Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy – júl 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac júl 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Záložná zmluva 200/134/2016 - Štátny fond rozvoja bývania, spoločnosť TINAMA s.r.o. a Obec Pusté Sady (.pdf) Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. o úprave verejného priestranstva (.pdf)

Zmluvy – jún 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA, s.r.o. (.pdf) Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1-2015 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf) Kúpna zmluva č. 1 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf) Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Michalom Haladom (.pdf) Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Via-kom s.r.o. o rekonštrukcii autobusových zastávok v obci Pusté Sady (.pdf)

Zmluvy – apríl 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac apríl 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Bomat s.r.o. o zbere odpadu (.pdf)

Zmluvy – marec 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac marec 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluva o dodávke plynu medzi spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Obcou Pusté Sady - Základná škola (.pdf) Zmluva o dodávke plynu medzi spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Obcou Pusté Sady - Kostol (.pdf) Zmluva o dodávke plynu medzi spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Obcou Pusté Sady - Obecný úrad (.pdf) Zmluva o dodávke plynu medzi spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Obcou Pusté Sady - Materská škola (.pdf) Zmluva o dodávke plynu medzi spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Obcou Pusté Sady - Klub dôchodcov (.pdf) Nájomná zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Tinama, s.r.o. na obecné pozemky k výstavbe čističky odpadových vôd a odlučovača ropných látok (.pdf) Dohoda 3/2017/§54/ŠnZ medzi Obcou Pusté Sady a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených (.pdf) Dohoda 5/§50j/NS/2017 medzi Obcou Pusté Sady a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (.pdf)

Zmluvy – december 2016

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac december 2016. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1/2015 medzi spoločnosťou Tinama, s.r.o. a Obcou Pusté Sady (.pdf) Dodatok č. 4 k zmluve 105/2009 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. (.pdf)