Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2023

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2022. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/202418.05.202318.05.202319.05.2023-Zmluva Zdravo a Chutne.com, s.r.o - 2023-2024 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/39Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/39 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/21 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode 22/05/010/21 (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta03/2023Zmluva o poradenstve a spolupráci - spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 203004.04.202304.04.202305.04.2023800 EURZmluva o poradenstve a spolupráci 03/2023 (.pdf)
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho-Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe27.03.202328.03.202329.03.2023-Zmluva - praktické vyučovanie (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov21.03.202321.03.202322.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 - cenník služieb27.01.202330.01.202331.01.2023-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
Zdenko Hájnik1/2023Kúpna zmluva - pozemok v k.ú. obce Pusté Sady18.01.202318.01.202319.01.2023295 €KZ 1/2023- Zdenko Hájnik (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Zmluvy 2022

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2022. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 16.11.201622.12.202222.12.202201.01.2023-Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 16.11.2016 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu22.12.202222.12.202201.03.2023-Zmluva o dodávke plynu (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)ZLP-VT_2021-0495Zmluva o prevode výpočtovej techniky14.12.202214.12.202215.12.2022-Zmluva o prevode VT - DCOM (.pdf)
Komunál - Servis, s.r.o.45/VO/08/2022/PL-KSPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup zemného plynu21.09.202221.11.202222.11.2022-Príkazná zmluva 45/VO/08/2022/PL/KS (.pdf)
SOMO Jozef Peťovský-Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi14.11.202214.11.202201.01.2023-Dodatok č. 1 - SOMO Jozef Peťovský (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dohoda o realizovaní činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi10.11.202211.11.202201.01.2023-Dohoda 22/05/010/21 (.pdf)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRA-SNCA/20195717Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať11.10.202210.11.202212.11.2022-RA-SNCA/20195717 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu v obci Pusté Sady04.11.202209.11.202210.11.202266€Darovacia zmluva - rozvoj kultúry a športu (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/144Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ27.10.202227.10.202228.10.2022-Dohoda 22/05/054/144 (.pdf)
MVDr. Ivan Inštitoris-Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie27.10.202227.10.202228.10.2022-Zmluva - odchyt psov (.pdf)
Anna Janečková1/2022Kúpna zmluva - pozemky v k.ú. obce Pusté Sady26.10.202226.10.202227.10.202230000€Kúpna zmluva - Anna Janečková (.pdf)
Michaela Klištincová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A27.09.202227.09.202228.09.2022227,62€ mesačneZmluva o nájme bytu - Michaela Klištincová (.pdf)
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam-Dohoda o urovnaní - podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou21.09.202223.09.202224.09.2022-Dohoda o urovnaní (.pdf)

Príloha A1 (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit účtovnej záverky za rok 202120.09.202220.09.202221.09.20221116 €Zmluva GA-AUDIT s.r.o. (.pdf)
Dominik Szerencsés-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022218,58 € mesačneZmluva o nájme bytu - Dominik Szerencsés (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022162.69 € mesačneZmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022170,71 € mesačneZmluva o nájme bytu - Barbora Macháčová (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na stavbe "Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny v obci Pusté Sady"12.09.202212.09.202213.09.2022900 € mesačneMandátna zmluva - "Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny v obci Pusté Sady" (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022150,47 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Mária Vyskočová (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022213,03 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022216,84 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Radoslav Vaško (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022210,08 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jozef Vandák (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022156,96 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Miriam Ščasná (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022218,58 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Dominik Szerencsés (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.202298,20 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Slávka Súkenníková (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022264,58 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Róbert Rajčo (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022170,71 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Barbora Macháčová (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022202,36 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Katarína Krišková (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022172,46 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Maroš Kriška (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022174,97 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Miroslav Kožuch (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022222,68 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022237,30 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Martin Kollárik (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022213,03 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Katarína Kohútová (.pdf)ie
Michaela Klištincová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022227,62 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Michaela Klištincová (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022223,97 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Agneta Juhanyak (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022162,69 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022183,33 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022151,52 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jana Faturová (.pdf)
René Durdiak-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022120,99 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - René Durdiak (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.202287,64 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jaroslava Drápalová (.pdf)
INEX – Hausgarden s.r.o. -Zmluva o dielo - „Vybudovanie oddychovo - relaxačnej zóny v obci Pusté Sady“13.07.202213.07.202214.07.202244 253,17 €Zmluva o dielo - INEX-Hausgarden s.r.o. (.pdf)

