Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2017 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12. septembra 2017 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. júna 2017 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Splnenie podmienok pre ŠFRB – Bytové domy Horizont
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch číslo B/94/2017

Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe návrhu komisie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch ,,HORIZONT“ – Bytový dom A – 13 bytových jednotiek a Bytový dom B – 9 bytových jednotiek v súlade s čl. 4, bod 1 VZN obce Pusté Sady č. 4/2015 o podmienkach a kritériách prideľovani a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Uznesenie B/94/2017 – Schválenie nájomcov nájomných bytov v novopostavených bytových domoch (.pdf)

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2017 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Plán investičnej výstavby (Bytové domy Horizont)
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)