Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Pusté Sady
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 22.09.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Schválenie VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
 8. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.03.2021

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. marca 2021 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba 2021
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.03.2021 (.pdf)

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. decembra 2020 o 16:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2021
 7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2021
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.12.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.09.2020

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 24. septembra 2020 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 7. Investičná výstavba v roku 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 24.09.2020 (.pdf)