Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2018

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2018. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
ČSOB Leasing, a.s.ZIN/18/06262Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva - 9 miestne motorové vozidlo04.07.2018Zmluva ZIN/18/06262 (.pdf)
KM CARS, s.r.o.2018042Kúpa 9 miestneho motorového vozidla s úpravou pre ZŤP29.06.2018Kúpna zmluva č. 2018042 (.pdf)

Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu kúpy (.pdf)

Príloha č. 2 - Všeobecné obchodné podmienky (.pdf)

Príloha č. 3 - Záručné podmienky (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/27Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby25.06.2018Dohoda 18/05/52A/27 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.042/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 042/2018 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.041/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 041/2018 (.pdf)
Lindák Rastislav - NILTEXZ201736401_ZDodávka záhradných kompostérov na zber a zhodnocovanie BRKO14.05.2018Príloha č.3- Zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/17Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby26.04.2018Dohoda 18/05/52A/17 (.pdf)
Ing. Michal Kotman-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbách "Úprava verejných priestranstiev v Pustých Sadoch" a "Rekonštrukcia autobusových zastávok v Pustých Sadoch"05.04.2018Mandátna zmluva - Ing. Michal Kotman - 04/2018 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B29.03.2018Zmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130019Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - úprava a tvorba verejných priestranstiev13.03.2018Zmluva 072/TT130019 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130018Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia autobusových zastávok13.03.2018Zmluva 072/TT130018 (.pdf)
Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi08.03.2018Dodatok č. 1 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/054/15Poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ23.02.2018Dohoda 18/05/054/15 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/50J/2Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti23.02.2018Dohoda 18/05/50J/2 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/10Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby23.02.2018Dohoda 18/05/52A/10 (.pdf)