Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2020

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2020. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Roman Bako-Zmluva o dielo - Rekonštrukcia interiérového vybavenia Obecného úradu v Pustých Sadoch17.08.2020Zmluva o dielo - Roman Bako (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj170-PRcov/OAaVP/4518/2020Účelová dotácia na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"03.07.2020Zmluva 170-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.-Zmluva o dielo na projekt "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady"18.06.2020Zmluva o dielo "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady" (.pdf)
Okresný úrad Trnava023382/2020Dohoda o odovzdaní majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky do vlastníctva obce Pusté Sady03.06.2020023382/2020 (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbe "Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Pusté Sady" a "Výstavba nového oplotenia v areáli ZŠ Pusté Sady"29.05.2020Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo "Stavebné práce v priestoroch Domu kultúry a Obecného úradu v Pustých Sadoch"25.05.2020Zmluva o dielo Dušan Mesároš (.pdf)
Emília Kollárová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A29.04.2020Emília Kollárová - 2020 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o bežnom účte - účet samosprávy31.03.2020Zmluva o bežnom účte (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta20/05/054/24Zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"27.03.2020Dohoda č. 20/05/054/24 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad01.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

Zmluvy 2019

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2019. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A18.12.2019Ema Gubáňová - 2019 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A17.12.2019Radoslav Vaško - 2019 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 19.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2018 (.pdf)
GA-AUDIT, s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201719.11.2019Zmluva - GA-AUDIT, s.r.o. k 31.12.2017 (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky66/TR/2019Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality na projekt "Modernizácia kamerového systému v obci Pusté Sady"12.11.2019zmluva 66/TR/2019 (.pdf)
EPIC Partner, a.s.-Zmluva o dielo - vyhotovenie žiadosti a poradenstvo k výzve Environmentálneho fondu na rok 202025.10.2019Zmluva o dielo - EPIC Partner, a.s. (.pdf)
Úhrad vlády Slovenskej republiky582/2019Poskytnutie dotácie na podporu a rozvoj športu na rok 2019 - Výstavba nového detského ihriska v obci30.09.2019Zmluva 582/2019 (.pdf)
JRK Slovensko, s.r.o.-Nákup kompostérov v rámci projektu "Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním" 25.09.2019Zmluva - JRK Slovensko (.pdf)
Michaela Donáthová -Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2019Michaela Donáthová - 2019 (.pdf)
Dominik Szerencsés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B18.09.2019Dominik Szerencsés - 2019 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia-Zmluva o poskytnutí podpory - realizácia vegetačných prvkov02.09.2019Zmluva o poskytnutí podpory - SAŽP (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia107/POD-202/19Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Revitalizácia zelene v centrálnej časti23.07.2019Zmluva 107/POD-202/19 (.pdf)

Príloha č. 2 - Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (.pdf)
KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group-Zmluva o spolupráci - propagácia počas podujatia XII. družobný deň obcí25.06.2019Zmluva o spolupráci - KOMUNÁLNA Poisťovňa, a.s. - 2019 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9409267847Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie12.06.2019Zmluva č. 9409267847 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Zmluva o reklame na podujatí Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka04.06.2019Zmluva o reklame - KOMPLEX Odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)
INEX - Hausgarden, s.r.o.-Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch07.05.2019Zmluva o dielo - Závlahový systém obecného úradu v Pustých Sadoch (.pdf)
biomarina - biowaste s.r.o.-Zmluva o odbere použitého jedlého oleja24.04.2019zmluva-biomarina-biowaste-2019 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B22.03.2019Jozef Kotúček - 2019 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta19/05/50J/4Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti27.02.2019Dohoda 19/05/50J/4 (.pdf)
Húština, s.r.o.-Zmluva o dielo - tvorba realizačného projektu v zmysle "Odborná metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry"25.02.2019Zmluva o dielo - Húština s.r.o. (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121864112Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy25.02.2019Zmluva č. 121864112 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2019Dodatok č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Príloha č. 1 k dodatku č. 5 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Zmluvy 2018

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2018. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A20.12.2018Ema Gubáňová - 2018 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.12.2018Radoslav Vaško - 2018 (.pdf)
AQUASECO s.r.o.1805Zmluva o dielo - akreditovaný odber a rozbor bodovej vzorky na odtoku ČOV22.11.2018Zmluva o dielo 1805 - AQUASECO s.r.o. (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - okresný úrad Trnava57/TR/2018Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady"12.11.2018Zmluva 57/TR/2018 (.pdf)
LEDKY, s.r.o.-Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pusté Sady09.11.2018Zmluva o dielo LEDKY, s.r.o. (.pdf)

