VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov

Obec Pusté Sady na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a  podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.

VZN č. 4/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov – úplné znenie (.pdf)