Internetová stránka obce Pusté Sady sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obecný úrad berie na vedomie nedodržanie všeobecne platných štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Zmluvy – september 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac september 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

12.09.2017 – Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou LEDKY, s.r.o. o realizácii verejného osvetlenia v obci (.pdf)

Zmluvy – august 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac august 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

03.08.2017 – Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf)

08.08.2017 – Zmluva č. 101/POD-11/17 medzi Obcou Pusté Sady a Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (.pdf)

Zmluvy – júl 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac júl 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Záložná zmluva 200/134/2016 – Štátny fond rozvoja bývania, spoločnosť TINAMA s.r.o. a Obec Pusté Sady (.pdf)

Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. o úprave verejného priestranstva (.pdf)

Zmluvy – jún 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA, s.r.o. (.pdf)

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1-2015 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf)

Kúpna zmluva č. 1 medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou TINAMA s.r.o. (.pdf)

Kúpna zmluva medzi Obcou Pusté Sady a Michalom Haladom (.pdf)

Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Via-kom s.r.o. o rekonštrukcii autobusových zastávok v obci Pusté Sady (.pdf)

Zmluvy – apríl 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac apríl 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluva medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Bomat s.r.o. o zbere odpadu (.pdf)