Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.03.2022

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2022 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2022
 7. Úprava rozpočtu obce Pusté Sady pre rok 2022
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2020
 7. Investičná výstavba 2021
 8. Schválenie VZN obce Pusté Sady
 9. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2022
 10. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré vykonáva a schvaľuje starosta obce rozpočtovými opatreniami
 11. Výpožička kaplnky vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi Pusté Sady
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2021 (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
 8. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre konflikt záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 07. 04. 2021

Obec Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre konflikt záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá sa konala dňa 07.04.2021.

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre konflikt záujmov pri výkone funkcií verejných funkcionárov zo dňa 07. 04. 2021 (.pdf)