Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 2017 o 18:00 hod. Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Splnenie podmienok pre ŠFRB - Bytové domy Horizont
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver
Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch číslo B/94/2017

Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe návrhu komisie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch ,,HORIZONT“ – Bytový dom A – 13 bytových jednotiek a Bytový dom B – 9 bytových jednotiek v súlade s čl. 4, bod 1 VZN obce Pusté Sady č. 4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovani a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Uznesenie B/94/2017 - Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch (.pdf)

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2016 o 18:00 hod. Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2017
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2017
 7. Plán investičnej výstavby 2017
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver
Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2016 o 18:00 hod. Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby 2016
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver
Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2016 o 18:00 hod. Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2015
 6. Schválenie VZN o nakladaní s odpadmi obce Pusté Sady
 7. Schválenie VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v MŠ
 8. Plán investičnej výstavby 2016
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver
Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)