Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy 2024

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2023. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2024/478Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Rekonštrukcia materskej školy, odpadové hospodárstvo, rekonštrukcia elektroinštalácie materskej školy"22.04.202423.04.202424.04.202432 000 EURZmluva 2024/478 (.pdf)
MVDr. Ivan Inštitoris-Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie - odchyt túlavých zvierat na území obce Pusté Sady22.02.202422.02.202423.02.202490 EURVeterinárna asanácia - MVDr. Inštitoris (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2024-02-13mm2Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov19.02.202419.02.202420.02.2024-tz2024-02-13mm2 (.pdf)
TOPSET Solutions s.r.o.tz2024-02-13mm1Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva19.02.202419.02.202420.02.2024342 EURzmluva tz2024-02-13mm1 (.pdf)
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/24/05767/001Hromadná licenčná zmluva - Reprezentačný ples športovcov 202405.02.202406.02.202407.02.2024-Zmluva VP/24/05767/001 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.105/2009Dodatok č. 9 k zmluve č. 105/2009 - cena za uloženie odpadu na skládke27.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 9 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.1/2008Dodatok č. 11 k zmluve č. 1/2008 - cena za zber a prepravu nádob na zmesový komunálny odpad28.12.202308.01.202409.01.2024-Dodatok č. 11 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
ELEKOSZ-O/2024/TZKO/409Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov29.12.202302.01.202403.01.2024-Zmluva č. Z-O/2024/TZKO/409 (.pdf)

Zmluvy 2023

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2023. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
René Durdiak-Zmluva o nájme bytu - Horziont B19.12.202327.12.202301.01.2024145,38 EUR mesačneRené Durdiak - Nájomná zmluva (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024209,40 EUR mesačneBarbora Macháčová - Dodatok č. 2 (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024189,97 EUR mesačneMária Vyskočová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024274,02 EUR mesačneRadoslav Vaško - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024258,49 EUR mesačneJozef Vandák - Dodatok č. 3 (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024197,93 EUR mesačneMiriam Ščasná - Dodatok č. 3 (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024128,66 EUR mesačneSlávka Súkenníková - Dodatok č. 3 (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024323,06 EUR mesačneRóbert Rajčo - Dodatok č. 3 (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024247,56 EUR mesačneKatarína Krišková - Dodatok č. 3 (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024210,33 EUR mesačneMaroš Kriška - Dodatok č. 3 (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024223,78 EUR mesačneMiroslav Kožuch - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu19.12.202327.12.202301.01.2024272,23 EUR mesačneJozef Kotúček - Dodatok č. 3 (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024301,45 EUR mesačneMartin Kollárik - Dodatok č. 3 (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024269,72 EUR mesačneKatarína Kohútová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024273,61 EUR mesačneAgneta Juhanyak - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024191,52 EUR mesačneJana Faturová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024113,99 EUR mesačneJaroslava Drápalová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024269,72 EUR mesačneMichal Vivodík - Dodatok .č 3 (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024266,86 EUR mesačneDominik Szerencsés - Dodatok č. 2 (.pdf)
Michaela Klištincová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024291,72 EUR mesačneMichaela Klištincová - Dodatok č. 2 (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024234,08 EUR mesačneSimona Foltánová - Dodatok č. 3 (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu20.12.202327.12.202301.01.2024199,94 EUR mesačneGabriela Janíčková - Dodatok č. 1 (.pdf)
Tlapnet SK, a.s.291112482023Zmluva o nájme časti domu - vybudovanie a prevádzka základovej stanice29.11.202330.11.202301.12.2023-Zmluva č. 291112482023
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/010/27Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. 09.11.202309.11.202310.09.2023-Dohoda 23/05/010/27 (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Audit účtovnej závierky za účtovný rok 202207.11.202307.11.202308.11.20231 248 EURZmluva GA-Audit, s.r.o. - 2022 (.pdf)
INEX - Hausgarden s.r.o.1/2023Zmluva o dielo - Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady26.10.202303.11.202304.11.2023134 434,18 EURZmluva o dielo 1/2023 (.pdf)

