Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2021

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2021. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaZmluva vo formáte PDF
Današ s.r.o.-Zmluva o dielo - Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci Pusté Sady20.09.202120.09.2021Zmluva o dielo - Današ s.r.o. (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Zmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Matúš Čačaný-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Matúš Čačaný (.pdf)
Katarína Krišková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Krišková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Agneta Juhanyak (.pdf)
Róbert Rajčo-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Róbert Rajčo (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jozef Vandák (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Horizont B17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Barbora Macháčová (.pdf)
Mária Vyskočová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mária Vyskočová (.pdf)
Jana Faturová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jana Faturová (.pdf)
Michal Vivodík-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Radoslav Vaško (.pdf)
Mgr. Patrik Hornák-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Mgr. Patrik Hornák (.pdf)
Miriam Ščasná-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miriam Ščasná (.pdf)
Katarína Kohútová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Katarína Kohútová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Miroslav Kožuch (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Tomáš Kohút-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Tomáš Kohút (.pdf)
Martin Kollárik-Zmluva o nájme bytu - Horizont A17.09.202117.09.2021Nájomná zmluva - Marin Kollárik (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na projekte "Oplotenie futbalového ihriska"10.08.202110.08.2021Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - Vybudovanie oplotenia v obci Pusté Sady03.08.202103.08.2021Zmluva o dielo - Oplotenie v obci Pusté Sady (.pdf)
ALATERE, s.r.o.GA135/2021Zber, odvoz, skladovanie triedeného biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu - VŽP kategórie 329.07.202101.08.2021Zmluva GA135/2021 (.pdf)
Slávka Súkeníková-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.06.202128.06.2021Nájomná zmluva - Slávka Súkeníková (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku10.05.202110.05.2021Zmluva č. 1112433 (.pdf)
Emília Kollárová-Nájomná zmluva - garsoniera - Horizont A28.04.202129.04.2021Nájomná zmluva - Emília Kollárová (.pdf)
I.E.L.M., s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady23.04.202123.04.2021Zmluva o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.pdf)

Rozpočet k zmluve o dielo - Závlahový systém Pusté Sady (.xls)
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 202115.03.202116.03.2021SODB2021 - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke (.pdf)
Zdravo a chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie na školský rok 2021/202211.03.202111.03.2021Zmluva - Školské ovocie - 2021/2022 (.pdf)-
Natur-Pack, a.s.-Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov18.02.202118.02.2021Dodatok č. 4 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
ISG | DRS, s.r.o.1234Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zaistenie, preprava a odstránenie nebezpečného odpadu18.01.202118.01.2021Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/200802.01.202102.01.2021Dodatok č. 8 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

Zmluvy 2020

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2020. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106126283Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106126283 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106126459Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106126459 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215134Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215134 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215154Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215154 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215128Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215128 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215118Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215118 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215149Zmluva o dodávke plynu17.12.2020 Zmluva 9106215149 (.pdf)
Filip Hornáček a Patrícia Hornáčková-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena13.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena - Filip Hornáček a Patrícia Hornáčková (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201920.10.2020Zmluva GA-AUDIT s.r.o. 2020 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia111/POD-202/20Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na projekt "Revitalizácia zelene vo verejnom priestore"01.10.2020Zmluva 111/POD-202/20 (.pdf)
Roman Bako-Zmluva o dielo - Rekonštrukcia interiérového vybavenia Obecného úradu v Pustých Sadoch17.08.2020Zmluva o dielo - Roman Bako (.pdf)
KŠ s.r.o.-Zmluva o dielo - Výstavba nového detského ihriska v obci20.07.2020Zmluva o dielo KŠ s.r.o. (.pdf)

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Cenová ponuka uchádzača z verejného obstarávania na predmet zákazky (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj170-PRcov/OAaVP/4518/2020Účelová dotácia na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"03.07.2020Zmluva 170-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.-Zmluva o dielo na projekt "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady"18.06.2020Zmluva o dielo "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady" (.pdf)
Okresný úrad Trnava023382/2020Dohoda o odovzdaní majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky do vlastníctva obce Pusté Sady03.06.2020023382/2020 (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbe "Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Pusté Sady" a "Výstavba nového oplotenia v areáli ZŠ Pusté Sady"29.05.2020Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo "Stavebné práce v priestoroch Domu kultúry a Obecného úradu v Pustých Sadoch"25.05.2020Zmluva o dielo Dušan Mesároš (.pdf)
Emília Kollárová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A29.04.2020Emília Kollárová - 2020 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o bežnom účte - účet samosprávy31.03.2020Zmluva o bežnom účte (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta20/05/054/24Zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"27.03.2020Dohoda č. 20/05/054/24 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o Dodatok č. 7 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad17.03.2020Dodatok č. 7 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

ZmluvaKOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. - Zmluva č. 1/2008
INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s r.o. 302322/2020Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi25.02.2020Zmluva o nakladaní s použitými batériami INSA, s.r.o. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad16.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.06.2016 02.01.2020NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 3 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. - Zmluva 105/2009 (.pdf)

Zmluvy 2019

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2019. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A18.12.2019Ema Gubáňová - 2019 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A17.12.2019Radoslav Vaško - 2019 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 19.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2018 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201719.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2017 (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky66/TR/2019Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt "Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady"12.11.2019zmluva 66/TR/2019 (.pdf)
EPIC Partner, a.s.-Zmluva o dielo - vyhotovenie žiadosti a poradenstvo k výzve Environmentálneho fondu na rok 202025.10.2019Zmluva o dielo - EPIC Partner, a.s. (.pdf)
Úhrad vlády Slovenskej republiky582/2019Poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj športu na rok 2019 - Výstavba nového detského ihriska v obci30.09.2019Zmluva 582/2019 (.pdf)
JRK Slovensko, s.r.o.-Nákup kompostérov v rámci projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 25.09.2019Zmluva - JRK Slovensko (.pdf)
Michaela Donáthová -Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2019Michaela Donáthová - 2019 (.pdf)
Dominik Szerencsés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B18.09.2019Dominik Szerencsés - 2019 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia-Zmluva o poskytnutí podpory - realizácia vegetačných prvkov02.09.2019Zmluva o poskytnutí podpory - SAŽP (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia107/POD-202/19Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Revitalizácia zelene v centrálnej časti23.07.2019Zmluva 107/POD-202/19 (.pdf)

Príloha č. 2 - Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (.pdf)
KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group-Zmluva o spolupráci - propagácia počas podujatia XII. družobný deň obcí25.06.2019Zmluva o spolupráci - KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. - 2019 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9409267847Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie12.06.2019Zmluva č. 9409267847 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Zmluva o reklame na podujatí Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka04.06.2019Zmluva o reklame - KOMPLEX Odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
INEX - Hausgarden, s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch07.05.2019Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch (.pdf)
biomarina - biowaste s.r.o.-Zmluva o odbere použitého jedlého oleja24.04.2019zmluva-biomarina-biowaste-2019 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B22.03.2019Jozef Kotúček - 2019 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta19/05/50J/4Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti27.02.2019Dohoda 19/05/50J/4 (.pdf)
Húština, s.r.o.-Zmluva o dielo - tvorba realizačného projektu v zmysle "Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry"25.02.2019Zmluva o dielo - Húština s.r.o. (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121864112Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy25.02.2019Zmluva č. 121864112 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.- Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.6.201611.01.2019NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 2 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2019Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Príloha č. 1 k dodatku č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad01.01.2019Dodatok č. 5 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)