neformálnych vzťahov, uplatňovanie individuálneho prístupu a prehľadnejšie a detailnejšie diagnostikovanie žiakov.