Cenová ponuka (.xlsx)
Ján Ščasný-Kúpna zmluva - novovytvorená parcela č. 133/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 93 m2 a novovytvorená parcela č. 1078/6 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 11 m2 30.10.202330.10.202331.10.2023520 EURKúpna zmluva - Ján Ščasný (.pdf)
Ladislav Práznovský-Kúpna zmluva - novovytvorená parcela č. 133/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m230.10.202330.10.202331.10.20231 055 EURKúpna zmluva - Ladislav Práznovský (.pdf)
Jozef Kotúček1/2023Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce30.10.202330.10.202331.10.202328,69 EUR ročneNájomná zmluva - Jozef Kotúček (.pdf)
Tlapnet SK, a.s.171012482023Zmluva o prenájme priestoru na základovú stanicu verejnej internetovej siete14.10.202324.10.202301.11.2023-Zmluva č. 171012482023 (.pdf)
MAGNA ENERGIA a.s.2924/2023Zmluva o dodávke elektriny10.10.202319.10.202301.12.2023-Zmluva č. 2924/2023 (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky3377/2023Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt "Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady"13.10.202313.10.202314.10.2023129 378,38 EURZmluva č. 3377/2023 (.pdf)
Ecoembra s.r.o.-Zmluva o dielo - Sanácia fasády BD Horizont A, Pusté Sady - I. etapa18.09.202328.09.202329.09.20239 599,50 EURZmluva o dielo Ecoembra (.pdf)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyIROP-Z302091CXW2-91-108Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Pusté Sady28.09.202328.09.202329.09.202313 000 EURZmluva - riešenie migračných výziev v obci Pusté Sady (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B26.09.202326.09.202327.09.2023183,77 EUR mesačneZmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pata, Filiálka Pusté Sady-Zmluva o výpožičke - stena kostola na umiestnenie defibrilátora v rámci projektu „Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové a
voľnočasové aktivity v obci Pusté Sady“
22.09.202325.09.202326.09.2023-Zmluva o výpožičke - defibrilátor (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Dominik Szerencsés (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Katarína Krišková (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Gabriela Janíčková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Agneta Juhanyak (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jozef Vandák (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Róbert Rajčo (.pdf)
René Durdiak-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu30.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - René Durdiak (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Barbora Macháčová (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jozef Kotúček (.pdf)
Michaela Klištincová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Michaela Klištincová (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Mária Vyskočová (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jana Faturová (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Radoslav Vaško (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 1 - Simona Foltánová (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu30.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Miriam Ščasná (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Katarína Kohútová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Miroslav Kožuch (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Slávka Súkenníková (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Maroš Kriška (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu26.08.202331.08.202301.09.2023-Dodatok č. 2 - Martin Kollárik (.pdf)
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.10VO/03/2023/EL-KSVOPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie16.06.202307.07.202308.07.2023360 EUR10VO/03/2023/EL-KSVO (.pdf)
Simona Foltánová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A29.06.202329.06.202330.06.2023183,33 EUR mesačneZmluva o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo-Darovacia zmluva - finančné prostriedky na podujatie Deň detí 202314.06.202314.06.202315.06.2023200 EURDarovacia zmluva - MDD 2023 (.pdf)
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.-Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/202418.05.202318.05.202319.05.2023-Zmluva Zdravo a Chutne.com, s.r.o - 2023-2024 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta23/05/054/39Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa26.04.202326.04.202327.04.2023-Dohoda 23/05/054/39 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/010/21 o pomoci v hmotnej núdzi06.04.202306.04.202307.04.2023-Dodatok č. 1 k dohode 22/05/010/21 (.pdf)
Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta03/2023Zmluva o poradenstve a spolupráci - spracovanie PHRSR obce na roky 2023 - 203004.04.202304.04.202305.04.2023800 EURZmluva o poradenstve a spolupráci 03/2023 (.pdf)
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho-Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe27.03.202328.03.202329.03.2023-Zmluva - praktické vyučovanie (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi s neobalových výrobkov21.03.202321.03.202322.03.2023-Dodatok č. 5 - Natur-Pack, a.s. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 - cenník služieb27.01.202330.01.202331.01.2023-Dodatok č. 10 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
Zdenko Hájnik1/2023Kúpna zmluva - pozemok v k.ú. obce Pusté Sady18.01.202318.01.202319.01.2023295 €KZ 1/2023- Zdenko Hájnik (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch01.01.202312.01.202313.01.2023-Dodatok č. 8 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

