Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy – november 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac november 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

07.11.2017 – Záložná zmluva č. 0107-PRB/2016/Z medzi Obcou Pusté Sady a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (.pdf)
23.11.2017 – Zmluva o ubytovaní medzi spoločnosťou ADELI Center, s.r.o. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
23.11.2017 – Zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb medzi spoločnosťou ADELI, s.r.o. a Obcou Pusté Sady (.pdf)

Zmluvy – október 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac október 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

09.10.2017 – Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Obcou Pusté Sady – dotácia na rehabilitačný pobyt po úraze (.pdf)
20.10.2017 – Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 9408791310 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ZSE Energia a.s. (.pdf)
20.10.2017 – Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 9408791306 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ZSE Energia a.s. (.pdf)
20.10.2017 – Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie medi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ZSE Energia, a.s. (.pdf)
30.10.2017 – Dohoda 26a/§ 52a/2017 medzi Obcou Pusté Sady a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou verejnej služby (.pdf)
30.10.2017 – Zmluva o výkone správy bytových domov Horizont A a Horizont B medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Naša domová správa, s.r.o. (.pdf)

 

Zmluvy – september 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac september 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

12.09.2017 – Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou LEDKY, s.r.o. o realizácii verejného osvetlenia v obci (.pdf)

20.09.2017 –

Nájomná zmluva – bytový dom A – Jaroslava Drápalová (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Jana Faturová (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Patrik Hornák (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Tomáš Kohút (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Katarína Kohútová (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Martin Kollárik (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Ivana Korecová (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Miroslav Kožuch (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Miriam Ščasná (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Kristián Szerencsés (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Radoslav Vaško (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom A – Michal Vivodík (.pdf)

Nájomná zmluva – bytový dom B – Roman Bojnanský (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Matúš Čačaný (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Gabriela Janíčková (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Agneta Juhanyak (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Katarína Krišková (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Barbora Macháčová (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Róbert Rajčo (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Dominik Szerencsés (.pdf)
Nájomná zmluva – bytový dom B – Jozef Vandák (.pdf)

25.09.2017 – Zmluva o pripojení bytového domu 1 medzi Západoslovenskou distribičnou, a.s. a Obcou Pusté Sady (.pdf)
25.09.2017 – Zmluva o pripojení bytového domu 2 medzi Západoslovenskou distribučnou, a.s. a Obcou Pusté Sady (.pdf)

Zmluvy – august 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac august 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

03.08.2017 – Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf)

08.08.2017 – Zmluva č. 101/POD-11/17 medzi Obcou Pusté Sady a Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (.pdf)

Zmluvy – júl 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac júl 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Záložná zmluva 200/134/2016 – Štátny fond rozvoja bývania, spoločnosť TINAMA s.r.o. a Obec Pusté Sady (.pdf)

Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. o úprave verejného priestranstva (.pdf)

Kúpna zmluva č. Z201736401_Z na dodávku záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO (.pdf)