Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 25. septembra 2018 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce      
 5. Rôzne  
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12. júna 2018 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce – Záverečný účet r. 2017
 5. Schválenie preklenovacieho úveru pre projekt PRV SR 2014 – 2020
 6. Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
 7. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022
 8. Rôzne  
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2018 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby pre rok 2018
 6. Plán kultúrno – spoločenksých akcií pre rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2017 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2017 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)