Zmluvy 2022

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2022. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiSuma zmluvy vr. DPHZmluva vo formáte PDF
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 16.11.201622.12.202222.12.202201.01.2023-Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 16.11.2016 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu22.12.202222.12.202201.03.2023-Zmluva o dodávke plynu (.pdf)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)ZLP-VT_2021-0495Zmluva o prevode výpočtovej techniky14.12.202214.12.202215.12.2022-Zmluva o prevode VT - DCOM (.pdf)
Komunál - Servis, s.r.o.45/VO/08/2022/PL-KSPríkazná zmluva - výkon verejného obstarávania na nákup zemného plynu21.09.202221.11.202222.11.2022-Príkazná zmluva 45/VO/08/2022/PL/KS (.pdf)
SOMO Jozef Peťovský-Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi14.11.202214.11.202201.01.2023-Dodatok č. 1 - SOMO Jozef Peťovský (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/010/21Dohoda o realizovaní činnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi10.11.202211.11.202201.01.2023-Dohoda 22/05/010/21 (.pdf)
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRA-SNCA/20195717Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať11.10.202210.11.202212.11.2022-RA-SNCA/20195717 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Darovacia zmluva - podpora rozvoja kultúry a športu v obci Pusté Sady04.11.202209.11.202210.11.202266€Darovacia zmluva - rozvoj kultúry a športu (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/144Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ27.10.202227.10.202228.10.2022-Dohoda 22/05/054/144 (.pdf)
MVDr. Ivan Inštitoris-Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie27.10.202227.10.202228.10.2022-Zmluva - odchyt psov (.pdf)
Anna Janečková1/2022Kúpna zmluva - pozemky v k.ú. obce Pusté Sady26.10.202226.10.202227.10.202230000€Kúpna zmluva - Anna Janečková (.pdf)
Michaela Klištincová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A27.09.202227.09.202228.09.2022227,62€ mesačneZmluva o nájme bytu - Michaela Klištincová (.pdf)
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam-Dohoda o urovnaní - podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou21.09.202223.09.202224.09.2022-Dohoda o urovnaní (.pdf)

Príloha A1 (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - audit účtovnej záverky za rok 202120.09.202220.09.202221.09.20221116 €Zmluva GA-AUDIT s.r.o. (.pdf)
Dominik Szerencsés-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022218,58 € mesačneZmluva o nájme bytu - Dominik Szerencsés (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022162.69 € mesačneZmluva o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Horizont B13.09.202214.09.202215.09.2022170,71 € mesačneZmluva o nájme bytu - Barbora Macháčová (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na stavbe "Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny v obci Pusté Sady"12.09.202212.09.202213.09.2022900 € mesačneMandátna zmluva - "Vybudovanie oddychovo-relaxačnej zóny v obci Pusté Sady" (.pdf)
Mária Vyskočová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022150,47 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Mária Vyskočová (.pdf)
Michal Vivodík-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022213,03 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Michal Vivodík (.pdf)
Radoslav Vaško-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022216,84 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Radoslav Vaško (.pdf)
Jozef Vandák-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022210,08 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jozef Vandák (.pdf)
Miriam Ščasná-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022156,96 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Miriam Ščasná (.pdf)
Dominik Szerencsés-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022218,58 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Dominik Szerencsés (.pdf)
Slávka Súkenníková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.202298,20 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Slávka Súkenníková (.pdf)
Róbert Rajčo-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022264,58 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Róbert Rajčo (.pdf)
Barbora Macháčová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022170,71 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Barbora Macháčová (.pdf)
Katarína Krišková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022202,36 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Katarína Krišková (.pdf)
Maroš Kriška-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022172,46 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Maroš Kriška (.pdf)
Miroslav Kožuch-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022174,97 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Miroslav Kožuch (.pdf)
Jozef Kotúček-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022222,68 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Martin Kollárik-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022237,30 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Martin Kollárik (.pdf)
Katarína Kohútová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022213,03 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Katarína Kohútová (.pdf)ie
Michaela Klištincová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022227,62 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Michaela Klištincová (.pdf)
Agneta Juhanyak-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022223,97 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Agneta Juhanyak (.pdf)
Gabriela Janíčková-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022162,69 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Gabriela Janíčková (.pdf)
Simona Foltánová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022183,33 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
Jana Faturová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022151,52 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jana Faturová (.pdf)
René Durdiak-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.2022120,99 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - René Durdiak (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu01.08.202201.08.202202.08.202287,64 € mesačneDodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu - Jaroslava Drápalová (.pdf)
INEX – Hausgarden s.r.o. -Zmluva o dielo - „Vybudovanie oddychovo - relaxačnej zóny v obci Pusté Sady“13.07.202213.07.202214.07.202244 253,17 €Zmluva o dielo - INEX-Hausgarden s.r.o. (.pdf)