Rozpočet (.xlsx)
Slávka Súkeníková-Zmluva o nájme bytu - Horizont A29.06.202229.06.202230.06.2022102,04 € mesačneZmluva o nájme bytu - Slávka Súkeníková (.pdf)
3W Slovakia, s.r.o.-Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých23.06.202223.06.202224.06.202260 € za rokDodatok č. 1 - 3W Slovakia, s.r.o. (.pdf)
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo-Darovacia zmluva - rozvoj zelene v obci Pusté Sady21.06.202221.06.202222.06.20221500 €Darovacia zmluva - RaVOD Pata (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku21.06.202221.06.202222.06.202245 € za MWhDodatok č. 1 k zmluve č. 1112433 (.pdf)
Simona Foltánová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A13.06.202213.06.202214.06.2022191,20€ mesačneZmluva o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch08.06.202208.06.202209.06.20229 858,11€Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia Kaplnky"02.05.202217.05.202218.05.20221 560€Mandátna zmluva - "Rekonštrukcia Kaplnky" (.pdf)
Ľubomír Jankovič-Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 07.05.202206.05.202206.05.202207.05.202270€Zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ľubomír Jankovič (.pdf)
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pata, Filiálka Pusté Sady-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady28.03.202214.04.202215.04.2022-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/25Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"30.03.202201.04.202202.04.2022-Dohoda 22/05/054/25 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Horizont B22.03.202222.03.202201.04.2022245,44€ mesačneZmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Lindström, s.r.o.-Servisný prenájom rohoží09.03.202209.03.202209.03.202210,76€ mesačneZmluva Lindström, s.r.o. (.pdf)
Lindström, s.r.o.3004834Servisný prenájom rohoží - bytové domy Horizont27.01.202228.01.202227.01.2022Podľa prílohy č. 2Zmluva 3004834 (.pdf)
BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o.-Zmluva o dielo - Dodávka a montáž drevených okien pre kaplnku v Pustých Sadoch25.01.202225.01.202226.01.202212 756,00€Zmluva o dielo - BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o. (.pdf)
Mesto Sereď17/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí19.01.202224.01.202225.01.2022107/80€ na dieťaZmluva č. 17/2022 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/200901.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Zmluvy 2021

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2021. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaZmluva vo formáte PDF
Maroš Kriška-Zmluva o nájme bytu - Horizont A20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Maroš Kriška (.pdf)
René Durdiak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - René Durdiak (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Agneta Juhanyak (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Horizont B20.12.202120.12.2021Nájomná zmluva - Jozef Vandák (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/200814.12.202114.12.2021Dodatok č. 9 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva - peňažný dar na rozvoj kultúry a športu25.11.202129.11.2021Darovacia zmluva - KOMPLEX (.pdf)
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď04/DV/2021Zmluva o duálnom vzdelávaní - praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania10.11.202110.11.2021Zmluva 04/DV/2021 (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady08.11.202108.11.2021Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Zmluva o poskytnutí audítorských služieb - účtovný rok 202028.10.202128.10.2021Zmluva GA-AUDIT s.r.o. - 2020 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/05/010/24Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov27.10.202127.10.2021Dohoda 21/05/010/24 (.pdf)
Ing. Helena Brezíková-Darovacia zmluva - pozemok "E" parcelné číslo 1055/2 o výmere 35m2 - zastavaná plocha a nádvorie27.10.202127.10.2021Darovacia zmluva-Brezíková (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)ZLP-VT-2021-0495Zmluva o prevode výpočtovej techniky22.10.202122.10.2021DEUS - zmluva o prevode VT (.pdf)
Današ s.r.o.-Zmluva o dielo - Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady20.09.202120.09.2021Zmluva o dielo - Današ s.r.o. (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Zmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Matúš Čačaný-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Matúš Čačaný (.pdf)
Katarína Krišková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Krišková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Agneta Juhanyak (.pdf)
Róbert Rajčo-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Róbert Rajčo (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jozef Vandák (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Barbora Macháčová (.pdf)
Mária Vyskočová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mária Vyskočová (.pdf)
Jana Faturová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jana Faturová (.pdf)
Michal Vivodík-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Radoslav Vaško (.pdf)
Mgr. Patrik Hornák-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mgr. Patrik Hornák (.pdf)
Miriam Ščasná-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miriam Ščasná (.pdf)
Katarína Kohútová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Kohútová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miroslav Kožuch (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Tomáš Kohút-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Tomáš Kohút (.pdf)
Martin Kollárik-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Marin Kollárik (.pdf)
Komingstav s.r.o.Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na projekte "Oprava Povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady"15.09.202115.09.2021Mandátna zmluva - Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady (.pdf)
Komingstav s.r.o.Mandátna zmluva - výkon stavebného dozoru na projekte "Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady"13.08.202113.08.2021Mandátna zmluva - Rekonštrukcia prístupového chodníka s osvetlením v obci Pusté Sady (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na projekte "Oplotenie futbalového ihriska"10.08.202110.08.2021Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Vybudovanie oplotenia v obci Pusté Sady03.08.202103.08.2021Zmluva o dielo - Oplotenie v obci Pusté Sady (.pdf)
ALATERE, s.r.o.GA135/2021Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - VŽP kategórie 329.07.202101.08.2021Zmluva GA135/2021 (.pdf)
Slávka Súkeníková-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.06.202128.06.2021Nájomná zmluva - Slávka Súkeníková (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku10.05.202110.05.2021Zmluva č. 1112433 (.pdf)
Emília Kollárová-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.04.202129.04.2021Nájomná zmluva - Emília Kollárová (.pdf)
I.E.L.M., s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady23.04.202123.04.2021Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.pdf)

Rozpočet k zmluve o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.xls)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 202115.03.202116.03.2021SODB2021 - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke (.pdf)
Zdravo a chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie na školský rok 2021/202211.03.202111.03.2021Zmluva - Školské ovocie - 2021/2022 (.pdf)-
Natur-Pack, a.s.-Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov18.02.202118.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
ISG | DRS, s.r.o.1234Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu18.01.202118.01.2021Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/200802.01.202102.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)