Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.03.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2019 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Plán investičnej výstavby na rok 2019
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 13.03.2019 (.pdf)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.12.2018

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2018 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
 12. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.12.2018 (.pdf)

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 25. septembra 2018 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce      
 5. Rôzne  
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12. júna 2018 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce – Záverečný účet r. 2017
 5. Schválenie preklenovacieho úveru pre projekt PRV SR 2014 – 2020
 6. Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
 7. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022
 8. Rôzne  
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2018 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby pre rok 2018
 6. Plán kultúrno – spoločenksých akcií pre rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)