Rozpočet (.xlsx)
Slávka Súkeníková-Zmluva o nájme bytu - Horizont A29.06.202229.06.202230.06.2022102,04 € mesačneZmluva o nájme bytu - Slávka Súkeníková (.pdf)
3W Slovakia, s.r.o.-Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých23.06.202223.06.202224.06.202260 € za rokDodatok č. 1 - 3W Slovakia, s.r.o. (.pdf)
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo-Darovacia zmluva - rozvoj zelene v obci Pusté Sady21.06.202221.06.202222.06.20221500 €Darovacia zmluva - RaVOD Pata (.pdf)
Energie2, a.s.1112433Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku21.06.202221.06.202222.06.202245 € za MWhDodatok č. 1 k zmluve č. 1112433 (.pdf)
Simona Foltánová-Zmluva o nájme bytu - Horizont A13.06.202213.06.202214.06.2022191,20€ mesačneZmluva o nájme bytu - Simona Foltánová (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch08.06.202208.06.202209.06.20229 858,11€Zmluva o dielo - Oprava fasády kaplnky v Pustých Sadoch (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - výkon technického dozoru na stavbe "Rekonštrukcia Kaplnky"02.05.202217.05.202218.05.20221 560€Mandátna zmluva - "Rekonštrukcia Kaplnky" (.pdf)
Ľubomír Jankovič-Zmluva o prenájme kultúrneho domu - 07.05.202206.05.202206.05.202207.05.202270€Zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ľubomír Jankovič (.pdf)
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pata, Filiálka Pusté Sady-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady28.03.202214.04.202215.04.2022-Zmluva o výpožičke spojená s dohodou o urovnaní - Kaplnka Pusté Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta22/05/054/25Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"30.03.202201.04.202202.04.2022-Dohoda 22/05/054/25 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Horizont B22.03.202222.03.202201.04.2022245,44€ mesačneZmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Lindström, s.r.o.-Servisný prenájom rohoží09.03.202209.03.202209.03.202210,76€ mesačneZmluva Lindström, s.r.o. (.pdf)
Lindström, s.r.o.3004834Servisný prenájom rohoží - bytové domy Horizont27.01.202228.01.202227.01.2022Podľa prílohy č. 2Zmluva 3004834 (.pdf)
BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o.-Zmluva o dielo - Dodávka a montáž drevených okien pre kaplnku v Pustých Sadoch25.01.202225.01.202226.01.202212 756,00€Zmluva o dielo - BOŤANSKÝ - drevovýroba, s.r.o. (.pdf)
Mesto Sereď17/2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí19.01.202224.01.202225.01.2022107/80€ na dieťaZmluva č. 17/2022 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/200901.01.202201.01.202202.01.2022-Dodatok č. 7 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)