Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 19.06.2024

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2024 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia 2/2024
 7. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2023
 8. Schválenie VZN č. 1/2024 obce Pusté Sady o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole
 9. Schválenie nájmu bytu č. 7 v bytovom dome Horizont 245
 10. Investičná výstavba – projekty 2024
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 19.06.2024 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.03.2024

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2024 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Úpravy rozpočtu a rozpočtové opatrenia 1/2024
 7. Investičná výstavba – projekty 2023
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 20.03.2024 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2023 o 16:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa nezávislého audítora za rok 2022
 6. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 3/2023 o dani z nehnuteľností
 7. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 8. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 5/2023 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole
 9. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2024
 10. Investičná výstavba – projekty 2023
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.12.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.10.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 11. októbra 2023 o 16:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Rozpočtové opatrenia 3/2023
 6. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 2/2023 zo dňa 11.10.2023, ktorým sa ruší VZN č. 5/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady (Zásady hospodárenia)
 7. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady
 8. Nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Pusté Sady SHR – Jozef Kotúček
 9. Prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa – Ján Ščasný
 10. Prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa – Ladislav Práznovský
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.10.2023 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.09.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 05. septembra 2023 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Rozpočtové opatrenia 2/2023
 7. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu
 8. Investičná výstavba – projekty 2023
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Gureň
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.09.2023 (.pdf)