Príloha č. 1 - Výkaz-výmer - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pusté Sady (.pdf)
Michaela Donáthová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A28.09.2018Michaela Donáthová - 2018 (.pdf)
Úrad vlády Slovenskej republiky-Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové mužstvo Pusté Sady19.09.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 2018 (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Jozef Vandák - 2018 (.pdf)
Dominik Szerencés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Dominik Szerencés - 2018 (.pdf)
Róbert Rajčo-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Róbert Rajčo - 2018 (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Barbora Macháčová - 2018 (.pdf)
Katarína Krišková-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Katarína Krišková - 2018 (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Agneta Juhanyak - 2018 (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Gabriela Janíčková - 2018 (.pdf)
Matúš Čačaný-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Matúš Čačaný - 2018 (.pdf)
Michal Vivodík-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Michal Vivodík - 2018 (.pdf)
Kristián Szerencés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Kristián Szerencés - 2018 (.pdf)
Miriam Ščasná-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Miriam Ščasná - 2018 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Radoslav Vaško - 2018 (.pdf)
Jaroslav Kožuch-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jaroslav Kožuch - 2018 (.pdf)
Martin Kollárik-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Martin Kollárik - 2018 (.pdf)
Tomáš Kohút-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Tomáš Kohút - 2018 (.pdf)
Katarína Kohútová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Katarína Kohútová - 2018 (.pdf)
Patrik Hornák-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Patrik Hornák - 2018 (.pdf)
Jana Faturová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jana Faturová - 2018 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jaroslava Drápalová - 2018 (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.903/2018/UZZmluva o termínovanom úvere č. 903/2018/UZ22.08.2018Zmluva o termínovanom úvere 903/2018/UZ (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.-Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1390/2018/D22.08.2018Dohoda o vyplňovacom práve k zmenke č. 1390/2018/D (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.900/2018/UZZmluva o termínovanom úvere č. 900/2018/UZ22.08.2018Zmluva o termínovanom úvere č. 900/2018/UZ (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.-Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1386/2018/D22.08.2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1386/2018/D (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady09.08.2018Zmluva o dielo - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady (.pdf)
Obec Zemianske Sady-Zmluva o spolufinancovaní stavby "vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady"09.08.2018Zmluva o spolufinancovaní stavby - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia103/POD-202/18Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Výsadba novej zelene v obci Pusté Sady - Bytové domy Horizont01.08.2018Zmluva 103/POD-202/18 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra-Dodatok č. 1 k zmluve 072TT13001926.07.2018Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130019 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra-Dodatok č. 1 k zmluve 072TT13001826.07.2018Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130018 (.pdf)
ČSOB Leasing, a.s.ZIN/18/06262Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva - 9 miestne motorové vozidlo04.07.2018Zmluva ZIN/18/06262 (.pdf)
KM CARS, s.r.o.2018042Kúpa 9 miestneho motorového vozidla s úpravou pre ZŤP29.06.2018Kúpna zmluva č. 2018042 (.pdf)

Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu kúpy (.pdf)

Príloha č. 2 - Všeobecné obchodné podmienky (.pdf)

Príloha č. 3 - Záručné podmienky (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/27Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby25.06.2018Dohoda 18/05/52A/27 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.042/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 042/2018 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.041/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 041/2018 (.pdf)
Lindák Rastislav - NILTEXZ201736401_ZDodávka záhradných kompostérov na zber a zhodnocovanie BRKO14.05.2018Príloha č.3- Zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/17Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby26.04.2018Dohoda 18/05/52A/17 (.pdf)
Ing. Michal Kotman-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbách "Úprava verejných priestranstiev v Pustých Sadoch" a "Rekonštrukcia autobusových zastávok v Pustých Sadoch"05.04.2018Mandátna zmluva - Ing. Michal Kotman - 04/2018 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B29.03.2018Zmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130019Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - úprava a tvorba verejných priestranstiev13.03.2018Zmluva 072/TT130019 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130018Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia autobusových zastávok13.03.2018Zmluva 072/TT130018 (.pdf)
Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi08.03.2018Dodatok č. 1 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/054/15Poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ23.02.2018Dohoda 18/05/054/15 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/50J/2Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti23.02.2018Dohoda 18/05/50J/2 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/10Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby23.02.2018Dohoda 18/05/52A/10 (.pdf)